Turizmde Yeşil Pazarlama Kapsamında Yeşil Anahtar Uygulaması: Ankara Örneği (Green Key Implementation within the Scope of Green Marketing in Tourism: The Case of Ankara)

Authors

  • Sevgi KANIGÜR
  • Kurban ÜNLÜÖNEN

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2022.1134

Keywords:

Green marketing, Green hotel, Green key

Abstract

The aim of the study is to determine the role of Green Key implementation in hotels within the green marketing strategy. In the research, first of all, secondary sources were used by making a literature review for the conceptualization of the subject. Afterwards, in order to benefit from primary sources; according to the information received from Turkey Environmental Education Foundation, hotel businesses in Ankara that are members of the Green Key implementation were reached. Five of the six hotels with the Green Key award for 2022 in Ankara agreed to hold interviews. The findings obtained from the face-to-face interviews with the semi-structured interview form tool were analyzed descriptively. In addition, observations were made in hotels that allow. In the study; it has been found that Green Key is preferred because of its environmental awareness, it is effective especially in the preference of the hotel by foreign guests and some travel agencies, the hotels plan to include the implementation on their websites, and the images and information about the implementation are included in the hotel.

References

Abzari, M., Shad, F. S., Sharbiyani, A. A. A. & Morad, A. P. (2013). Studying the effect of green marketing mix on market share increase. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 2(3), 641-653.

Aslan, E. & Güneş, G. (2015). Sürdürülebilir turizm ve konaklama işletmeleri için yeşil anahtar eko-etiketi. 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19-21 Kasım, Kastamonu.

Bacaksız, P. (2018). Yeşil Pazarlama. İçinde Y. Akçi (Ed.), Değişen Pazarlama Anlayışı Yeni Pazarlama Yaklaşımları (s.199-216). Ankara: Gazi Kitabevi.

Bader, E. E. (2005). Sustainable hotel business practices, Journal of Retail & Leisure Property, 5(1), 70-77.

Bohdanowicz, P. (2005). European hoteliers’ environmental attitudes: greening the business. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 46(2), 188–204.

Booking.com (2022). Sustainable travel report 2022. Retrieved August 10, 2022, from https://globalnews.booking.com/download/1161485/booking.comsustainabletravelrep ort2022final.pdf

Chamorro, A. & Bañegil, T. M. (2006). Green marketing philosophy: a study of Spanish firms with ecolabels. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 13, 11-24.

Dodds, R. & Holmes, M. (2016). Is there a benefit from being green? Assessing benefits from marketing sustainability by North American hotels. Journal of Hotel & Business Management, 5(2), 2-9.

Erciş, M. S. (2010). Pazarlama İletişiminde Temel Yaklaşımlar. (1. Baskı), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Grant, J. (2008). Yeşil Pazarlama Manifestosu. (Çev. Özata, N. & Fletcher, Y.). İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri A.Ş.

Güleç, H. & Ünlüönen, K. (2022). Çevreye duyarlı mutfak uygulamaları: Ankara yeşil otel restoranları örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10(2), 1226-1251.

Günay, T. (2017). Turizm İşletmelerinde Yeşil Pazarlama Uygulamaları: İzmir İli Örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Gybels, M. (2021). Booking.com sustainable travel report 2021. Retrieved May 5, 2022,fromhttps://globalnews.booking.com/download/1037578/booking.comsustainabl etravelreport2021.pdf

http://greenhotels.com/index.php (Erişim Tarihi: 05 Mayıs 2022).

https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/ (Erişim Tarihi: 03 Mayıs 2022).

https://www.asta.org/About/content.cfm?ItemNumber=752&navItemNumber=17788 (Erişim tarihi: 05 Mayıs 2022).

https://www.bookdifferent.com/en/bookdifferent/ (Erişim Tarihi: 29 Nisan 2022).

https://www.greenkey.global/ (Erişim Tarihi: 07 Mayıs 2022).

Kement, Ü. (2018). Çevresel kaygı ve algılanan ahlaki yükümlülüğün yeşil otelleri ziyaret etme niyetine etkisinin incelenmesi. Turizm Akademik Dergisi, 5(2), 203-214.

Kocaşahin, S. B. (2019). Yeşil Pazarlama Stratejileri: Dünyadaki ve Türkiye’deki Örnek Uygulamaların Karşılaştırılması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Karatay Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Korkmaz, H. & Atay, L. (2017). Otel işletmelerinde yeşil pazarlama ve çevre sertifikalarının değerlendirilmesi, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(4), 113-126.

Manaktola, K. & Jauhari, V. (2007). Exploring consumer attitude and behaviour towards green practices in the lodging industry in India. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 19(5), 364-377.

Ngawenja Mzembe, A., Idemudia, U. & Angel, E. (2021). Sustainability led innovations in the hospitality industry: A case study of the adoption of the Green Key Scheme standards in the Netherlands. Journal of Cleaner Production, 1-11.

Pizam, A. (2009). Green hotels: A fad, ploy or fact of life? International Journal of Hospitality Management, 28(1), 1.

Polonsky, M. & Rosenberger III, P. (2001). Reevaulating green marketing: A strategic approach. Business Horizons, 21-30.

Polonsky, M. J. (1994). An introduction to green marketing. Electronic Green Journal, 1(2). DOI: 10.5070/G31210177.

Prakash, A. (2002). Green marketing, public policy and managerial strategies. Business Strategy and Environment, 11, 285-297.

Satar, İ. & Güneş, G. (2017). Turizm sertifikasyonu: Ankara Radisson Blu Otel’de örnek uygulama. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 28-46.

Seyhan, G. & Yılmaz, B. S. (2010). Sürdürülebilir turizm kapsamında konaklama işletmelerinde yeşil pazarlama: Calista Luxury Resort Hotel. İşletme Fakültesi Dergisi, 11(1), 51-74.

TÜRÇEV (2015). Yeşil anahtar el kitabı. Ankara: TÜRÇEV.

TÜRÇEV (t.y.). Yeşil anahtar ödülü kriterleri. Retrieved April 30, 2022, from http://www.turcev.org.tr/v2/icerikDetay.aspx?icerik_id=15

TÜRÇEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı). (2022). Yeşil anahtar ödüllü tesisler. Retrieved May 2, 2022, from http://www.turcev.org.tr/V2/icerikDetay.aspx?icerik_id=31

Türk, M. & Gök, A. (2010). Yeşil pazarlama anlayışı açısından üretici işletmelerin sosyal sorumluluğu. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(32), 199-220.

Türk, M. & Kara, E. (2018). Konaklama işletmelerinde çevre bilinci ve yeşil yönetim uygulamalarının işletme başarısına katkısı: Muğla ili üzerine bir araştırma, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 848-876.

Uydacı, M. (2002). Yeşil Pazarlama İş Ahlakı ve Çevresellik Açısından Yaklaşımlar. İstanbul: Türkmen Kitabevi.

Ünlüönen, K., Kızanlıklı, M. & Arslan, E. (2011). Otel İşletmelerindeki Eko-Etiketve Sistem Yönetim Belgelerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. M. Öncü (Ed.). 12. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı içinde (ss. 446-457). 12. Ulusal Turizm Kongresi, 30 Kasım-04 Aralık 2011, Düzce Üniversitesi. İzmir: Sidas Medya.

Varinli, İ. (2012). Pazarlamada Yeni Yaklaşımlar. (3. Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık.

Published

03/25/2023

How to Cite

KANIGÜR, S., & ÜNLÜÖNEN, K. (2023). Turizmde Yeşil Pazarlama Kapsamında Yeşil Anahtar Uygulaması: Ankara Örneği (Green Key Implementation within the Scope of Green Marketing in Tourism: The Case of Ankara). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 10(4), 3139–3153. https://doi.org/10.21325/jotags.2022.1134

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>