Türkiye’de Gıda İsrafını Önleme Çalışmaları: Gıda Dostu Turuncu Bayrak Örneği (Studies to Prevent Food Waste in Turkey: The Sample of the Food-Friendly Orange Flag)

Authors

  • Aybuke CEYHUN SEZGİN
  • Ayşenur ATEŞ

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1345

Keywords:

Sustainability, Food waste, Hotel business, Food Friendly Orange Flag

Abstract

Food Friendly Orange Flag is one of the platforms carrying out food waste prevention activities in Turkey. In this study, it is aimed to discuss the activities carried out to prevent food waste in Turkey and to detail the activities of the Food Friendly Orange Flag platform as an example of good practice. Document analysis technique, one of the qualitative research methods, was used in the study. In collecting the data, the promotional guide, activity guide, visibility guide, auditing criteria and Orange Flag Implementation Procedures and Principles, which represent the institutional structure of the platform, were used. In addition, a literature review was conducted on the website and social media accounts of the Food Friendly Orange Flag platform. Descriptive analysis method was used to analyze the data. In line with the findings obtained in the study, it is thought that the Food Friendly Orange Flag is an important practice in terms of reducing costs in food waste, raising awareness among children and adults against waste, and contributing to the food-friendly / environmentally friendly prestige of businesses.

References

Abrahamse, W., Steg, L., Vlek, C., & Rothengatter, T. (2007). The effect of tailored information, goal setting, and tailored feedback on household energy use, energy-related behaviors, and behavioral antecedents. Journal of Environmental Psychology, 27(4), 265-276.

Ademoğlu, A. (2021). Atık gıda yönetimi ve sürdürülebilirlik. Gastronomi Araştırmaları, 64-73.

Akgül, A. (2019). 2018 rakamları ile Türk ekonomisinin kara deliği israf-1. Yeşil Vadi Dergisi, 40-48.

Alakaş, H.M., Kızıltaş, Ş., Eren, T., & Özcan, E. (2018). Sıfır atık projesi kapsamında atıkların toplanması: Kırıkkale ilinde homojen çok araçlı araç rotalama uygulaması. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 3(3), 190-196.

Alan, G.A.E. (2020). Kamuoyunda farkındalık yaratmak: davranışsal halkla ilişkilerin kullanımı “Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık” Kampanyası. International Marmara Social Sciences Congress.

Anadolu Ajansı, (2022). https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/perakende/migros-gida-israfini-azaltmak-icin-surpriz-kutu-projesini-hayata-gecirdi/666969#, (Erişim tarihi: 13.02.2022).

Artık, N., & Hancı, H. (2020). Covid-19 sonrası gıda kayıp ve israfı azaltılmalı gıda üretimi artırılmalıdır. e-Gıda Gastronomi Dergisi, 2(6), 8-14.

Artık, N. (2021). Gıdalarda taklit, tağşiş ve israf. Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Ders Notları, 35 sayfa. Ankara.

BBC News, (2021). https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-56291957, (Erişim tarihi: 12.02.2022).

Berkowitz, S., Marquart, L., Mykerezi, E., Degeneffe, D. & Reicks, M. (2016). Reduced-portion entrées in a worksite and restaurant setting: ımpact on food consumption and waste, Public Health Nutrition, 19(16), 3048-3054.

Betz, A., Buchli, J., Göbel, C., & Müller, C. (2015). Food waste in the swiss food service industry-magnitude and potential for reduction, Waste Management, 35, 218-226.

Bowen, G.A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.

Bulut, Z.A., Özkaya, F.T., Karabulut, A.N., & Atağan, G. (2019). Gıda ürünlerinin sürdürülebilir tüketimi bağlamında tüketici tipolojisi geliştirme çalışması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28(3), 73-90.

Büyükşalvarcı, A., Yetiş, Z., & Taştan, D. (2021). Turuncu bayrak uygulamasının otel işletmelerinde uygulanabilirliği: Konya örneği. Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları: 111 Gastronomide Alternatif Yaklaşımlar, 220-255.

Ceyhun-Sezgin, A., & Ayşenur, A. (2020). Otel işletmelerinde gıda israf boyutunu belirlemeye yönelik bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(4), 3489-3507.

Collins, G., & Redmond, G. (1997). Poverty in The Uk and Hungary: Evidence From The Household Budget Survey (No. 9703). Faculty of Economics, University of Cambridge.

Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures For Developing Grounded Theory. Thousand Oaks: Sage.

Çankaya, F. (2006). Yoksulluğun giderilmesinde yeni arayışlar: gıda bankacılığı ve muhasebe işlemleri. Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F., 11(1), 155-172.

Çavuş, O. (2021). Gıda israfının önlenmesinde teknolojinin gücü: Dijital uygulamalar. Journal of New Tourism Trends, 2(1), 83-96.

Çelik, A.A. (2023). Sosyal girişimcilik kavramı ve Türkiye girişimcilik ekosisteminde bir sosyal girişim örneği: Fazla Gıda Aş. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25(3), 1026-1058.

Çetinoğlu, D., & Ünlüönen, K. (2020). Otel işletmelerinde gıda israfını önlemeye yönelik turuncu bayrak uygulaması üzerine bir araştırma. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3(5), 318-335.

Daysal, H., & Demirbaş, N. (2020). Hane halkı gıda israfının nedenleri ve azaltılması için öneriler: İzmir ili örneği. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 6(03), 40-47.

Demirbaş, N. (2018). Dünyada ve Türkiye’de gıda israfını önleme çalışmalarının değerlendirilmesi. VIII. IBANESS Kongreler Serisi, Plovdiv, Bulgaristan, 21, 22.

Dolnicar, S., Juvan, E. & Grün, B. (2020). Reducing the plate waste of families at hotel buffets-a quasiexperimental field study, Tourism Management, 80(104103), 1-12.

Dölekoğlu, C.Ö., & Var, I. (2016). Tabakta kalan yemekler: üniversite yemekhanesinden örnek. XII. Tarım Ekonomi Kongresi Bilgisi Kitabı, 2067-2074.

Eştürk, Ö., & Ören, M.N. (2014). Türkiye'de tarım politikaları ve gıda güvencesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 24(2), 193-200.

Freedman, M.R., & Brochado, C. (2010). Reducing portion size reduces food intake and plate waste. Obesity, 18(9), 1864-1866.

Fazla Gıda, (2022). https://www.fazlagida.com (Erişim tarihi: 13.02.2022).

Gönültaş, H., Kızılaslan, H., & Kızılaslan, N. (2020). Gıda israfının davranışsal belirleyicileri; Tokat ili örneği. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 9(3), 14-24.

Gıdanı Koru, (2022). http://gidanikoru.com/ (Erişim tarihi: 12.02.2022).

Juvan, E., Grün, B. & Dolnicar, S. (2018). Biting off more than they can chew: food waste at hotel breakfast buffets, Journal of Travel Research, 57(2), 232-242.

Kala, E.S. (2020). Türkiye’de gıda bankacılığı mevzuatı ve uygulamaları. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 18(3), 190-211.

Kalkan, F., Şapcılar, M.C., Adabalı, M.M., & Büyükşalvarcı, A. (2020). An investigation on waste and wastage in hotel and restaurant businesses operating in Konya. Journal of Current Researches on Social Sciences, 10(2), 277-304.

Kallbekken, S. & Sælen, H. (2013). Nudging hotel guests to reduce food waste as a win–win environmental measure, Economics Letters, 119, 325-327.

Karakan, H.İ., & Çolak, O. (2021). Serpme kahvaltıdaki gıda israfı üzerine bir araştırma. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 45, 329-352.

Keskin, E., Dinçer, F İ., & Dinçer, M.Z. (2019). Her şey dahil konaklama işletmelerinde gıda israfı. IV. International Gastronomy Tourism Studies Congress (pp. 19-21).

Kıymaz, T., & Şahinöz, A. (2010). Dünya ve Türkiye gıda güvencesi durumu. Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 21(76), 1-30.

Koç, G., & Uzmay, A. (2015). Gıda güvencesi ve gıda güvenliği: kavramsal çerçeve, gelişmeler ve Türkiye. Turkish Journal of Agricultural Economics, 21(1).

Kurt, Y., Nazik, M.H., & Işın, A. (2020). Otel işletmelerinde gıda israfına yönelik davranışların işletme karlılığına etkisi: Eskişehir örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(4), 4365-4379.

Labuschagne, A. (2003). Qualitative research: Airy fairy or fundamental. The Qualitative Report, 8(1), 100-103.

Martin-Rios, C., Demen-Meier, C., Gössling, S., & Cornuz, C. (2018). Food waste management innovations in the foodservice industry. Waste Management, 79, 196-206.

Mutlu, A.S. & Sandıkçı, M. (2018). Farklı pişirme yöntemlerine göre tabak artığı oluşumu: Afyon Kocatepe Üniversitesi merkez yemekhane örneği, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(85), 520-538.

Nestlé Türkiye, (2022). https://www.nestle.com.tr › artan-gida- (Erişim tarihi: 12.02.2022).

Niyaz, Ö.C., & İnan, İ.H. (2016). Türkiye'de gıda güvencesinin mevcut durumunun değerlendirilmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(2), 1-7.

Papargyropoulou, E., Wright, N., Lozano, R., Steinberger, J., Padfield, R. & Ujang, Z. (2016). Conceptual framework for the study of food waste generation and prevention in the hospitality sector, Waste Management, 49, 326-336.

Ruhun Doysun: GRUNDIG (2022). https://www.ruhundoysun.com (Erişim tarihi: 13.02.2022).

Sandıkcı, M., Mutlu, A.G.A.S., & Kabakulak, A.G.A. (2019). Helal Belgelendirme Sistemlerinde Gıda İsrafını Önleme Çabası: Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Proceedings Books, 122.

Tatàno, F., Caramiello, C., Paolini, T. & Tripolone, L. (2017). Generation and collection of restaurant waste: characterization and evaluation at a case study in Italy, Waste Management, 61, 423-442.

Tekiner, İ.H., Mercan, N.N., Kahraman, A., & Özel, M. (2021). Dünya ve Türkiye’de gıda israfı ve kaybına genel bir bakış. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(2), 123-128.

TMO, (2013). Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası ve Sonuçları, Tanıtım Kitabı.

Turuncu Bayrak, (2022a). Turuncu Bayrak Gıda Dostu, https://turuncubayrak.org/ (Erişim tarihi: 05.02.2022).

Turuncu Bayrak [@turuncubayrak]. (2022b, February 5). [Photograph]. Instagram. https://www.instagram.com/turuncubayrak/

Ulaşlı, K. (2018). Geri Kazanılabilir Atıkların Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi Uygulamaları: Kadıköy Belediyesi. Yüksek Lisans Tezi. T.C. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.

Yaraç, N. (2015). Bizim büyük israfımız: gıdayı kurtar, gezegeni kurtar!, EKOIQ Yeşil İş/Yeşil Yaşam, (58), 57-75.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınları.

Yılmaz, M., & Ceyhun-Sezgin, A. (2022). Türkiye’de faaliyet gösteren konaklama işletmelerinde gıda israf boyutunun belirlenmesi: Helal konseptli oteller çerçevesinde bir araştırma. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 10(1), 732-753.

Published

01/01/2024

How to Cite

CEYHUN SEZGİN , A., & ATEŞ , A. (2024). Türkiye’de Gıda İsrafını Önleme Çalışmaları: Gıda Dostu Turuncu Bayrak Örneği (Studies to Prevent Food Waste in Turkey: The Sample of the Food-Friendly Orange Flag) . Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(4), 3331–3357. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1345

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>