Yeni Bir Araştırma Alanı Olarak Dijital Oyunlarda Gastronomi (Gastronomy in Digital Games as a New Research Area)

Authors

  • Ünal Gönen ISLAKOĞLU
  • Mehmet ÖZÇETİN

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1342

Keywords:

Gastronomy, Digital games, Steam, Cooking, Simulation

Abstract

Literatürde gastronomi konulu dijital oyunları inceleyen bir çalışmaya rastlanamaması sebebiyle bu araştırma gastronomi konulu oyunları araştırmayı amaçlamıştır. Bu bağlamda nitel araştırma yöntemi benimsenmiş olup Steam platformunda “aşçılık” etiketiyle satışa sunulmuş olan 428 bilgisayar oyunu arasında “En İyiler” ve “En Çok Satanlar” listelerinin ilk 25 sırasında yer alan oyunlar araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Oyunların çoğunlukla işletme yönetimi tarzında simülasyonlar olduğu ve müşteriler tarafından beğenildiği görülmüştür. Ayrıca iki listenin kesişim kümesinde yer alan oyunlar belirlenmiş ve satışa sunulduğu etiketler kelime bulutu aracılığıyla analiz edilmiştir. Son olarak kesişim kümesinde yer alan oyunların iki listede yer aldığı sıranın ortalaması hesaplanarak yeni bir sıralama oluşturulmuş ve yeni sıralamada ilk üçte bulunan oyunlar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Araştırmanın bir kazanımı olarak gastronomi ile dijital oyunlar arasındaki ilişkinin kurulmasına öncülük ederek yeni araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.

References

Akdağ, G. (2021). Gastronomiye Disiplinlerarası Bakış. Güler, O, Akdağ, G. & Kale, A. (Eds.) Disiplinlerarası bakış açısıyla gastronomi: kavramlar, araştırmalar ve çalışma önerileri İçinde. Ankara: Detay Yayıncılık.

Aksoy, A. B. & Yılmaz Bursa, G. (2020). Ortaokul öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ile benlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 56, 206-226.

Aktan, C. C. & Bahçe, A. B. (2013). Kamu tercihi perspektifinden oyun teorisi. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 93-117.

And, M. (2003). Oyun ve Bügü: Türk Kültüründe Oyun Kavramı. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Avcıkurt, C. & Sarıoğlan, M. (2019). Gastronomi Sosyolojisine Genel Bakış. Avcıkurt, C. ve Sarıoğlan, M. (Eds), Gastronomi Olgusuna Sosyolojik Bakış İçinde. Ankara: Detay Yayıncılık.

Brillat-Savarin, J. A. (2020). Lezzetin Fizyolojisi ya da Yüce Mutfak Üzerine Düşünceler (3. Baskı). İstanbul: Oğlak Yayınları.

Bozok, Z., Geniş, E. & Avcu, Y. E. (2020). Özel yetenekli öğrencilerde bilişim etiği öğretimine yönelik bir dijital oyun geliştirilmesi ve uygulanması. Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (1), 36-54.

Cihan, B. B. & Araç Ilgar, E. (2019). Dijital spor oyunlarının sporcular üzerindeki etkilerinin incelenmesi fenomenolojik bir çözümleme. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 4 (1), 171-189. DOI: 10.31680/gaunjss.510351

Cihan, B. B., Çelik, E. & Çetinkaya, Ö. (2022). Sporcu öğrencilerin dijital oyun öncesinde esnasında ve sonrasındaki duygu durumlarının incelenmesi. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6 (1), 29-47.

Çatak, G. (2009). Tasarım Eğitiminde Bilgisayar Oyunlarının Kullanımına Yönelik Bir Model Önerisi (Doktora Tezi). Ulusal Tez Merkezi.

Çavuş, S., Ayhan, B. ve Tuncer, M. (2016). Bilgisayar oyunları ve bağımlılık: üniversite öğrencileri üzerine bir alan araştırması. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 43, 265-289.

Çiftçi, C. (2017). Jenerasyon Y'nin yatırım aracı tercihleri: Oyun teorisi yaklaşımı. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (2), 698-712.

Çoban, Ö. (2021). Gastronomi ve Sosyoloji. Güler, O, Akdağ, G. ve Kale, A. (Eds.) Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Gastronomi: Kavramlar, Araştırmalar ve Çalışma Önerileri İçinde. Ankara: Detay Yayıncılık.

Dayaklı, Ö. (2020). Bilgisayar Oyunlarındaki Ürün Yerleştirmenin Marka Farkındalığına Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Ulusal Tez Merkezi.

Doğan Topçu, A., Kurtçu, C. & Erdönmez, S. (2021). Gastronomi ve iletişim. Güler, O, Akdağ, G. ve Kale, Anıl (Eds.) Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Gastronomi: Kavramlar, Araştırmalar ve Çalışma Önerileri İçinde. Ankara: Detay Yayıncılık.

Genç, S. Y. & Kadah, H. (2018). Oyun Teorisi ve Nash’in denge stratejisi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 419-440.

Gözüm, A. İ. C. & Kandır, A. (2020). Okul öncesi çocukların dijital oyun oynama sürelerine göre oyun eğilimi ile konsantrasyon düzeylerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 82-100. DOI: 10.33418/ataunikkefd.777424

Güler, O, Akdağ, G. & Kale, A. (Eds.) (2021). Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Gastronomi: Kavramlar, Araştırmalar ve Çalışma Önerileri İçinde. Ankara: Detay Yayıncılık.

Güner, S. (2003). Oyun Kuramı ve uluslararası politika. METU Studies in Development, 30, 163-180.

Güneş, T. (2014). Uzaktan Öğrenme Amaçlı Bilgisayar Oyunlarının Kullanılabilirliği (Yüksek Lisans Tezi). Ulusal Tez Merkezi.

Güvendi, B., Tekkurşun Demir, G. & Keskin, B. (2019). Ortaokul Öğrencilerinde dijital oyun bağımlılığı ve saldırganlık. OPUS International Journal of Society Researches, 11 (18), 1194-1217. DOI: 10.26466/opus.547092

Huizinga, J. (2006). Homo Ludens: Oyunun Toplumsal İşlevi Üzerine Bir Deneme. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

İlhan, K. (2019). 2000 Yılı Sonrasında Üretilen Bilgisayar Oyunlarındaki Karakter Tasarımlarının İdeolojik Propaganda Unsuru Olarak Kullanımı ve Bir Uygulama Önerisi (Sanatta Yeterlilik Tezi). Ulusal Tez Merkezi.

Koçak, H. & Köse, Z. (2014). Ergenlerin bilgisayar oyunu oynama alışkanlıkları ve sosyalleşme süreçleri üzerine bir araştırma (Kütahya ili örneği). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Kütahya Özel Sayısı, 21-32.

Koyuncu, M. B. (2021). Şiddet İçerikli Bilgisayar Oyunlarının Üniversite Öğrencilerinin Saldırganlık ve Siber Zorbalık Düzeylerine Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Ulusal Tez Merkezi.

Kulakoğlu Dilek, N. & Dilek, S. E. (2021). Gastronomi ve Teknoloji. Güler, O, Akdağ, G. ve Kale, A. (Eds.) Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Gastronomi: Kavramlar, Araştırmalar ve Çalışma Önerileri İçinde. Ankara: Detay Yayıncılık.

Kurt, Ö. (2016). Bilgisayar Oyunlarının Propaganda Amaçlı Kullanımı: Arap Baharı Bağlamında "A Force More Powerful" Oyunu Üzerine Örnek Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Ulusal Tez Merkezi.

Önçel, S. & Özgür Göde, M. (2016). Gastronomiye Sosyolojik Bir Bakış. Yılmaz, H. (Edt.), Bir İletişim Biçimi Olarak Gastronomi İçinde. Ankara: Detay Yayıncılık.

Özbay, G. (2021). Dünden Bugüne Gastronomi. Sarıışık, M. (Edt), Tüm Yönleriyle Gastronomi Bilimi İçinde. Ankara: Detay Yayıncılık.

Özkarakaş, E. & Atılgan, N. Ş. (2023). Dijital oyunlar içeriğinin kültürel miras bağlamında incelenmesi ve gölge oyunu reğerlendirmesi. Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (34), 898-911. DOI: 10.29000/rumelide.1317112.

Özkaya, M. & İzgi, B. (2021). Uluslararası bir krizin oyun teorisi ile matematiksel olarak modellenmesi. BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 10 (4), 1334-1341.

Öztürk, B. & Güven, S. (2018). Gastronomi ile İlgili Genel Kavramlar. Gastronomi ve Yiyecek Tarihi İçinde, Akbaba, A. ve Çetinkaya, N. (Eds.). Ankara: Detay Yayıncılık.

Pazarcıkcı F. & Efe E. Annelerin dijital oyun bağımlılığına ilişkin farkındalıklarını etkileyen faktörler. Bağımlılık Dergisi, 23 (4), 421-429.

Şahin, A. & Miran, B. (2010). Risk koşullarında tarım işletmelerinin planlanması: Oyun Teorisi yaklaşımı. Hayvansal Üretim, 51 (1), 31-39.

Şahin, S. & Eren, E. Oyun Teorisinin gelişimi ve günümüz iktisat paradigmasının oluşumuna etkileri. Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 265-274.

Shaheer, I. & Tripathi, A. (2022): Should we give a thought to video games food in tourism?, Tourism Recreation Research, DOI: 10.1080/02508281.2022.2098449

Soyöz-Semerci, Ö. U. & Balcı, E. V. (2020). Lise öğrencilerinde dijital oyun bağımlılığı üzerine bir alan araştırması: Uşak örneği. Journal of Humanities and Tourism Research, 10 (3), 538-567.

Söğüt, F. (2020). Dijital ebeveynlerin dijital oyunlar ve şiddet ilişkisine yönelik algıları. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 51, 79-100.

Stahl, R. (2011). Savaş Oyunları A.Ş. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Steam. (2022a). PlateUp!. Erişim adresi: https://store.steampowered.com/app/1599600/PlateUp/ (Erişim tarihi:12.12.2022).

Steam. (2022b). Cooking Simulator. Erişim adresi: https://store.steampowered.com/app/641320/Cooking_Simulator/ (Erişim tarihi:12.12.2022).

Steam. (2022c). İyi Pizza, Güzel Pizza. Erişim adresi: https://store.steampowered.com/app/770810/yi_Pizza_Gzel_Pizza/ (Erişim tarihi:12.12.2022).

Süygün, M. S. & Bozyiğit, S. (2019). Dış ticaret ve lojistik eğitiminde dijital oyun tabanlı öğrenme: Kavramsal bir inceleme. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (1), 36-48.

Şelimen, M. (2016). Şiddet İçeren Bilgisayar Oyunlarının 13-14 Yaş Grubu Çocukların Saldırganlık Davranışı Üzerindeki Etkileri: Yalova Örneği (Yüksek Lisans Tezi). Ulusal Tez Merkezi.

Şimşek, N. & Akdağ, G. (2018). Teknoloji Kullanımı ve Otomasyon. Yiyecek ve İçecek Yönetimi İçinde Karamustafa, K. (Edt.). Ankara: Detay Yayıncılık.

Talan, T. & Kalınkara, Y. (2020). Ortaokul öğrencilerinin dijital oyun oynama eğilimlerinin ve bilgisayar oyun bağımlılık düzeylerinin incelenmesi: Malatya ili örneği. Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, 9 (1), 1-13.

TDK. (2022). Oyun. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/ (Erişim tarihi: 08.12.2022)

Tez, Z. (2021). Lezzetin Tarihi (5. Baskı). İstanbul: Hayy Kitap.

Topçu, H., Küçük, S. & Göktaş, Y. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının ilköğretim matematik öğretiminde eğitsel bilgisayar oyunlarının kullanımına yönelik görüşleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 5 (2), 119-136.

Ustabulut, M. Y. & Kana, F. (2021). Türkçe Öğretmeni adaylarının dijital oyunlarla ilgili görüşlerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 324-343. DOI: 10.33418/ataunikkefd.858424

Yıldırım, E. (2017). Dijital oyun tasarım programlarının eğitimde önemi. Mesleki Bilimler Dergisi, 6 (1).

Yılmaz, H. & Şenel, P. (2016). Kitle İletişiminde Gastronomi. Yılmaz, H. (Edt.), Bir İletişim Biçimi Olarak Gastronomi İçinde. Ankara: Detay Yayıncılık.

Yurdam, S. (2018). Alan olarak dijital oyun, çocuk eyleyiciler ve tahakküm: Clash of Clans oyunu üzerine bir inceleme. Intermedia International E-journal, 5 (8), 66-87.

Yüksel, N. A. (2018). Beyazperdede Gastronomi: Sinema. Yılmaz, H. (Ed.) Gastronomi ve Medya İçinde. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Published

01/01/2024

How to Cite

ISLAKOĞLU , Ünal G., & ÖZÇETİN , M. (2024). Yeni Bir Araştırma Alanı Olarak Dijital Oyunlarda Gastronomi (Gastronomy in Digital Games as a New Research Area). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(4), 3280–3297. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1342