Kuşaklara Göre Turistlerin Destinasyon İmaj Algılarının, Hatırlanabilir Turizm Deneyimleri Üzerine Etkisi: Kuşadası Örneği

Authors

  • Özlem ESEN
  • Ahu YAZICI AYYILDIZ

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1214

Keywords:

Memorable tourism experience, Perception of destination ımage, Generations

Abstract

Having memorable tourism experience is one of the significant factors that could affect tourists’ preference of holiday destination. Another factor that may influence tourists’ decision on holiday destination place is their perception of destination image. Since tourism is an abstract human need, the only remaining thing left behind after their holiday is marks of this travel in their minds. Value of such tourism experience, regarded as an abstract product, could be measured by assessing experiences. The extent of memorability of holiday experience of tourists is determinant of strength of destination image because positive holiday experiences would affect tourists’ perception of holiday destinations in the same way. A holiday experience with positive memoirs would be considered as a positive reference for a new travel. Moreover, experiences of individuals from different generations vary from each other. The main objective of the present study is to investigate into the effect of domestic or foreign tourists’ perception of destination image on their memorable tourism experience with respect to their generations for Kuşadası. In line with this objective, study data was collected through a survey study conducted over 390 domestic or foreign tourists visited Kuşadası. As a result of the study, it was determined that memorable tourism experiences exhibited difference with respect to generations. It was considered that exploration of the correlation among the concepts regarded within this study would yield benefits for academic researchers and tourism business managers.

References

Aka, B. (2018). Bebek patlaması, x ve y kuşağı yöneticilerin örgütsel bağlılık düzeylerinin kamu ve özel sektör farklılıklarına göre incelenmesi: Bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9(20), 118-135.

Akbulut, Y., Şahin, Y. L & Eristi, B. (2010). Çevrimiçi sosyal hizmet üyeleri arasında siber mağduriyeti araştırmak için bir ölçek geliştirilmesi. Çağdaş EğitimTeknolojisi,1 (1), 46-59.

Altunışık R, Coşkun R, Bayraktaroğlu S, Yıldırım E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya, Sakarya Yayıncılık.

Aydın, D. (2019). Hatırlanabilir Turizm Deneyimi İle Öznel İyi Oluş Arasındaki İlişkide Yaşam Anlamının Aracılık Rolü (Yüksek Lisans Tezi), Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

Baloğlu, Ş. & Love, C. (2005). Association meeting planners perceptions and ıntentions for five major us convention cities: The structured and unstructured ımages. Tourism Management, 26, 743-752.

Baloğlu, Ş., & McCleary, K. W. (1999). A model of destination ımage formation. Annals of Tourism Research, 38(2), 868-897.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (32), 470-483.

Byon, K., K. & Zhang James, J. (2010). Development of a scale measuring destination image, Marketing Intelligence & Planning, 28(4), 508-532.

Ceylan, S. (2011). Destinasyon marka imajı ve pamukkale yöresinde bir uygulama. International Journal of Economic & Administrative Studies, 4(7), 90-100.

Chandralal, L. & Valenzuela, F. R. (2015). Memorable tourism experiences: Scale development. Contemporary Management Research, 11(3), 291-310.

Churchill, G. (1979). A paradigm for developing better measures of marketing constructs. Journal of Marketing Research, 16(1), 64-73.

Cohen, J. W. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd edition). Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates.

Comte, A. (1974). The Positive Philosophy. 1, 635-641.

Çeti, B., & Atay, L. (2020). Destinasyon Deneyiminin İmaj Algısı ve Davranışsal Niyete Etkisi: Kapadokya Örneği. Turizm Araştırmaları Dergisi, 31(1), 31-40.

Çokal, Z. (2019). Turist Rehberlerinin Performansının Destinasyon İmajına Etkisinde Etik Davranışlarının Düzenleyici Rolü: Nevşehir Örneği. (Doktora Tezi) Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.

Demir, Y. (2019). Şehir Turizminde Y Kuşağı Turistleri İçin Günlük Yaşamın Önemi. 20. Ulusal Turizm Kongresi, (272-276). Eskişehir.

Ersoy, N. (2014). Zeugma mozaik müzesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin destinasyon imaj algılamaları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(34), 970-980.

Ersoy, M. & Tuğal, F. N. (2018). Türkiye’yi ziyaret eden Rus turistlerin destinasyon imaj algılamaları ve hatırlanabilir turizm deneyimleri üzerine bir araştırma. Artıbilim: Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 64-78.

Gartner, W. C. (1994). Image formation process. Journal of Travel & Tourism Marketing, 2(2-3), 191-216.

Grubb, V. M. (2016). Clash of Generations. Kanada: John Wiley & Sons, Incorporated.

Hosany, S. & Witham, M. (2010). Dimensions of cruisers’ experiences, satisfaction and intention to recommend. Journal of Travel Research, 49(3), 351-364.

Jang, S. C., & Feng, R. (2007). Temporal destination revisit ıntention: The effects of novelty seeking and satisfaction. Tourism Management, 28, 580-590.

Joshi, A., Dencker, J. C., & Franz, G. (2011). Generations in organizations. Research in Organizational Behavior, 177-205.

Kaşlı, M., & Yılmazdoğan, O. (2012). İmajın turistik talebe etkisi: Eskişehir örneği. Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, (4)2, 199-209.

Kim, J. H. (2014). The antecedents of memorable tourism experiences: the development of a scale measure the destination attributes associated with memorable experiences. Tourism Management (44), 34-45.

Kim, J. H. & Ritchie, J. B. (2014). Cross- cultural validation of memorable tourism experience scale (MTES). Journal of Travel Research, 53(3), 323-335.

Kim, J. H., Ritchie, J. B. & McCormick, B. (2012). Development of a scale to measure memorable tourism experiences. Journal of Travel Research, 51(1), 12-25.

Kim, J. H., Ritchie, J. B. & Tung, V. S. (2010). The effect of memorable experience on behavioral ıntentions in tourism: A structural equation modeling approach. Tourism Analysis, 15(6), 637-648.

Mannheim, K. (1952). The sociological problem of generations. Essays on the Sociology of Knowledge, 306, 163-195.

Mücevher, M. H. & Erdem, R. (2018). X kuşağı akademisyenler ile y kuşağı öğrencilerin birbirlerine karşı algıları. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 9(22), 60-74.

Oh, H., Fiore, A. M., & Jeoung, M. (2007). Measuring experience economy concepts: Tourism applications. Journal of Travel Research, 46, 119-132.

Öter, Z. & Özdoğan O. N. (2005), Kültür amaçlı seyahat eden turistlerde destinasyon imajı: Selçuk Efes örneği, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 16(2),127–138.

Özaltaş Serçek, G. & Serçek, S. (2017). X, Y ve Z kuşaklarındaki turistlerin destinasyon imaj algılarının karşılaştırılması. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(1), 6-19.

Özdamar, K. (1999). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (2. Baskı), Eskişehir, Kaan Kitabevi.

Pine, B. J., & Gilmore, J. H. (1998). Welcome to the Experience Economy. Harvard Business Review.

Roy, F. B., & Vohs, K. D. (2002). The pursuit of meaningfulness in life. Handbook of Positive Psychology, 1, 608-618.

Sthapit, E. (2013). Tourist's Perceptions of Memorable Experiences: Testing the Memorable Tourism Experience Scale (MTEs) Among Tourists to Rovaniemi. (Pro gradu thesis) University of Lapland Faculty of Social Sciences. Finland.

Şimşek, A. (2012). Araştırma Modelleri, (Editör) Şimşek, A.: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri içinde, (ss.80-107) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Web-Ofset Tesisleri.

Tabachnick, B. G. & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (6th ed.), Boston: Pearson.

Özmen, M. (2012). Müşteri Analizi, Torlak, Ö., & Altunışık, R. (Editörler) Pazarlama Stratejileri, Yönetsel Bir Yaklaşım (137-162). İstanbul, Beta Basım A.Ş.

Tung, V. S. & Ritchie, J. R.B. (2011). Exploring the Essence of Memorable Tourism Experiences, Annals of Tourism Research, 38(4).

Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 74-85.

Zhong, Y. Y., Busser, J. & Baloğlu, S. (2017). A model of memorable tourism experience: The effects on Satisfaction, affective commitment, and storytelling. Tourism Analysis, 22(2), 201-217.

Published

14.04.2023

How to Cite

ESEN, Özlem, & YAZICI AYYILDIZ , A. . (2023). Kuşaklara Göre Turistlerin Destinasyon İmaj Algılarının, Hatırlanabilir Turizm Deneyimleri Üzerine Etkisi: Kuşadası Örneği . Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(1), 716–741. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1214

Most read articles by the same author(s)