Konaklama Sektöründe Gold LEED Uygulamaları: Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel Örneği (Gold LEED Applications in Hospitality Industry: Renaissance Istanbul Bosphorus Hotel Sample)

Authors

  • Pelin TUNA ARSLAN
  • Hakan ARSLAN
  • Eda HAZARHUN

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1350

Keywords:

Environment, Gold LEED certificate, Sustainable tourism, Green marketing

Abstract

This study was carried out with the aim of revealing the sustainability practices of Renaissance Istanbul Polat Bosphorus hotel, which is the first international hotel chain to have Gold LEED certificate in Turkey, and the advantages of having this certificate brings to the guests and the hotel. In this context, interviews were conducted with 8 people in total, including the general manager and department managers of Renaissance Bosphorus Istanbul Hotel, by choosing the case study, one of the qualitative research designs. The data obtained from the interviews were subjected to thematic analysis by using the Maxquda 2022 qualitative data analysis program. Due to the results of the research, it has been determined that Renaissance Bosphorus Istanbul Hotel attaches importance to water saving, electricity saving, recycling practices and the use of environment friendly products within the scope of sustainability practices. In addition, it has been determined that the hotel has applied for this certificate in order to reduce costs, protect the environment and save energy. Finally, it has been seen that the Gold LEED certificate offers various advantages to both the guests and the hotel. It has been determined that this certificate contributes to the protection of the health of the guests and to receiving quality service, while the hotel contributes to the increase in income, green image, competitive advantage and brand value.

References

Ahn, B., Lee, B., & Shafer, C. S. (2002). Operationalizing sustainability in regional tourism planning: An application of the limits of acceptable change framework. Tourism Management, 23(1), 1-15.

Avcı, N. (2007). Turizmde taşıma kapasitesinin önemi. Ege Akademik Bakış Dergisi, 7(2), 486-501.

Avcıkurt, C. (2003). Turizm Sosyolojisi, Turist-Yerel Halk Etkileşimi, Ankara: Detay Yayıncılık.

Balcı, A. (2016). Sürdürülebilir Tasarımın Otel Odalarının Niteliklerine Etkisinin İncelenmesi - Türkiye'deki Oteller Örneği (Doktora Tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Braun, V., & Clarke, V. (2012). Thematic Analysis. In: Cooper, H., Camic, P.M., Long, D.L., Panter, A.T., Rindskopf,D., Sher, K.J. (Eds.) APA Handbook of Research Methods in Psychology, Research Designs. Washington: American Pyschological Association.

Bohdanowicz, P. (2005). European hoteliers’ environmental attitudes. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 46(2), 188-204.

Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke’s approach to reflexive thematic analysis. Quality & Quantity, 56(3), 1391-1412.

Cooper, I. (1998). Emerging İssues in Environmental Management (Keith Alexander, Trans.), Facility Management: Theory and Practice, London.: Spon Press.

Cooper, C., Fletcher, J., Fyall, A., Gilbert, D., & Wanhill, S. (2008). Tourism Principles and Practice, England: Prentice Hall.

Çakır G., & Çakır A. (2010). Konaklama tesislerinde sürdürülebilir turizm kapsamında su kaynaklarının korunmasına yönelik uygulamalar. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 3(1), 31-36.

Deste, M., Binbaşıoğlu, H., & Türk, M. (2018). Konaklama işletmelerinde atık yönetimi ve geri dönüşüm: İnönü üniversitesi kale göl otel örneği. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 225-234.

Deng, S., & Burnett, J. (2002). Water use in hotels in Hong Kong. Hospitality Management. 21, 57-66.

Emeksiz, M. (2007). Küçük otel işletmeleri ve çevre yönetimi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(18), 141-156.

Erdoğan, N., & Barış, E. (2007). Environmental protection programs and conservation practices of Hotels in Ankara. Tourism Management, (28), 604-614.

Erol, İ., & Kıasıf, G. Ç. (2021). LEED sertifikalı ofis binalarının enerji ve atmosfer kriteri açısından değerlendirilmesi: Maslak Bölgesi Örneği. BŞEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 8(1), 322-335.

Giritoğlu, İ., & Güzel O. M.(2015). Otel işletmelerinde yeşil yıldız uygulamaları: Gaziantep ve Hatay bölgesinde bir araştırma. Journal of International Social Research, 8(40), 889-904.

Glesne, C. (2013). Becoming Qualitative Researchers: An Introduction (4th ed.),Boston: Pearson/Allyn & Bacon.

Gössling, S., Hansson, C. B., Hörstmeier, O., & Saggel, S. (2002). Ecological footprint analysis As a tool to assess tourism sustainability. Ecological Economics, 43(2-3), 199-211.

Güneş, G. (2011). Konaklama sektöründe çevre dostu yönetimin önemi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13(20), 45-51.

Gürez, E. Y. (2019). Sürdürülebilirlik Kavramının Mekansal Ölçü Parametrelerine Etkisi; Sürdürülebilir Yeşil Otel Örneklemesi ( Doktora Tezi), Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Hüseyinli, E., & Esen, S.K. (2018). Türkiye’deki otellerin çevre dostu uygulamalarına yönelik müşteri farkındalığının incelenmesi. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (3), 162-175.

Isayeva, S., & Kasalak. M.K. (2016). Sürdürülebilir turizm yönetimi kapsamında yer alan örnek ekoturizm uygulamaları. Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, (1), 183-200.

Kahraman, N., & Türkay, O. (2006). Turizm ve Çevre, Ankara: Detay Yayıncılık.

Kaypak, Ş. (2010). Ekolojik turizmin sürdürülebilirliği. Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2, 91-112.

Karademir, A. Ç., & Dağ, A. (2021). Sürdürülebilirlik uygulaması olarak yeşil bina ve LEED sertifikasyonu üzerine Türkiye inşaat sektöründe bir çalışma. Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1). 63-83.

Kassinis, G. I., & Soteriou, C. A. (2003). Greening the service profit chain: The impact of environmental management practices. Production and Operations Management, 12(3), 386-403.

Kınacı, B., Pehlivan, N. A., & Seyhan, G. (2011). Turizm ve Çevre (Çevre Koruma), Ankara: Pegem Akademi.

Kızıldemir, Ö. (2012). Termal Otel İşletmelerinde Katı Atık Yönetimi: Ön Büro Departmanındaki Uygulamalara Yönelik Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Kızılırmak, İ., Fazıl, K., Yıldız, S., & Kurtulay, Z. (2017). Yerel paydaşların ekoturizme yönelik yaklaşımları: Erzincan destinasyonu örneği. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 189-202.

Kozak, M., & Nield, K. (2004). The role of quality and eco-labelling systems in destination benchmarking. Journal of Sustainable Tourism, 12, 138-148.

Lee, J. S., Hsu, L. T., Han, H., & Kim, Y. (2010). Understanding how consumers view gren hotels: How a hotel’s gren image can influence behavioural intentions. Journal of Sustainable Tourism, 18, 901-904.

Leymun, Ş. O., Odabaşı, F., & Yurdakul, İ. K. (2017). Eğitim ortamlarında durum çalışmasının önemi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(3), 367-385.

Matisoff, D. C., Noonan, D. S., & Mazzolini, A. M. (2014). Performance or marketing benefits? The Case of LEED Certification. Environmental Science & Technology, 48(3), 2001-2007.

Merriam, S. B. (2018). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber (Çeviri: Selahattin Turan), Ankara: Nobel Yayıncılık.

Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook, California: Sage Publications.

Neto, F. (2003). A new approach to sustainable tourism development: Moving beyond environmental protection. DESA Discussion Papers, 29, 1-10.

Özgen, I.(2005). Büyük Ölçekli Otel İşletmelerinde Atık Yönetimi ve İber Otel Sarıgerme Park Örneği (Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Öztopçu, A., & Salman, A. (2019). Sürdürülebilir kalkınmada akıllı kentler. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergi, 41, 167-188.

Saçılık, M., & Çevik S. (2014). Çevreye duyarlı otelcilik kapsamında yeşil yıldız uygulaması: Antakya Güngör Ottoman Palace Örneği, 9. Uluslararası Kongre: Turizm İşletmeciliğinde Yeni Perspektifler, 25-27 Eylül 2014, Balıkesir.

Said, M. D., Youssef, K., & Waheed, H. (2017). Energy effienciency opportunities in Hotels. Renewable Energy and Sustainable Development ( RESD), 3(1). 99-103.

Sert, A. N., (2017). Konaklama işletmelerinde yeşil pazarlama uygulamaları: Doğa residence otel örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi,1(1),1-20.

Sipahi, S., & Tavşan, F. (2019). Otel Yapılarında Sürdürülebilir Yaklaşımlar ve Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri. Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8, 20-30.

Taşer, A., & Çelebi, B.(2022). Konaklama işletmelerinde yeşil pazarlama faaliyetlerinin tüketicilerin satın alma davranışlarına etkisi: Arus Otel Örneği. Sakarya İksisat Dergisi, 11(3), 329-351.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2023). Turizm İşletmeli Belgeli Tesisler. https://yigm.ktb.gov.tr/genel/turizmtesisleri.aspx. adresinden alındı.

Uğur, L. O., & Leblebici, N. (2019). LEED sertifikalı yeşil binalarda enerji ve su tasarrufundan sağlanan faydaların taşınmaz değerine etkilerinin incelenmesi. Teknik Dergi, 30(1), 8753-8776.

Yetiş, Ş. A. (2018). Otel işletmelerinde yeşil pazarlama uygulamalarına personelin bakış açısı. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. (17), 509-532.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara. Seçkin Yayıncılık.

Yin, R. K. (2009). Case Study Research: Design and Methods, California: Sage Publications.

Yin, R. K.(2017). Application of Case Study Research (İlhan Günbayı, Trans), Ankara: Nobel Yayıncılık.

Wynam, G., David, J., & Margaret E. (2002). The use of sustainable tourism practices, Annals of Tourism Research, 29(4), 1165-1168.

Published

01/01/2024

How to Cite

TUNA ARSLAN , P., ARSLAN , H., & HAZARHUN , E. (2024). Konaklama Sektöründe Gold LEED Uygulamaları: Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel Örneği (Gold LEED Applications in Hospitality Industry: Renaissance Istanbul Bosphorus Hotel Sample). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(4), 3434–3457. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1350