Self Servis Kahve İşletmelerinde Algılanan Müşteri Deneyimi ve Tekrar Ziyaret Düşüncesi (Perceived Customer Experience and Revisit Intention in Self-Service Coffee Establishments)

Authors

  • Fatih BAYHAN
  • Gürkan AKDAĞ

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1413

Keywords:

Coffee, Coffee consumption habits, Self-Service, Experience economy, Mersin

Abstract

The main objective of the research is to determine the coffee consumption habits of consumers who shop at self-service coffee shops in Mersin province. The questionnaire form prepared in this context was collected face-to-face by convenience sampling method from 425 people who shop at self-service coffee shops in Mersin between April 15, 2023 and May 6, 2023. According to the results obtained, it has been revealed that the dimensions of product quality, service quality and experience quality, which are the factors of customer experience, have a significant effect on revisit intention. However, when the value dimension came into play, the effect of service quality and experience quality, which are customer experience factors, on revisit intention became insignificant, and this effect was realized through the full mediation of value. Since the effect of product quality on revisit intention did not become significant, value played a partial mediating role at this point. As a result, consumers who shop at self-service coffee shops in Mersin province tend to put service quality and experience quality in the second plan and intend to revisit when they feel valued.

References

Akbaba, Ö. & Gökkaya, S. (2023). “Howard-Sheth” modeli çerçevesinde tüketicilerin yeni nesil kahve işletmelerini tercihleri üzerine bir araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 15 (3), 2429-2448.

Allegra World Coffee Portal (2019). https://www.worldcoffeeportal.com./ adresinden 24.08.2022 tarihinde alınmıştır.

Arendonk, C. V. (1993). Kahve. İslam Ansiklopedisi. C. 6. M.E.B. Devlet Kitapları.

Arslan, F. (2019). Tüketicilerin kahve tüketim alışkanlıkları ve kahve dükkânı tercihleri: Antalya ilinde bir araştırma. International Journal of Contemporary Tourism Research, 3(2), 224-234.

Ayöz, S. (2018). Coffee is the new wine: An ethnographic study of third wave coffee in Ankara [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Bayındır, M. S., Bayındır, B. & Önçel, S. (2020). X, Y ve Z kuşağı tüketicilerin kahve dükkanlarını tercih etme alışkanlıklarının incelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(4), 3949-3963

Borella, I., Mataix, C. & Carrasco-Gallego, R. (2015). Smallholder farmers in the specialty coffee industry: Opportunities, constraints and the businesses that are making it possible. Ids Bullettin, 46(3), 29-44.

Egger, S. & Orr, R. A. (2014). The Home Barista: How To Bring Out The Best in Every Coffee Bean. South Melbourne: Affirm Press.

Evren, B. (1996). Eski İstanbul’da Kahvehaneler. İstanbul: Milliyet Yayınları.

Farah, A. & Ferreira dos Santos, T. (2015). Coffee in Health and Disease Prevention, (Ed. V. R. Preedy ) içinde The Coffee Plant and Beans: An Introduction. (pp. 5-10). Amsterdam, Holland: Elsevier/AP.

Fendal, D. (2012). Türkiye’deki kahve ve mutfak kültürünün dönüşümü üzerinden küreselleşme sürecinde küresel ve yerel kültürün etkileşim ve eklemlenişi. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 2, 147-180.

Fischer, E. F. (2017). Quality and Inequality: Taste, Value and Power in the Third Wave Coffee Market (No. 17/4). Mpifg Discussion Paper.

Girginol, C. R. (2016). Kahve-Topraktan Fincana (2. Bs.). İstanbul: Cinius Yayınları.

Gürsoy, D. (2012). Sohbetin Bahanesi Kahve. İstanbul: Oğlak Yayıncılık ve Reklamcılık.

Hamalainen, M. (2018). Better Coffee: The Interwining of Ethics and Quality in the Third-Wave Coffee Subculture. Master Thesis, University of Helsinki, Faculty of Social Sciences Department of Political and Economic Studies.

Heise, U. (2001). Kahve ve Kahvehane. (Çev. M. Tüzel). Dost Yayınları.

Kâhya, Z. & Çiftçi, E. Z. (2022). Kahvecilik nesillerinin özellikleri üzerine bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10(2), 1252-1271.

Kement, Ü. (2019). Üçüncü nesil kahve sunan işletmelerde hizmet kalitesi, müşteri tatmini ve davranışsal niyet incelemesi: Algılanan fiyatın düzenleyicilik rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(2), 1252-1270.

Kozak, M. (2014). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

Lanfranchi, M., Giannetto, C. & Dimitrova, V. (2016). Evolutionary aspects of coffee consumers’ buying habits: Results of a sample survey. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22(5), 705-712.

Latif, Ö. B. & Örs, M. (2018). İkinci dalga kahve tercihini etkileyen faktörler: İçtiğimiz kahveleri tanıyor muyuz? Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 150-173.

Morris, J. (2013). Why Espresso? Explaining changes in European coffee preferences from a production of culture perspective, European Review of History, 20(5): 881-901.

Özer, A. & Dovganiuc, O. (2013). Gösteriş amaçlı ürünlerin satın alınmasında orijini ve tüketici etnosentrizminin etkisi. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 6(11), 61-80.

Öztürk, E. & Tekeli, S. (2021). Tüketicilerin besin seçim güdüleri: Y ve Z kuşaklarının karşılaştırılması. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 14(1), 147-182.

Rosenberg, L., Swilling, M. & Vermeulen, W. J. (2018). Practices of third wave coffee: A Burundian producer’s perspective. Business Strategy and the Environment, 27(2), 199-214.

Snodgrass, M. E. (2004). Encyclopedia of Kitchen History. New York: Taylor & Francis Group.

Sudell, H. (2016). Kahveli Tarifler Kitabı. (C. Öztürk, Çev.). İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

Şeker, G. & Özata, F. Z. (2022). Kahvenin ve kahve dükkânlarının değişen tüketim algısı: Üçüncü dalga kahve tüketicileri üzerine fenomenolojik bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10(1), 193-224.

Tolga, B. (2017). Ortak Noktamız Kahve, Gerisi Bahane. İstanbul: Librum Kitap.

Toros, T. (1998). Kahvenin Öyküsü. İstanbul: İletişim Yayınları.

Tucker, M. C. (2011). Coffee Culture; Local Experiences, Global Connections. Routledge.

Ural, A. & Kılıç, İ. (2013). Bilimsel Araştırma Süreci ve Spss ile Veri Analizi. Detay Yayıncılık.

Ward. S. D. (2015). Kafeist Manifesto. (Deniz Kurt, Çev.). İstanbul: Altıkırkbeş Yayınevi.

Wu, S. L. (2003). The relationship between consumer characteristics and attitude toward online shopping. Marketing Intelligence & Planning, 21(1), 37-44.

Yavan, N. & Anlı, C. K. (2019). Deneyim yaratmada mekânın rolü: Starbucks ve Kahve Dünyası’nın deneyim ekonomisi ve üçüncü yer bakımından analizi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18(1), 100-132.

Yu, H. & Fang, W. (2009). Relative impacts from product quality, service quality and experience quality on customer perceived value and intention to shop for the coffee shop market. Total Quality Managemet & Business Excellence, 20(11), 1273- 1285.

Published

07/01/2024

How to Cite

BAYHAN , F., & AKDAĞ , G. (2024). Self Servis Kahve İşletmelerinde Algılanan Müşteri Deneyimi ve Tekrar Ziyaret Düşüncesi (Perceived Customer Experience and Revisit Intention in Self-Service Coffee Establishments). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 12(2), 817–834. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1413

Most read articles by the same author(s)