Kıtlık Algısının Salda Gölü Ziyaretçileri Üzerinde İncelenmesi (Studying of Scarcity Perception on Salda Lake Visitors)

Authors

  • Sevgi KANIGÜR
  • Muhammed DEMİRALP
  • Azize HASSAN

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1178

Keywords:

Perception of scarcity, Scarcity theory, Salda Lake

Abstract

One of the factors affecting consumer behavior is the perception of scarcity. The perception of scarcity can develop due to supply and demand in the context of quantity and time. Knowing the types and effects of scarcity perception also facilitates understanding and directing consumer behavior. To determine the motivations in the behavior of visitors in the tourism sector, it is important in terms of developing and executing appropriate tourism policies. When the perception of scarcity is evaluated in terms of tourism, Salda Lake which is in high demand and is in danger of losing its natural attractiveness, is an important example. Based on this importance, the purpose of the study is to evaluate the effect of the perception of scarcity on the visitors of Salda Lake within the scope of scarcity theory. Qualitative research method was used in the research and interviews were conducted with the visitors of Salda Lake. In the evaluation of the interview findings with descriptive analysis, the number of visitors to Salda Lake by years and the written press news about the region were used. According to the interview findings, as of 2019, the perception of scarcity began to increase in the number of participants and the reasons for visits. It has been found that the year in which the perception of scarcity is most effective is 2020. In conclusion it has been observed that the perception of both supply and demand-based scarcity is effective among the reasons for the visit of Salda Lake visitors.

References

Arıkan, R. (2017). Araştırma Yöntem ve Teknikleri. (3.Basım), Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Ayvaz, İ. & Alnıaçık, Ü. (2018). Pazarlama iletişiminde kullanılan kıtlık taktiklerinin tüketiciler üzerindeki etkisi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(35), 1-19. https://doi.org/10.30976/susead.365211.

Balcı, N., Demirel, C. & Kurt, M. A. (2018). Salda Gölünün jeomikrobiyolojisi ve güncel stromatolit oluşumunda mikrobiyal etkiler. Yerbilimleri, 39(1), 19-40.

Brock, T. C. & Brannon, L. A. (1992). Liberalization of commodity theory. Basic And Applied Psychology, 13(1), 135-144. https://doi.org/10.1207/sl5324834basp1301_11

Ceylan, S. & Bulut, İ. (2019). Salda Gölü özel çevre koruma bölgesinde turizm baskısı, koruma ve sürdürülebilirlik. Türk Coğrafya Dergisi, (73), 79-89. https://doi.org/10.17211/tcd.637091.

Cialdini, R. B. (2005). İknanın Psikolojisi. (Çev. Yalım, F.). MediaCat Yayınları.

Çaldırak, H., Kurtuluş, B., Canoğlu, M. C. & Tunca, E. (2017). Assessment of heavy metal contamination and accumulation patterns in the coastal and deep sediments of lake Salda, Turkey. No. 12A/2017, Fresenius Enviromental Bulletin, 26, 8047-8061.

Eisend, M. (2008). Explaining the impact of scarcity appeals in advertising: The mediating role of perceptions of susceptibility. Journal of Advertising, 37 (3), 33-40. https://doi.org/10.2753/JOA0091-3367370303

Gierl, H. & Huettl, V. (2010). Are scarce products always more attractive? The interaction of different types of scarcity signals with products' suitability for conspicuous consumption. International Journal of Research in Marketing, 27, 225-235. https://doi.org/10.1016/j.ijresmar.2010.02.002

Gierl, H., Plantsch, M. & Schweidler, J. (2008) Scarcity effects on sales volume in retail. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 18 (1), 45-61, https://doi.org/10.1080/09593960701778077

https://tr.sputniknews.com.tr/20210219/nasa-icin-saldada-arastirma-yapan-prof-dr-balci-bu- gol-marsin-35-milyar- yil-onceki-halini-1043849678.html Erişim tarihi: 20 Aralık 2021.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/03/20190315.htm Erişim tarihi: 02 Aralık 2021.

İnanır, A. & Ongun, U. (2021). Yeşilova Salda’yı ziyaret eden turistlerin deneyimlerinin incelenmesi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(4), 1028-1041.

Kapan, K. (2016). Development and Sustainability of The Tourism in Lake Salda and its Environs. C. Avcıkurt,

M. S. Dınu, N. Hacıoğlu, R. Efe, A. Soykan & N. Tetik (Eds.). Global Issues and Trends in Tourism içinde (s.700-707). Sofia: St. Kliment Ohridski University Presss.

Kara, V. M., Celep, M. & Kanıgür, S. (2020). Aşırı turizm kapsamında Salda Gölü’nün fiziksel taşıma kapasitesinin belirlenmesi. Journal of Tourism And Gastronomy Studies, 4, 79-92.

Kasaroğlu, K. (2021). Ulusal yazılı medyada Salda Gölü’nün son şans destinasyonu olarak değerlendirilmesi. International Journal of Contemporary Tourism Research, 5 (Özel Sayı), 19-37.

Kazancı, N., Girgin, S. & Dügel, M. (2004). On the limnology of Salda Lake, a large and deep soda lake in southwestern Turkey: Future management proposals, Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 14(2), 151-162.

Kılıç, B. & Yozukmaz, N. (2020). A conceptual review of last chance tourism: The case of Turkey. Tourism: An International Interdisciplinary Journal, 68 (3), 322–335.

Ku, H. H., Kuo, C. C. & Kuo, T. W. (2012). The effect of scarcity on the purchase intentions of prevention and promotion motivated consumers. Psychology and Marketing, 29 (8), 541–548. https://doi.org/10.1002/mar.20541

Küçükergin, K. G. & Gürlek, M. (2020). ‘What if this is my last chance?’: Developing a last- chance tourism motivation model. Journal Of Destination Marketing And Management, 18, 100491. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100491

Lemelin, H., Dawson, J., Stewart, E. J., Maher, P. & Lueck, M. (2010). Last-chance tourism: The boom, doom, and gloom of visiting vanishing destinations. Current Issues in Tourism, 13 (5), 477–493. http://dx.doi.org/10.1080/13683500903406367

Lynn, M. (1991). Scarcity effects on value: A quantitative review of the commodity theory literature. Psychology & Marketing, 8 (1), 43-57.

Lynn, M. (1992). Scarcity's enhancement of desirability: The role of naive economic theories. Basic and Applied Social Psychology, 13 (1), 67-78.

Mittone, L. & Savadori, L. (2009). The scarcity bias. Applied Psychology: An International Review, 58 (3), 453- 468. https://doi.org/10.1111/j.1464-0597.2009.00401.x

Oruçoğlu, K. & Beyhan, M. (2019). Göller bölgesi göllerinde ağır metal kirliliğinin değerlendirilmesi. Bilge Uluslararası Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi, 3(1), 1020. https://doi.org/10.30516/bilgesci.449984

Suri, R., Kohli, C. & Monroe, K. B. (2007). The effects of perceived scarcity on consumers’ processing of price information. Journal of The Academy of Marketing Science, 35, 89-100. https://doi.org/10.1007/s11747-006- 0008-y

T.C. Burdur Valiliği. (2021). Salda turizm merkezi. http://www.burdur.gov.tr/salda- turizmmerkezi Erişim tarihi: 10 Aralık 2021.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. (2022, 18 Mayıs). Bakan Murat Kurum’dan Salda Gölü paylaşımı. https://csb.gov.tr/bakan-murat-kurum-dan-salda- golu-paylasimi-bakanlik-faaliyetleri-34118 Erişim tarihi: 23 Ağustos 2022.

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. (2021). Salda Gölü. https://www.saldagolu.gov.tr/saldagolu/ Erişim tarihi: 09 Aralık 2021.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Burdur İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2021). Salda Gölü. https://burdur.ktb.gov.tr/TR-155115/salda-golu.html Erişim tarihi: 09 Aralık 2021.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü. (2021). Salda Gölü Tabiat Parkı. https://bolge6.tarimorman.gov.tr/Menu/31/Tabiat-Parklari Erişim tarihi: 08 Aralık 2021.

T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü. (2019, 22 Kasım). Burdur Havzası nehir havza yönetim planı stratejik ÇED taslak kapsam belirleme raporu.

https://www.tarimorman.gov.tr/SYGM/Belgeler/Burdur%20Havzas%C4%B122.11.20 9/Burdur%20Havzas%C4%B1%20Nehir%20Havza%20Y%C3%B6netim%20Plan%C%B1%20Haz%C4%B1rlanmas%C4%B1%20Projesi_%20Stratejik%20C3%87ED%20Taslak%20Kapsam%20Belirleme%20Raporu.pdf Erişim tarihi: 03 Aralık 2021.

Tanır, M. (2011). Burdur il tanıtım rehberi. T. C. Burdur Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. https://docplayer.biz.tr/23488938-Burdur-il-tanitim-rehberi-mehmet-tanir- hazirlayan-il-kultur-ve-turizm- muduru.html Erişim tarihi: 10 Aralık 2021.

Temurçin, K., Atayeter, Y. & Tozkoparan, U. (2019). Salda Gölü ve çevresinin turizm potansiyeli ve Yeşilova İlçesi’nin sosyo-ekonomik yapısına etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(47), 40-63. https://doi.org/10.35237/sufesosbil.604016

Temurçin, K. & Tozkoparan, U. (2020). Yerli turistlerin Salda Gölü’ne yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi. Turizm Akademik Dergisi, 7 (1), 97-115.

Türk Dil Kurumu Sözlükleri (t.y.). Kıtlık. Türk Dil Kurumu. https://sozluk.gov.tr/ Erişim tarihi: 10 Aralık 2021.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB). (2020). Salda Gölü raporu. http://www.tmmob.org.tr/sites/default/files/tmmobsaldagoluraporu_1.pdf Erişim tarihi: 09 Aralık 2021.

Ustaahmetoğlu, E. (2015). Satın alma niyeti üzerinde ürün kıtlık mesajları, algılanan kalite ve algılanan değerin etkisi. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, 7 (1), 157-177.

Verhallen, T. M. M. (1982). Scarcity and consumer choice behavior. Journal of Economic Psychology, 2, 299- 322.

Verhallen, T. M. M. & Robben, H. S. J. (1994). Scarcity and preference: An experiment on unavailability and product evaluation. Journal of Economic Psychology, 15, 315-331.

Worchel, S. (1992). Beyond a commodity theory analysis of censorship: When abundance and personalism enhance scarcity effects. Basic And Applied Social Psychology, 13 (1), 79-92. http://dx.doi.org/10.1207/s15324834basp1301_7

Yazıcıoğlu, İ., Alphan, E. & Onur, M. (2020). Aşırı turizm kapsamında Tripadvisor yorumları üzerine nitel bir inceleme: Salda Gölü örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Special Issue (4), 505-522.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (5.Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Published

14.04.2023

How to Cite

KANIGÜR , S. ., DEMİRALP , M. ., & HASSAN , A. . (2023). Kıtlık Algısının Salda Gölü Ziyaretçileri Üzerinde İncelenmesi (Studying of Scarcity Perception on Salda Lake Visitors). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(1), 1–19. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1178

Most read articles by the same author(s)