Kapadokya Bölgesindeki Şeflerin Füzyon Mutfak Bilgi Düzeyleri ve Kullanım Sıklıkları Üzerine Bir Araştırma (A Study on Knowledge Level and Usage Frequency of Fusion Cuisine by Chefs in Cappadocia Region)

Authors

  • Gülseli EVLİYAOĞLU
  • Emrah KESKİN

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1352

Keywords:

Fusion cuisine, Cappadocia, Culinary applications

Abstract

Fusion cuisine is an approach that aims to create new and unique flavors by combining the culinary traditions of different cultures. Factors such as migration, globalization and cultural interaction are the origins of fusion cuisine. This approach brings innovation to cuisine by combining traditional recipes and cooking techniques. The popularity of fusion cuisine has increased with people's desire to discover new and different flavors. Restaurants offer menus inspired by different cultures, using the creativity of chefs. The development of fusion cuisine has increased the diversification and commercial value of food and beverage production with the advancement of gastronomy science. In this study, it was aimed to determine the level of fusion cuisine knowledge of chefs working in the Cappadocia region and the frequency of using this practice in their kitchens. For this purpose, 18 chefs working in the Cappadocia region were interviewed using the interview technique, one of the qualitative research methods. Cappadocia region was chosen as the research region because it is an important touristic region and there are many restaurants and hotels in the region. At the same time, since the number of chefs in this region is quite high, it was thought that they could make important contributions to the research. As a result of the study, it was determined that the chefs in the Cappadocia region are familiar with the concept of fusion cuisine, but they do not include fusion cuisine products in their menus sufficiently.

 

References

Adlam, E. (2012). Fusion Cuisine Goes Global. USA: Create Space Company.

Albayrak, A. (2013). Farklı milletlerden turistlerin Türk mutfağına ilişkin görüşlerinin saptaması üzerine bir çalışma. Journal of Yasar University, 5049-5063.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

Altunsaban, S., Yay, Ö., & Erdem, Ö. (2016). Yöresel Mutfak Kavramına İlişkin Şeflerin Bakış Açılarının Değerlendirilmesi (Antalya örneği). Akdeniz Üniversitedi Göynük Mutfak Sanatları MYO.

Ayduğ, İ., Turan, H., Başaran, G., Bayesen, D., & Sünnetçioğlu, S. (2020). Mutfak Şeflerinin Füzyon Mutfağa Yönelik Görüşleri ve Çanakkale İline Ait Yöresel Gıdalar İle Füzyon Mutfak Önerileri. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 332-358.

Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 231-274.

Bessière, J. (1998). Local development and heritage: Traditional food and cuisine as tourist attractions in rural areas. Sociologia Ruralis, 21-34.

Can, A., Sünnetçioğlu, S., & Durlu-Özkaya, F. (2012). Füzyon mutfağı uygulamalarının gastronomi turizminin gelişimine katkısı. 13. Ulusal Turizm Kongresi.

Can, A., Sünnetçioğlu, S., & Durlu-Özkaya, F. (2012). Füzyon Mutfağı Uygulamalarının Gastronomi Turizminin Gelişimine Katkısı. 13. Ulusal Turizm Kongresi, (s. 873-882). Antalya.

Cohen, E., & Avieli, N. (2004). Food in tourism: Attraction and impediment. Annals of tourism Research, 755-778.

Doğdubay, M., Girgin, G. K., & Giritlioğlu, İ. (2007). Yiyecek-içecek endüstrisinde bir pazarlama stratejisi olarak ürün geliştirme çalışması (Füzyon mutfak uygulaması. Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu Bildiri Kitabı, 33-41.

Doğdubay, M., Şahin, N. N., & Yiğit, S. (2017). In the Fusion Cuisine Approach Availability of Quinoa (Application Suggestions). Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3-12.

Durlu-Özkaya, F., Ceylan, F., Öztürk, B., & Demirel, M. M. (2020). Türk Tatlısı: Veganlar İçin Keşkül. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 185-192.

Erdem, B., & Akyürek, S. (2018). Chapter Twelve a New Culinary Trend: Fusion Cuisine-Sample Applications. Recent Advances in Social Sciences.

Erdem, B., Doğdubay, M., & Sarıoğlan, M. (2012). The relationship between product innovation and fusion cuisine in food and beverage establishments: A discussion on Turkish cuisine. Current Issues in Hospitality and Tourism: Research and Innovations, 213-218.

Hacıoğlu, N., Girgin, G. K., & Giritlioğlu, İ. (2009). Yiyecek-içecek işletmelerinin pazarlama faaliyetlerinde yöresel mutfakların kullanımı: Balıkesir örneği. 3. Ulusal Gastronomi Sempozyumu Bildirileri, 17-18.

Hall, C. M., & Mitchell, R. (2001). Wine and Food Tourism. Sydney: N. Douglas, R. Derret (Eds.), Special interest tourism.

Hall, C. M., & Sharples, L. (2004). The Consumption of Experiences or The Experience of Consumption? An İntroduction to The Tourism of Taste. In: Food tourism around the world. Routledge.

Hall, M., & Mitchell, R. (2003). Tourism as a force for gastronomic globalization and localization. Tourism and Gastronomy, 85-102.

Ismail, H. W. (2005). Houses in Malaysia: Fusion of the East and the West. Malaysia: Ibook Publication.

Janer, Z. (2007). Edible nature: New world food and coloniality. Cultural Studies, 385-405.

Kivela, J., & Crotts, J. C. (2005). Gastronomy Tourism. A Meaningful Travel Market Segment, 39-55.

Lan, L. W., Wu, W.-W., & Lee, Y.-T. (2012). Promoting food tourism with Kansei cuisine design. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 609-615.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic İnquiry. London: SAGE Publications.

McKercher, B., Okumuş, F., & Okumuş, B. (2008). Food tourism as a viable market segment: It's all how you cook the numbers! Journal of Travel & Tourism Marketing, 137-148.

Newman, J. M. (2013). Fusion Food in the Vegan Kitchen: 125 Comfort Food Classics, Reinvented with an Ethic Twist! USA: Fair Winds Press.

Okumuş, B., Okumuş, F., & McKercher, B. (2007). Incorporating local and international cuisines in the marketing of tourism destinations: The cases of Hong Kong and Turkey. Tourism Management, 253-261.

Önçel, S. (2015). Türk Mutfağı ve Geleceğine İlişkin Değerlendirmeler . Journal of Tourism and Gastronomy Studies .

Özkök, G. A. (2017). Mutfak şeflerinin gastronomi ile ilgili görüşleri: Nitel bir araştırma. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 5(2), 182-193.

Patton, M. Q. (1990). Qualitative Evaluation and Research Methods. London: SAGE Publications, inc.

Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2011). Qualitative interviewing: The art of hearing data. London: SAGE Publications.

Samen, S. (2008). İşletmelerde yaratıcılığın önemi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 363-378.

Sarıoğlan, M. (2013). Industrial Provision of Practice Skills of Students Training Gastronomy Education (Case of Turkey). Online Submission, 216-220.

Staiff, R., & Bushell, R. (2013). The rhetoric of Lao/French fusion: Beyond the representation of the Western tourist experience of cuisine in the world heritage city of Luang Prabang, Laos. Journal of Heritage Tourism, 133-144.

Tomita, A., & Secter, M. (2002). Passionate Zen Cooking: The Art of Japanese Fusion Cuisine. USA: North Atlantic Books.

Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel biraraştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24(24): 543-559.

Yayla, Ö., Ekincek, S., & Yayla, Ş. (2020). Türk Mutfağı İmajının Ürün Odaklı Geliştirilmesi: Turistler Üzerinde Bir Uygulama. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2916-2955.

Zairi, Z. (2001). Fusion Cuisine: Conqueringhte New World. England: Emerald Book Company.

Published

01/01/2024

How to Cite

EVLİYAOĞLU , G., & KESKİN , E. (2024). Kapadokya Bölgesindeki Şeflerin Füzyon Mutfak Bilgi Düzeyleri ve Kullanım Sıklıkları Üzerine Bir Araştırma (A Study on Knowledge Level and Usage Frequency of Fusion Cuisine by Chefs in Cappadocia Region). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(4), 3475–3490. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1352

Most read articles by the same author(s)