Adana’nın Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Teması Kapsamında Değerlendirilmesi (Evaluation of Adana Under The Gastronomy Theme of The Unesco Creatıve Cities Network)

Authors

  • Elanur ŞAHİN
  • Kurban ÜNLÜÖNEN

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2021.836

Keywords:

Adana, Gastronomy tourism, Gastronomy city

Abstract

In the study, it is aimed to reveal possibility of Adana being selected as "Gastronomy city" within scope of UNESCO creative cities network. Interview form was used as data collection method. Population of research consists of individuals working in institutions, organizations in tourism and food-beverage sector in Adana. The sample group consists of

19 participants who volunteers to participate in research, individuals who work for gastronomy tourism in institutions, organizations in tourism and food and beverage sector in Adana, selected by snowball sampling method. Interviews were conducted between 30 April-20 May 2021 via e-mails and phone calls. Descriptive analysis was used to analyze the data. All participants know UNESCO creative cities network. Adana applied to be gastronomy city in 2019 but wasn't selected, it is being prepared for 2021application. Adana not only has rich culinary culture in gastronomic tourism, but also stands out with the activities carried out. Adana kebab is one of the most popular local foods.

References

Adana Gastronomi Şehri (2021). Adana mutfağı ve yemekleri. Erişim adresi https://www.adanagastronomi.com/tr/hakkinda.html

Ajanovic, E., & Çizel, B. (2015). UNESCO yaratıcı kentler ağı ile Antalya kentinin değerlendirilmesi. Mediterranean Journal of Humanities, 1, 1-16.

Akın, A. (2018). Gaziantep’in gastronomi şehri olarak belirlenmesinde demografik değişkenlerin etkisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(2), 299-316.

Ballı, E. (2013). Gastronomi turizmi ve Adana mutfak kültürü, 2. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu (ss. 206-218). Adana.

Ballı, E. (2016). Gastronomi turizmi açısından Adana sokak lezzetleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(Special issue 1), 3-17.

Buzcu, Z., & Oğuz, S. (2019). Festival ziyaretçilerinin algıladıkları değer, memnuniyet ve sadakatin festival kalitesi ile olan ilişkisi: Adana kebap-şalgam festivali örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(4), 3140- 3155.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2007). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

Dinler, B. V. (2019). Adana ili gastronomik kimliğinin destinasyon markalaşması açısından değerlendirilmesi

(Yüksek Lisans Tezi). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Nevşehir.

Gathen, C., Skoglund, W., & Laven, D. (2020). The UNESCO creative cities network: A case study of city branding.

In Internatıonal Symposıum: New Metropolitan Perspectives (pp. 727-737). Almanya: Springer.

Göker, G. (2011). Destinasyon çekicilik unsuru olarak gastronomi turizmi (Balıkesir örneği) (Yüksek Lisans Tezi). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Gülen, M. (2017). Gastronomi turizm potansiyeli ve geliştirilmesi kapsamında Afyonkarahisar ilinin değerlendirilmesi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(1), 31-42.

Gürbüz, S., Serçek, G. Ö., & Toprak, L. (2017). Mardin’in UNESCO yaratıcı şehirler ağında “gastronomi kenti” olabilirliğine ilişkin paydaş görüşleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(1), 124-136.

Güzeler, N., Yıldırım, Ç., & Arıdıcı, A. (2016). The culinary culture and traditional foods of Adana province. Journal of Agricultural Faculty of Uludag University, 30 (Special Issue), 538-545.

Hall, M., & Sharples, L. (2003). Food tourism around the world, içinde M. Hall, L. Sharples, R. Mitchell, N. Macionis & B. Cambourne, The consumption of experiences or the experience of consumption, an iıntroduction to the tourism of taste (pp. 1-25). Londra: Butterworth Heinemann.

Karaca, O. B., & Karacaoğlu, S. (2016). Kültür, din ve yemek etkileşimi çerçevesinde Arap mutfağının kavramsal olarak incelenmesi: adana ili örneği. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 561-584.

Karaca, O. B., & Yıldırım, O. (2020). Arap muftak kültürünün adana gastronomi turizminin gelişmesindeki yeri: Yerel halkın görüşleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(1), 41-55.

Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları. Kılıç, S. (2012). Örnekleme yöntemleri. Journal of Mood Disorders, 3(1), 44-46.

Kızılırmak, İ., Ofluoğlu, M., & Şişik, L. (2016). Türkiye’de uygulanan gastronomi turları rotalarının web tabanlı analizi ve değerlendirmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 258-269.

Lin, Y. C., Pearson, T. E., & Cai, L. A. (2011). Food as a form of destination identity: A tourism destination brand perspective. Tourism and Hospitality Research, 11(1), 30-48.

Oğuz, S. (2020). Sokak Yemeklerinden yiyecek bölgelerine-kentsel mekânda gastronomi hizmetleri ve mutfak turizmi: Adana örneği. Artıbilim Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(2), 1-17.

Oğuz, S., & Unur, K. (2018). “Gastronomi turizminde gelişmişlik göstergeleri ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenilirliği”. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(1), 409-429.

Özen, Y., & Gül, A. (2007). Sosyal ve Eğitim Bilimleri araştırmalarında evren-örneklem sorunu. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 394-422.

Pearson, D., & Pearson, T. (2017). Branding food culture: UNESCO creative cities of gastronomy. Journal of Food Products Marketing, 23(3), 342-355.

Richards, G. (2002). Tourism and Gastronomy. İçerisinde A.M Hjalager & G. Rıchards (Eds.), Gastronomy and Essential Ingredient in Tourism Production and Consumption. Londra: Routledge.

Sánchez-Cañizares, S. M., & López-Guzmán, T. (2012). Gastronomy as a tourism resource: Profile of the culinary tourist. Current Issues In Tourism, 15(3), 229-245.

Sarıışık, M., & Özbay, G. (2015). Gastronomi turizmi üzerine bir literatür incelemesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 26(2), 264-278.

Say, D., & Ballı, E. (2012). Şalgam suyunun (şalgam) özellikleri ve Adana Bölgesi’nin gastronomi turizmindeki önemi, 2. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi (ss. 612-620). Antalya.

Serçeoğlu, N., Boztoprak, F., & Tırak, L. (2016). Gastronomi turizmi ile şehir markalaşması ilişkisi: Atatürk üniversitesi öğrencileri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 94, 114.

Shenoy, S. S. (2005). Food tourism and the culinary tourist (Yüksek Lisans Tezi). Clemson Üniversitesi, South Carolina.

Smith, S. L., & Xiao, H. (2008). Culinary tourism supply chains: A preliminary examination. Journal of travel research, 46(3), 289-299.

Şahin, E., Akdağ, G., & Çakıcı, A.C. (2018). Gastronomi turizmi kapsamında gastronomi festivalleri: İstanbul örneği.

Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2018). Mersin.

Şengül, S., & Türkay, O. (2016). Akdeniz mutfak kültürünün gastronomi turizmi bağlamında değerlendirilmesi.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 86-99.

Taştan, H., & İflazoğlu, N. (2018). Hatay’ın UNESCO gastronomi şehri olması ile ilgili yerel restoran işletmelerinin farkındalığının değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 384-393.

Tastan, H., Enes, K., & Sahin, E. (2018). Determination of the contributions of local authorities to develop gastronomy tourism: Adana Sample. Advances In Global Busıness And Economıcs.

Turan, B., & Akoğul, E. (2019). Gastronomi turizmine arz kaynağı oluşturabilecek ürünlerin belirlenmesi: Erzurum mutfağı örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(92), 370-384.

Türk Patent ve Marka Durumu (2021). Adana coğrafi işaretli ürünler. Erişim adresi https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/liste?il=01

UNESCO (2021). Creative city network. Erişim adresi https://en.unesco.org/creative-cities/content/about-us

Üzülmez, M., & Akdağ, G. (2020). Gastronomi turizminde yeni tur rotaları: 3 A (Adana-Antep-Antakya) Lezzet Bölgesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Special Issue (4), 51-63.

Xiaomin, C. (2017). “City of Gastronomy” of UNESCO creative cities network: from ınternational criteria to local practice. Social Systems Studies, 55-67.

Yıldırım, O., Karaca, O. B., & Çakıcı, A. C. (2018). Yöresel yemeklere konaklama ve yiyecek içecek işletmelerinin menülerinde yer verilme durumu: Adana ve Mersin bölgesinde bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 376-398.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Published

04/12/2023

How to Cite

ŞAHİN, E., & ÜNLÜÖNEN, K. (2023). Adana’nın Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Teması Kapsamında Değerlendirilmesi (Evaluation of Adana Under The Gastronomy Theme of The Unesco Creatıve Cities Network). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 9(2), 1204–1231. https://doi.org/10.21325/jotags.2021.836

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>