Turist Rehberliği Alanındaki Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Programların Müfredatının Teknoloji ve Dijitalleşme Açısından İncelenmesi

Authors

  • Muhammed KAVAK
  • Oktay EMİR

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1331

Keywords:

Tour guiding, Education, Curriculum, Document analysis, Technology

Abstract

Türkiye is the first and only country to offer higher education in the field of tour guiding at five different levels: associate, undergraduate, thesis, non-thesis and doctoral programs. The aim of this study is to examine the curricula of associate, undergraduate and graduate programs in the field of tour guiding with a holistic approach in terms of technology and digitalization. For this purpose, the current status of courses on technology and digitalization in the curricula of 36 tour guiding undergraduate programs, 23 associate degree programs, 10 non-thesis and 22 thesis master's programs and 3 doctoral programs in state universities in Türkiye was revealed. The courses collected under 5 themes were determined as Current Approaches in Tour Guiding, Social Media, Digital Literacy, E-Commerce and Technology Use and Digitalization in Tour Guiding. According to the findings of the study, although the proportion of courses on technology and digitalization varies according to the type of programs, it is quite limited in total courses.

References

Ahipaşaoğlu, S. (2006). Turizmde Rehberlik. (2. Baskı). Ankara: Gazi Kitabevi.

Ap, J., & Wong, K. K. F. (2001). Case Study on Tour Guiding: Professionalism, Issues and Problems. Tourism Management, 22(5), 551-563.

Arslantürk, Y. (2016). Mesleki bağlılık: Turist rehberleri üzerine bir inceleme. İşletme Araştırmaları Dergisi, 8(1), 186-207.

Aydınbaş, G. (2023). Akıllı Turizm (Turizm 4.0) Teknolojileri Üzerine İktisadi Bir Yaklaşım: Türkiye Örneği. Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 6(1), 26-44.

Bilgili, B. (2021). Turist rehberlerinin turizmde dijital dönüşüme yönelik tutumları üzerinde mesleki kaygılarının etkisi. International Journal of Commerce, Industry and Entrepreneurship Studies, 1(2), 15-31.

Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative Research Journal, 9(2). 27-40.

Brito, L. M. & Carvalho, C. (2021) Reflections on How the COVID-19 Pandemic can Change Tour Guiding. International Journal of Tour Guiding Research. 2(1).

Carvalho, I. (2021). Portuguese tourist guides and the digital age. International Journal of Tour Guiding Research, 2(1), 46–62.

Cetin, G., & Yarcan, S. (2017). The professional relationship between tour guides and tour operators. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 17(4), 345-357.

Chowdhary, N & Prakash, M. (2022). Interpretation and Tour Leadership: Principles and Practices of Tour Guiding. London: Goodfellow Publishers.

Çapar, G. & Karamustafa, K. (2018). Turist Rehberliği ve Teknoloji. Eser, S., Şahin, S. & Çakıcı, A. C. (Ed.). Turist Rehberliği. İçinde ss. 205-219. Ankara: Detay Yayıncılık.

Çokişler, N. (2021). Müfredatların şekillenmesinde turist rehberliği kurs yönetmeliklerinin payı. Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 4(2), 695-710.

Çokişler, N. (2022a). Turizm Rehberliği Eğitiminde Parçalanmış Yapı Sorunu: Öyküleyici Alanyazın İncelemesi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 50, ss. 398-410.

Çokişler, N. (2022b). Turist Rehberliği Bölümleri İçin Önerilen Müfredatlar: Bir İçerik Analizi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 664-678.

Ercan, F. (2022). Teknolojinin Turist Rehberliği Üzerine Etkilerini Konu Alan Ulusal Makalelerin Meta-Sentez Tekniği ile İncelenmesi. Turizm Akademik Dergisi, 9 (1), 137-155.

İşçeli, Z. & Kılıç, G. (2018). Lisans düzeyinde turizm rehberliği eğitimi veren fakültelerin müfredatlarının incelenmesi. Turist Rehberliği Dergisi, 1(1), 41-56.

Kırıcı Tekeli, E. (2022). Development of Studies on Tourism Guidance and Technology from Past to Present: A Bibliometric Analysis with Visual Mapping Technique. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10(4), 2843-2861.

Lovrentjev, S. (2015). Education of tourist guides: Case of Croatia. Procedia Economics and Finance, 23, 555-562.

ÖSYM Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları, (2022). https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/YERLESTIRME/yks_yerlestirme_tablo4_2022.pdf (30 Temmuz 2023).

ÖSYM Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları, (2022). https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2022/YKS/YERLESTIRME/yks_yerlestirme_tablo3_2022.pdf (30 Temmuz 2023).

Mesleki Yeterlilik Kurumu. (2010). Ulusal Meslek Standardı Profesyonel Turist Rehberi Seviye 5. https://www.myk.gov.tr/ (31 Temmuz 2023).

Morgan, H. (2022). Conducting a Qualitative Document Analysis. The Qualitative Report, 27(1), 64-77.

Olalı, H. (1990). Turizm politikası ve planlaması. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları.

Özalkan, S., Özkurt, D. Ş. & Yazıcı Ayyıldız, A. (2022). Turist rehberleri bakış açısıyla dijitalleşme ve robot rehberler. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10(2), 1415-1435.

Qiu, H., Li, Q., & Li, C. (2021). How technology facilitates tourism education in COVID-19: Case study of Nankai University. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 29.

Sak, R., Şahin Sak, İ. T., Öneren Şendil, Ç. & Nas, E. (2021). Bir araştırma yöntemi olarak doküman analizi. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, 4 (1), 227-256.

Schwab, K. (2023). Dördüncü Sanayi Devrimi. (Çev. Zülfü Dicleli). İstanbul: Optimist Kitap.

Sezgin, E. & Duz, B. (2018) Testing the proposed “GuidePerf” scale for tourism: performances of tour guides in relation to various tour guiding diplomas, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 23:2, 170-182.

Topsakal, Y. (2021). Lisansüstü Düzeyde Turist/Turizm Rehberliği Eğitimi Veren Programların Müfredatlarının İncelenmesi ve Öneriler. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 24 (1), 99-115.

Turist Rehberleri Odaları Birliği (TUREB). (2023). https://www.tureb.org.tr/tr/RehberIstatistik/ (31 Temmuz 2023).

Tütüncü, Ö. (2022). Turizm Lisans Eğitimi Programlarının Kontenjanlarının Değerlendirilmesi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 33 (1), 94-105.

We Are Social Dijital 2023 Global. (31 Temmuz 2023). https://wearesocial.com/uk/blog/2023/01/digital-2023/

Weiler, B. & Black, R. (2014). Tour Guiding Research: Insights, Issues and Implications. United Kingdom. Channel View Publications.

World Federation Of Tourist Guide Associations (WFTGA). (2023). https://wftga.org/about/ (31 Temmuz 2023).

Yenipınar, U. & Kardaş, K. (2019). Turizm Rehberliği Bölümleri Müfredat Geliştirme Önerisi. Journal of Travel and Tourism Research, (14), 1-26.

Yetgin, D. & Benligiray, S. (2019) The effect of economic anxiety and occupational burnout levels of tour guides on their occupational commitment, Asia Pacific Journal of Tourism Research, 24(4), 333-347.

Yüksek, G. ve Kalyoncu, M. (2021). Covıd-19 Küresel Salgınının Turizm Sektörü Üzerindeki Etkileri, Journal of Gastronomy Hospitality and Travel, 4(1), 85-101.

Zillinger, M., Jonasson, M., & Adolfsson, P. (2012). Guided tours and tourism. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 12(1), 1–7.

Published

01/01/2024

How to Cite

KAVAK , M., & EMİR, O. (2024). Turist Rehberliği Alanındaki Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Programların Müfredatının Teknoloji ve Dijitalleşme Açısından İncelenmesi. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(4), 3055–3076. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1331

Most read articles by the same author(s)