Yöresel Mutfağın Turizm Ürünü Olarak Kullanımının Yerel Halk Tarafından Değerlendirilmesi; Konya İli Örneği (Evaluation of Use of Local Cuisine as a Tourism Product by the Local People; Example of Konya Province)

Authors

  • Mehmet Fatih ESEN
  • Yılmaz SEÇİM

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2020.541

Keywords:

Konya cuisine, Regional cuisine, Tourism, Gastronomy tourism

Abstract

Gastronomy tourism can be gathered as a whole of relations which include the concepts of travel and accommodation, which arise within the scope of the requests of people to taste various food and drink during visiting the destination, to observe the production stages of different tastes, to examine different culinary cultures. Konya province is one of the most important cuisines that has many local tastes and its historical background is reflected in its cuisine. Research universe of the study is Konya, and 400 questionnaires selected by sampling method in proportion to the total population were included in the study. According to the results of the research, it was concluded that “regional cuisine is important for the promotion of Konya province”, that “regional cuisine increases the recognition of cultural values in Konya province” and that “local cuisine contributes to Konya province economically”, that the people “support the acquisition of local delicacies to tourism”.

References

Akdemir, N. (2018). Yöresel Mutfağın Turizm Ürünü Olarak Kullanımı ve Bölgesel Kalkınmaya Katkısı, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Akdemir, N., Selçuk, G. N. Yöresel mutfağın turizme kazandırılması ve bölgesel kalkınmaya katkısı: Sakarya ölçeğinde bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(özel sayı 2), 2033-2049.

Aksoy, M., Akbulut, A. B., ve İflazoğlu, N. (2016). Mevlevilikte mutfak kültürü ve Ateşbaz-I Veli makamı, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1):96-103.

Akyol, C., Güner, S., Oğan, Y., Aydın, E., Yüce, R., Uluyurt, T. (2014). Kırsal Alanların Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi-Artvin İli Arhavi İlçesi Örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(1), 249-271.

Akyürek, S., Özdemir, Ö., Çeken, H. (2018). Gümüşhane ilinin kırsal turizm potansiyeli ve yerel halkın kırsal turizm hakkındaki görüşleri (Zigana Köyü örneği). International Rural Tourism and Development Journal (IRTAD) E-ISSN: 2602-4462, 2(2), 10-19.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

Aslan, Z., Güneren, E. ve Çoban, G. (2014). Destinasyon markalaşma sürecinde yöresel mutfağın rolü: Nevşehir örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(4), 3-13.

Ayaz, N., Parlak, U. (2019). Kırsal alanlarda yaşayan yerel halkın kişilik tipleri ve turizm algısı. Journal of History Culture and Art Research, 8(3), 480-494.

Bekleyiciler, N. (2007). Ateşbaz-ı Veli. Konya; Dizgi Ofset

Büyükşalvarcı, A., Şapcılar, M. C., ve Yılmaz, G. (2016). Yöresel yemeklerin turizm işletmelerinde kullanılma durumu: Konya örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(4), 165-181.

Ceylan, A. ve Güven, Ö. Z. (2018). Yiyecek içecek işletmelerinin menü planlamasında Kütahya’nın yöresel yemeklerinin yeri üzerine bir araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(specialissue 3), 451-459.

Cömert, M. (2014). Turizm pazarlamasında yöresel mutfakların önemi ve Hatay mutfağı örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(1), 64-70.

Çeken, H., Uçar, M., Dalgın, T. (2012). Kırsal turizmin gelişimi konusunda yerel halkın algıları: Fethiye yöresi örneği. Turar Turizm ve Araştırma Dergisi, 1(1), 4-28.

Çoban, R. Ç., Akşit, S. (2018). Belenbaşı Mahallesindeki Yerel Halkın Turizme Karşı Tutumları. The Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 2(3), 1-20.

Ertaş, M., Bulut-solak, B. ve Kılınç, C. Ç. (2017). Konya’da mevlevi mutfağı yiyeceklerinin gastronomi turizminde canlandırılması, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1(1), 52-70.

Güney, D. Göller, V. (2016). Kırsal turizm konusunda yerel halkın yaklaşımının belirlenmesi: Misi köyü örneği, Turizm Akademik Dergisi, 3(2), 25-36.

Halıcı, N. (1979). Geleneksel Konya Yemekleri: Konya Kültür ve Turizm Vakfı Yayınları

Halıcı, N. (2008). Tandır değil fırın kebabı, Konyalife Dergisi, 17, 118.

Hançer, Ş., Mancı, A. R. (2017). Yerel halkın turizme bakış açısının belirlenmesi üzerine bir araştırma: Diyarbakır örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(4), 70-91.

Hatipoğlu, A., Zengin, B., Batman, O., ve Şengül, S. (2013). Yöresel yemeklerin, kırsal turizm işletmeleri mönülerinde kullanım düzeyleri: Gelveriörneği, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3(1), 6-11.

Işık, A. (2006). Konya mutfak kültürü ve Konya yemekleri; Konya: Damla Ofset

İslamoğlu, A.H. Alnıaçık, Ü. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri; İstanbul: Beta

Kılınç, O. ve Kılınç, U. (2018). Yöresel gastronomik değerlerin ürüne dönüşme düzeyi: Antalya il merkezi restoran menüleri üzerine bir inceleme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(Special issue3), 394-410.

Kurnaz, A. ve İşlek, E. (2018). Yöresel yemeklerin restoranlar tarafından kullanımının değerlendirilmesi: Marmaris örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 8(1), 50-59.

Mil, B. ve Denk, E. (2015). Erzurum mutfağı yöresel ürünlerin otel restoran menülerinde kullanım düzeyi: Palandöken örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 5(2), 1-7.

Odabaşı, S. (2003). Osmanlı Dönemi'nde Konya. T.C. Konya Valiliği Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yayını, No: 45, Konya.

Ongun, U., Gövder, B., Kösekahyaoğlu, L. (2018). Kırsal turizm kapsamında yerel halkın beklentileri: Isparta Kuyucak Lavanta Vadisi örneği. Turar Turizm ve Araştırma Dergisi, 7(2), 43-58.

Seçim, Y. (2018). Yöresel bir ürün olan Konya etliekmeği ve genel özellikleri hakkında nitel bir çalışma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies 6(4), 197-209.

Seçim, Y. (2019) Konya mutfağı (mutfak kültürü ve yemekleri) Konya: Literatürk academia

Seçim, Y. ve Kaya, M. (2019). Sosyal Bilimler Araştırmaları I Münir YILDIRIM ve Mehmet SARIOĞLAN (Ed.) Konya düğünlerinde oynanan oyunlar ve düğün yemekleri (s.151- 162). Ankara: Akademisyen Kitabevi

Seyitoğlu, F. ve Çalışkan, O. (2014). Turizm literatüründe Türk mutfağı üzerine yapılan araştırmaların değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2(4), 23-35.

Şen, N. ve Silahşör, Y. (2018). Gastronomi turizmi kapsamında Erzincan ili yiyecek içecek işletmelerinde sunulan yöresel yemekler üzerine bir araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(Ek1), 414-429.

Türkiye İstatistik Kurumu (2020). [https://biruni.tuik.gov.tr/ilgosterge/?locale=tr] (Erişim Tarihi: 12.02.2020)

Türkiye İstatistik Kurumu (2020). [https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr] (Erişim Tarihi: 12.02.2020).

Published

02/13/2023

How to Cite

ESEN, M. F., & SEÇİM, Y. (2023). Yöresel Mutfağın Turizm Ürünü Olarak Kullanımının Yerel Halk Tarafından Değerlendirilmesi; Konya İli Örneği (Evaluation of Use of Local Cuisine as a Tourism Product by the Local People; Example of Konya Province). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 8(1), 158–174. https://doi.org/10.21325/jotags.2020.541