Kullan At Ürünler Yerine Eskiye Dönüş (Return Instead of Use Products)

Authors

  • Hatice Kübra ERÇETİN
  • Eda GÜNEŞ

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1222

Keywords:

Food, Plastic packaging, Traditional materials, Clay pots

Abstract

Factors such as the level of education, lifestyle, and time management that have changed over the years have led to an increase in the interest in ready-to-eat food consumption and the formation of a consumer society. Although the systems or technological improvements developed to meet the needs of the consumer society are successful in meeting the needs of people, they are not very successful in dealing with the new problems created by the consumption frenzy. Environmental effects and pollution, which are one of the most important consequences of the excessive increase in consumption, increase due to the frequent use of disposable products as well as the increasing world population. In the study, a literature review was conducted on disposable plastic products, which are widely consumed today, and on kitchen utensils used in the past. The effects of recycling and the use of plastic products on humans and the environment were evaluated. In this direction, information has been provided about what can be used instead of plastic packaging, which is used in almost all sectors today, since they do not disappear in nature and create permanent waste.

References

Acartürk, B. (2012). Toprağın binlerce yıllık macerası. Acta Turcıca Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi, 4(1), 1- 17.

Ağar, D.A. & Özcan, N.E. (2022). Depozitolu Ürün Satın Alma Niyeti ve Davranışının İncelenmesi: Planlı Davranış Teorisi Bağlamında Bir Araştırma 1 2. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi - Journal of Consumer And Consumption Research, 14(2), 597-636.

Atarés, L. & Chiralt, A. (2016). Essential Oils as Additives in Biodegradable Films and Coatings for Active Food Packaging. Trends in Food Science & Technology, 48, 51-62.

Ay, C. & Zümrüt E. (2005). Çevre Bilinçli Tüketiciler. Akdeniz Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi,10, 238-263.

Aytekin, N. (2008). Reklamda Doğa İmgesinin Sunumu veYeşil Pazarlama. Nevşehir Üniversitesi İ.İ.B.F. 13. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiler Kitabı, 25-29 Ekim 2008, Nevşehir, s.348-357.

Baş, M. (2004). Besin Hijyeni Güvenliği ve HACCP. Birinci Baskı. Ankara: Sim Matbaacılık.

Baykasoğlu, A., Özbakir, L. & Dereli, T. (2002). Multiple dispatching rule based heuristic for multi-objective scheduling of job shops using tabu search. In Proceedings of MIM (Vol. 2002, p. 5th).

Buckley, M., Cowan, C. & McCarthy, M. (2007). The convenience food market in Great Britain: Convenience food lifestyle (CFL) segments. Appetite, 49(3), 600-617.

Cakin, N. S. & Koc, S. (2016). Staff dress and personal appearance policies and their effects on patient care in hospitals/Hastanelerde personel giyimi, kisisel gorunum politikalari ve hasta bakimina etkisi. Journal of Education and Research in Nursing, 13(3), 163-170.

Cansaran, A. & Yıldırım, C. (2014). Su ve Toprak Kaynakları. O. Bozkurt (Ed.) içinde, Çevre Eğitimi (125- 152), Ankara: Pegem Akademi

Cooper, S. J., Roberts, S. A., Liu, Z. & Winiarski, B. (2022). Methods—Kintsugi Imaging of Battery Electrodes: Distinguishing Pores from the Carbon Binder Domain using PT Deposition. Journal of the Electrochemical Society, 169(7), 070512.

Durusoy, R. & Karababa, A. O. (2011). Plastik gıda ambalajları ve sağlık. TAF Preventive Medicine Bulletin, 10(1). Durusoy, R. & Karababa, A.O. (2011). Plastik Gıda Ambalajları ve Sağlık. Taf Preventive Medicine Bulletin, 10(1). Gourmelon, G. (2015). Global plastic production rises, recyling lags, vitalsigns.worldwatch.org, (27), 1-7.

Gündüzalp, A. & Güven, S. (2016). Atık, Çeşitleri, Atık Yönetimi, Geri Dönüşüm ve Tüketici: Çankaya Belediyesi ve Semt Tüketicileri Örneği. Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi, Sayı:9.

Güneş, E. & Erçetin, H.K. (2020). Plastik Mi Yenilebilir Ürünler Mi?(Plastic or Edible Products?). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 8(1), 700-717.

Günkaya, Z., Demirel, R. & Banar, M. (2016). Portakal kabuğu atıklarından üretilen biyokompozit ambalaj filminin aflatoksinlere karşı etkisinin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 22(6), 513- 519.

Jenkins, W. A. & Harrington, J. P. (1991). Packaging Foods with Plastics. Technomic Pub. Co..

Johnston, L. (2017), How plastic is damaging planet Earth, Erişim Tarihi: 22.03.2019, https://www.independent.co.uk/environment/plastic-how-planet-earth-environment-oceanswildlife-recycling- landfill-artificial-a7972226.html

Kara, Ü. (2021). Türkiye’de Sıfır Atık Projesi Uygulaması: Safranbolu Örneği (Doctoral dissertation).

Karakuş, E. & Ayhan, Z. (2019). Gıda Atıklarından Çevre Dostu Biyobozunur Ambalaj Malzemesi Üretimi. Gıda, 44(6), 1008-1019.

Kayan, A. & Küçük, A. (2020). Plastik kirliliğin çevresel zararları ve çözüm önerileri. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(2), 403-427.

Kızıldemir, Ö., Öztürk, E. & Sarıışık, M. (2014). Türk mutfak kültürünün tarihsel gelişiminde yaşanan değişimler. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(3), 191-210.

Kooi, M., Nes, E. H. V., Scheffer, M. & Koelmans, A.A. (2017). Ups and Downs in The Ocean: Effects of Biofouling on Vertical Transport of Microplastics. Environmental Science & Technology, 51(14), 7963-7971, doi: 10.1021/acs.est.6b04702

Koshy, R. R., Mary, S. K., Thomas, S. & Pothan, L.A. (2015). Environment Friendly Green Composites Based on Soy Protein İsolate–A Review. Food Hydrocoll, 50, 174-192.

Mughal, Z., Aylaz, G. & Andaç, M. (2022). Nanoplastiklerin Toksik Etkisi. Artıbilim: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 5(1), 51-59.

Muller, J., González-Martínez, C. & Chiralt, A. (2017). Combination of Poly (Lactic) Acid and Starch for Biodegradable Food Packaging. Mater, 10(8), 952.

Örücü, E. & Tavşancı, S. (2001). Gıda Ürünlerinde Tüketicinin Satın Alma Eğilimini Etkileyen Faktörler Ve Ambalajlama. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (3).

Özdemir, B., Paksoy, M. & Özer, B. (2016). Yeşil Pazarlama Yaklaşımları.

Özer, D. (2016). Türkiye’de Sürdürülebilir Tüketim: Tek Kullanımlık Kullan-At Ürünler Örneği Üzerinden Bir İnceleme. UTAK 2016 Bildiri Kitabı Sorumluluk, Bağlam, Deneyim ve Tasarım, (21-23 Eylül 2016).

Pekmezekmek, A. (2022). Mikroplastiklerin Canlılara Etkileri. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi, 31(2), 94-98.

Pitak, N. & Rakshit, S.K. (2011). Physical and Antimicrobial Properties of Banana Flour/Chitosan Biodegradable and Self Sealing Films Used for Preserving Fresh-Cut Vegetables. Food Science and Technology, (LWT), 44(10), 2310-2315.

Ritzer, G. (2017). Toplumun McDonaldlaştırılması. Çev. Akın Emre Pilgir. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Rostami, A., Karlgren, K. & McMillan, D. (2022). Kintsugi VR: Designing with Fractured Objects. In ACM International Conference on Interactive Media Experiences (pp. 95-108).

Seçkin, E. (2009). Sürdürürebilir Gelişme ve Kalkınma Nedir, Kurumsal Yönetim Açısından Neden Önemlidir?, www.npr.com.tr/public/dosya/1.pps, (Erişim:02.06.2011)

Şener, H. (2022). Sürdürülebilir Tüketim: Çevre Dostu Seçimler Yapmak. Dünya Senin Ellerinde, 213.

Tekin, S. (2014). Elma ve üzüm sirkelerinin ağır metal içeriklerinin ıcp-ms ile belirlenmesi. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.,

Tütüncü, K. & Deniz, V. (2008). Hangisi yeşil, hangisi daha çevre dostu? Geri Dönüşüm Dergisi, 20-23.

Waters, C. N., Zalasiewicz, J., Summerhayes, C., Barnosky, A. D., Poirier, C., Gałuszka, A. & Jeandel, C. (2016). The Anthropocene is Functionally and Stratigraphically Distinct from The Holocene. Science, 351(6269), aad2622.

WEB1: : https://pagev.org/upload/files/Plastik%20%20Sekt%C3%B6r%20Raporu%202021%20-%20Ocak%20- Haziran.pdf (Erişim Tarihi: 23.05.2023)

Yalçın, Ö. (2009). Konya’da tüketime sunulan beyaz salamura, tulum, ve kaşar peynirlerinin ağır metal içeriklerinin araştırılması. Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Yavuz, C., Akbulut, D. & Şık, A. (2019). Türk Mutfağında Bakırın Yeri ve Bakır Zanaatının Geleceği. Online Journal of Art and Design, 7(3), 156-169.

Yılmaz, S. & Gökbel, F. M. (2020). Seramik pişirme, yeme-içme ve saklama kaplarının ergonomik gelişim süreci. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 55, 1516-1530.

Yurtsever, M. (2019). Nano-ve mikroplastik’lerin insan sağlığı ve ekosistem üzerindeki olası etkileri. Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 17-24.

Yurtsever, M. (2019). Nano-ve Mikroplastik’lerin İnsan Sağlığı ve Ekosistem Üzerindeki Olası Etkileri. Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 5(2), 17-24.

Published

07/01/2023

How to Cite

ERÇETİN , H. K., & GÜNEŞ , E. . (2023). Kullan At Ürünler Yerine Eskiye Dönüş (Return Instead of Use Products). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(2), 865–876. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1222

Most read articles by the same author(s)