Tourism Perception in Emerged Destinations: A Field Study on Yozgat

Authors

  • Kurban ÜNLÜÖNEN
  • Yakup Kemal ÖZEKİCİ

Keywords:

Yozgat, Tourism perception, Economic ımpacts, Cultural ımpacts, Environmental ımpact

Abstract

The antecedents of sustainability of tourism sector in a region lies in its compatibility with main dynamics of this region. Tourism perception of local people contitute one of these aforementioned Dynamics. In this regard, the aim of this study is to explore the perspectives of local people regarding tourism concept on the basis of economical, cultural and environmental sides. To fullfill the aim of this study, a field study was carried out on 396 participants via questionnaire by basing on convenience sampling method involving in non-random sampling methods. In conclusion, it was determined that local people confirm economic effect of tourism secton on a region both in positive and negative sense. On the other hand, local people perceive biletral environmental effects of tourism sector on region neutrally neutrally. Once again, while local people mildly confirms the positive cultural effect of tourism, they have a neutral attitude towards negative cultural effects of tourism sector. In general manner, it was confirmed that findings of this reseach design are concordant with some assumptions of social exchange theory. Theorical and practical implication are presented in the subsequent parts of this study.

References

Akın, G. (2016). Anadolu’nun Arkeolojik Zenginliğinde Yozgat’ın Yeri. I. Uluslararası Bozok Sempozyumu bildiriler kitabı içinde. Bozok Üniversitesi, 33-41.

Akis, S. N., Peristianis, N., Warner, J. (1996). Residents’ Attitudes To Tourism Development: The Case Of Cyprus. Tourism Management, 17(7), 481-494.

Akova, O. (2006). Yerel Halkın Turizmin Etkilerini Algılamalarına Ve Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma. Akademik İncelemeler Dergisi, 2(1).

Alaeddinoğlu, F. (2008). Sivas Kentinde Halkın Turiste Ve Turizme Bakışı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5(2), 1-23.

Altanlar, A., Enlil, Z. (2016). Boğaziçi Bölgesi Sakinlerinin Turizm Desteğini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma. Megaron, 11(3), 382-397.

Andereck, K. L., Vogt, C. A. (2000). The Relationship between residents’attitüdes toward tourism and tourism development options. Journal of Travel Research, 39, 27-36.

Andriotis, K. (2003). Coastal reports morphology: The Cretan experience. Tourism Recreation Research, 28(1), 67- 76.

Andriotis, K. (2005). Community Group’s Perceptions Of And Preferences For Tourism Development: Evidence From Crete. Journal of Hospitality and Tourism Research, 29(1), 67-90.

Andriotis, K., Vaughan, R. D. (2003). Urban Residents’ Attitudes Toward Tourism Development. Journal Of Travel Research, 42, 172-185.

Ap, J. (1990). Resident’s Perceptions Research On The Social İmpacts Of Tourism. Annals of Tourism Research, 17(4), 610-616.

Ap, J. (1992). Residents’ Perceptions On Tourism İmpacts. Annals of Tourism Research, 19(4), 665- 690.

Ap, J., Crompton, J. L. (1993). Residents’ Strategies For Responding To Tourism İmpacts. Journal of Travel Research, 33(1), 47-50.

Aref, F., Redzuan, M., Gill, S. S. (2009). Community Perceptions Toward Economic And Environmental İmpacts Of Tourism And Local Communities. Asian Social Science, 5(7), 130-137.

Balcı, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Dokuzuncu Baskı, Ankara: Pegem.

Brida, J. G., Osti, L., Faccioli, M. (2011). Resident’s Perception And Attitudes Towards Tourism İmpacts. Benchmarking: An International Journal, 18(3), 359-385.

Brunt, P., Courtney, P. (1999). Host Perceptions of Sociocultural Impacts. Annals of Tourism Research, 26(3), 493- 515.

Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: ımplications for management of resources. Canadian Geographer, 14 (1), 5-12.

Cengiz, E., Kırkbir, F. (2007). Yerel Halk Tarafından Algılanan Toplam Turizm Etkisi İle Turizm Desteği

Arasındaki İlişkiye Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi. Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 19-37.

Chen, J. S. (2001). Assessing And Visualizing Tourism İmpacts From Urban Residents’ Perspectives. Journal of Hospitality and Tourism Research, 25(3), 235-250.

Choi, H. C., Sirakaya, E. (2005). Measuring Residents’ Attitude Toward Sustainable Tourism: Development Of Sustainable Tourism Scale. Journal of Tourism Research, 43, 380-394.

Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Spss Uygulamalı. Sekizinci Baskı, Sakarya: Sakarya

Çavuş, Ş., Tanrısevdi, A. (2003). Residents’ Attitudes Toward Tourism Development: A Case Study İn Kuşadası, Turkey. Tourism Analysis, 7, 259-269.

Doğan, H. Z. (1989). Forms Of Adjustment. Sociocultural İmpacts Of Tourism. Annals of Tourism Research, 16, 216-236.

Duran, E., Özkul, E. (2012). Yerel Halkın Turizm Gelişimine Yönelik Tutumları: Akçakoca Örneği Üzerinden Yapısal Bir Model. International Journal of Human Sciences, 9(2), 500-520.

Dyer, P., Aberdeen, L., Schuler, S. (2003). Tourism İmpacts On An Australian İndigenous Community: A Djabugay Case Study. Tourism Management, 24, 83-95.

Ekici, R., Çizel, B. (2014). Yerel Halkın Turizm Gelişimi Desteğine İlişkin Tutumlarının Destinasyonların Gelişme Düzeyine Göre Farklılıkları. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 11(3), 73-87.

Ekin, Y., Ören, V. E. (2012). Turizm Paydaşlarının Turizm Deneyiminden Tatmin Düzeyleri Ve Turizme Yönelik Genel Tutumları Üzerine Betimleyici Bir Araştırma: Antalya Örneği. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 5(1), 133-148.

Eren, R., Aypek, N. (2012). Kırsal Turizm Bölgesinde Yerel Halkın Turizm Gelişimine Karşı Tutumları: Cumalkızık Köyü Örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 2(2), 43-47.

Erul, E. (2014). Antalya Resident’s Attitudes Regarding The İmpacts Of All İnclusive Resorts İn The Turkish Coastal Region. Basılmamış Yükseklisans Tezi, Rekreasyon, Park ve Turizm Bilimi Anabilim Dalı, Teksas A&M Üniversitesi, Teksas.

Faulkner, B., Tideswell, C. (1997). A Framework For Monitoring Commnity İmpacts Of Tourism. Journal of Sustainable Tourism, 5(1), 1-28.

Giritlioğlu, İ., Bulut, E. (2015). Yerel Halkın Bakış Açısına Göre Gaziantep Turizmi Ve Sürdürülebilirlik. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 5(1), 25-31.

Gursoy, D., Rutherford, D. G. (2004). Host Attitudes Toward Tourism: An İmproved Structural Model. Annals of Tourism Research, 31, 495-516.

Gümüş, N., Özüpekçe, S. (2009). Foça’da Turizmin Ekonomik, Sosyal, Kültürel Ve Çevresel Etkilerine Yönelik Yerel Halkın Görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 398-417.

Gürsoy, D., Chi, C. G., Dyer, P. (2010). Local Attitues Toward Mass And Alternative Tourism: The Case Of Sunshine Coast, Australia. Journal of Travel Research, 49(3), 381-394.

Haley, A. J., Snaith, T., Miller, G. (2005). The Social Impacts of Tourism: A Case Study of Bath, UK, Annals of Tourism Research, 32(3), 647-668.

Haralambopolous, N., Pizam, A. (1996). Perceived İmpacts Of Tourism: The Case Of Samos. Annals of Tourism Research, 23, 503-526.

Hernandez, S. A., Cohen, J., Garcia, H. L. (1996). Residents’ Attitudes Towards An İnstant Resort Enclave. Annals of Tourism Research, 23, 755-779.

Işık, C., Çalkın, Ö. (2016). Yerel Halkın Turizm Algısı: TRA2 Bölgesi Analizi. IUJEAS, 1(2), 19-48. İncekara, S., Savran, Z. (2011). Ortaöğretim Öğrencilerinin Turizme Bakış Açısının Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma: Hatay İli Örneği. Marmara Coğrafya Dergisi, 23, 144-164.

Keogh, B. (1990). Public Participation İn Community Tourism Planning. Annals of Tourism Research, 17, 449- 465.

Kervankıran, İ., Kılıç, M. (2014). Yozgat İli’nde Jeotermal Kaynakların Kullanımı Ve Turizm Açısından Önemi, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi bildiriler kitabı içinde, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 328- 336.

Keskin, E., Çontu, M. (2011). Mustafapaşa (Sinasos) Kasabasında Yaşayan Halkın Turizme Bakış Açısını Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(2), 37-55.

King, B., Pizam, A., Milman, A. (1993). Social İmpacts Of Tourism: Host Perceptions. Annals of Tourism Research, 20(4), 650-655.

Ko, D., Stewart, W. P. (2002). A Structural Equation Model Of Residents’ Attitudes For Tourism Development. Tourism Management, 23, 521-530.

Kuvan, Y., Akan, P. (2005). Resident’s Attitudes Toward General And Forest-Related İmpacts Of Tourism: The Case Of Belek, Antalya. Tourism Management, 26, 691-706.

Lankford, S. V. (1994). Attitudes And Perceptions Toward Tourism And Rural Regional Development. Journal of Travel Research, 32(3), 35-43.

Lankford, S. V., Howard, D. R. (1994). Developing A Tourism İmpact Attitude Scale. Annals of Tourism Research, 21(1), 121-139.

Lawson, R. W., Williams, J., Young, T., Cossens, J. (1997). A Comprasion Of Residents’ Attitudes Towards Tourism İn 10 New Zealanf Destinations. Tourism Management, 19(3), 247-256.

Lindberg, K., Johnson, R. L. (1997). The Economic Values Of Tourism’s Social Impacts. Annals of Tourism Research, 24(1), 90-116.

Liu, J., Var, T. (1986). Resident Attitudes Toward Tourism İmpacts İn Hawaii. Annals of Tourism Research, 13, 193-214.

Mansuroğlu, S. (2006). Turizm Gelişmelerine Yerel Halkın Yaklaşımlarının Belirlenmesi: Akseki/Antalya Örneği. Akdeniz Ziraat Fakültesi Dergisi, 19(1), 35-46.

Mason, P., Cheyne, J. (2000). Residents’ Attitudes To Proposed Tourism Development. Annals of Tourism Research, 27(2), 391-411.

McCool, S. F., Martin, S. R. (1994). Community Attachment And Attitudes Toward Tourism Development. Journal of Travel Research, 32(3), 29-34.

Nepal, S. K. (2008). Residents’ Attitudes To Tourism İn Central British Columbia, Canada. Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place and Environment, 10(1), 42-65.

Nunkoo, R., Ramkisson, H. (2009). Applying The Means-End Chain Theory And The Laddering Technique To The Study Of Host Attitudes To Tourism. Journals of Sustainable Tourism, 17(3), 337-355.

Okech, R. N. (2010). Socio-Cultural İmpacts Of Tourism On World Heritage Sites: Communities’ Perspective Of Lamu (Kenya) And Zanzibar Islands. Asia Pasific Journal of Tourism Research, 15(3), 339-351.

Olcay, A., Düzgün, M. (2015). Mesleki Ve Teknik Anadolu Liselerinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Eğitim Memnuniyetlerinin Belirlenmesi. UHBAB, Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 12(4), 27-54. Oran (Orta Anadolu Kalkınma Ajansı) (2013). Yozgat 2023 Kalkınma Çalıştayı Sonuçları. Yozgat.

Özdemir, M. A., Kervankıran, İ. (2011). Turizm Ve Turizmin Etkileri Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımlarının Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği. Marmara Coğrafya Dergisi, 24, 1-25.

Park, K., Lee, J., Timothy, J. L. (2017). Residents’ Attitudes Toward Future Tourism Development İn Terms Of Community Well-Being And Attachment. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 22(2), 160-172.

Park, M., Stokowski, P. A. (2009). Social Disruption Theory And Crime in Rural Communities: Comprasions Across Three Levels Of Tourism Growth. Tourism Management, 30, 905-915.

Perdue, R. R., Long, P. T., Allen, L. (1987). Rural Resident Tourism Perceptions And Attitudes. Annals of Tourism Research, 14(3), 420-429.

Preister, K. (1989). The Theory And Management Of Tourism İmpacts. Tourism Recreational Research, 14(1), 15- 22.

Riesman, D. (2016). Yalnız Kalabalık: Amerikan Toplumsal Karakterinin Değişimi Üzerine Bir İnceleme. Heretik. Ankara.

Sirakaya, E., Teye, V., Sonmez, S. (2001). Understanding Resident’s Support For Tourism Development İn The Cental Region Of Ghana. Journal of Travel Research, 41, 57-67.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı (2013). Yozgat İlinde Doğa Turizmi Master Planı 2013-2023 Taslak. Ankara

Taşkın, A. K. (2016). Yozgat Yöresi Halk Oyunlarının, Giysilerinin ve Çalgılarının Analizi. I. Uluslararası Bozok Sempozyumu bildiriler kitabı içinde. Bozok Üniversitesi, 7-21.

Tayfun, A., Kılıçlar, A. (2004). Turizmin Sosyal Etkileri Ve Yerli Halkın Turiste Bakışı. Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 1-17. Teye, V., Sirakaya, E., Sönmez, F., S. (2002). Residents’ Attitudes Toward Tourism Development. Annals of Tourism Research, 29(3), 668-688.

Thurstone, L.L. (1967). Attitudes Can be Measured. Readings in Attitude Theory and Measurements. John Wiley and Sons İnc. 77-89, New York.

Toprak, L. (2015). Mardin’de Yerel Halkın Turizm Algısı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(54), 201-218.

Tosun, C. (2002). Host Perceptions Of İmpacts. A Comperative Tourism Study. Annals of Tourism Research, 29(1), 231-253.

Türker, G. Ö., Türker, A. (2014). Yerel Halkın Turizm Etkilerini Algılama Düzeyi Turizm Desteğini Nasıl Etkiler: Dalyan Destinasyonu Örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges, 81-98.

Upchurch, R. S., Teivane, U. (2000). Resident Perceptions Of Tourism Development İn Riga, Latvia. Tourism Management, 21, 499-507.

Ünlüönen, K. (2008). “Turizm, Cari Açık Ve İşsizlik İçin Önemli Bir Çözüm Olabilir”. Türk-İş. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu. 380, Mayıs-Ağustos.

Ünlüönen, K., Erdoğan, S. (1993). Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Turizm Potansiyeli. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6, 541-563.

Ünlüönen, K., Kılıçlar, A., Yüksel, S. (2011). The Calculation Approach For Leakages Of İnternational Tourism Receipts: The Turkish Case. Tourism Economics, 17(4), 785-802.

Ünlüönen, K., Tayfun, A. (2003). Turistlerin Yerli Halkın Tüketim Davranışlarına Etkileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 10, 1-18.

Ünlüönen, K., Tayfun, A., Kılıçlar, A. (2009). Turizm Ekonomisi. 2. Baskı, Nobel, Ankara.

Vargas-Sanchez, A., Plaza-Meija, M., Porras-Bueno, N. (2009). Understanding Resident’s Attitudes Toward The Development Of İndustrial Tourism İn A Former Mining Community. Journal of Travel Research, 47(3), 373- 387.

Williams, J., Lawson, R. (2001). Community İssues And Resident Opinions Of Tourism. Annals of Tourism Research, 28(2), 269-290.

Yamane, T. (2001). Temel Örnekleme Yöntemleri. Çevirenler: Alptekin ESİN, M. Akif BAKIR, Celal AYDIN, Esen GÜRBÜZSEL. Literatür Yayınları. İstanbul.

Yoon, Y., Gürsoy, D., Chen, J. S. (2001). Validating A Tourism Development Theory With Structural Equating Modeling. Tourism Management, 22, 363-372.

Yozgat Merkez Nüfusu: http://www.yerelnet.org.tr/iller/il_ilce_nufus.php?iladi=YOZGAT (Erişim Tarihi: 29.03.2017).

Published

01/07/2023

How to Cite

ÜNLÜÖNEN, K., & ÖZEKİCİ, Y. K. (2023). Tourism Perception in Emerged Destinations: A Field Study on Yozgat. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 5(4), 466–488. Retrieved from https://jotags.net/index.php/jotags/article/view/334

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>