Endüstriyel Mutfakta Çalışma Olgusunun The Bear Dizisinde Temsili Üzerine Bir İnceleme (An Analysis of the Representation of the Phenomenon of Working in an Industrial Kitchen in The Bear Series)

Authors

  • Ünal Gönen ISLAKOĞLU

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1197

Keywords:

The bear, Series, Industrial kitchen, Working in industrial kitchen, Representation

Abstract

This study aims to examine the eight-episode first season of the series The Bear within the framework of the gastronomy discipline. The main problem of the research is how the phenomenon of working in an industrial kitchen represented in series. In line with the purpose of the research, qualitative research method was adopted and document analysis was used as a data collection tool, descriptive analysis and semiotics were used in data analysis. As a result, the phenomenon of working in the industrial kitchen is identified with psychological difficulty in such a way that the “bear” verb indicates “to endure” meaning. In this context, sleep problems, nightmares and problems in social relationships can be evaluated as a result of this phenomenon. Also, working in the industrial kitchen is medium to establish intimate relationships with each other and opportunity to realize themselves for kitchen staff. This is similar to other meaning of the “bear” verb like “to give birth”, “to blossom” and “to fruit”.

References

Açıkgöz, F. (2020). Mutfak Personeli Çalışma Yaşamı Kalitesinin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Denizli Örneği (Yüksek Lisans Tezi). Ulusal Tez Merkezi.

Ademoğlu, A. (2021). Mutfak Planlaması ve Kurulum. Kargiglioğlu, Ş. (Edt.), Endüstriyel Mutfaklar: Kavramlar-Uygulamalar İçinde Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Aktaş, A. & Özdemir, B. (2012). Otel İşletmelerinde Mutfak Yönetimi. (3. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

Arık, E. & Akgün, H. (2019). Türk sinemasında gazeteci kimliğinin temsili. Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, 34, s. 196-220. DOI: 10.17829/turcom.664219

Arman, A. (2019). Endüstriyel Mutfak Tasarım Ölçütlerinde İşlevselliğe Bağlı Parametrelerin Değerlendirilmesi ve Tasarıma Yönelik Öneriler (Doktora Tezi). Ulusal Tez Merkezi.

Arman, A. & Nizamlıoğlu, H. F. (2020). Endüstriyel mutfakların planlanmasında etkili olan faktörler. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (4), 2682-2702.

Başlar, G. (2021). Yerel içeriğin küresel dolaşımı bağlamında netflix: “Hakan: Muhafız” izleyici yorumlarının analizi. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 36, 415-435. DOI:10.31123/akil. 989340

Çavuş, T. (2012). Dış politikada yumuşak güç kavramı ve Türkiye’nin yumuşak güç kullanımı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (2), 23-37.

Çinay, H.H. & Sezerel, H. (2020). Ferzan Özpetek filmlerinde gösterge olarak yemek: Mine vaganti/serseri mayınlar üzerine bir inceleme. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (1), 111-136.

Çinay, H. H. & Sezerel, H. (2021). Fatih Akın filmlerinde yemek ve sofranın temsili. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9 (4), 2670-2690.

Çılgınoğlu, H. (2022). Televizyon dizilerinde izleyicilere sunulan gastronomik öğelerin belirlenmesi: Gönül dağı dizisi örneği. Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 57 (2), 1441-1455.

Dağdeviren, A. (2021). Yiyecek İçecek Endüstrisinde Yer Alan Başlıca Mutfaklar. Kargiglioğlu Ş. (Edt.), Endüstriyel Mutfaklar: Kavramlar-Uygulamalar İçinde. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Değirmen, G. & Yalçın, Ö. (2020). Halkla ilişkiler ve etik: 2000 yılı sonrası filmlerde halkla ilişkiler mesleği temsilinin etik kodlar bağlamında incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 15(2), 519–542.

Demir, Ş. (2019). Beş Yıldızlı Otellerdeki Mutfak Personelinin İş Tatmini ve Motivasyonu: Manavgat Örneği (Yüksek Lisans Tezi). Ulusal Tez Merkezi.

Eryılmaz, Y.Ö. (2018). Yumuşak Güç ve Sinema (Yüksek Lisans Tezi). Ulusal Tez Merkezi.

Güldemir, O. & Akarçay, E. (2020). Koca ustadan ıssız adama Türkiye’de aşçılık mesleğinin değişimi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (2), 896-914.

Gümüş, B. (2021). Maraton izleyiciliğinden aşırı izlemeye: Netflix’in izleme alışkanlıklarına etkisi. Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi, 37, 147-169. DOI: 10.17829/turcom.862011

Güneş, B. (2021). TVI’den Netflix’e: Pandemi’de Netflix’i Twitter üzerinden anlamak. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 35, s. 91-111. DOI: 10.31123/akil.887962

IMDB (2022). The Bear. Erişim Adresi: https://www.imdb.com/title/tt14452776/ (Erişim Tarihi: 21.10.2022)

Kabacık, M. (2021). Mutfağın Bölümleri ve Çalışma Alanları. Kargiglioğlu, Ş. (Edt.), Endüstriyel Mutfaklar: Kavramlar-Uygulamalar İçinde. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Kahveci, H. & Paksoy, A.F. (2019). Ulusal gazetelerin haber metinlerinde öğretmen temsili. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(3). DOI: 10.17556/erziefd.469309

Kanık, İ. (2012). Seyirlik Yemek: Moderniteden Postmoderniteye Yemeğin Sinematografisi (Doktora Tezi). Ulusal Tez Merkezi.

Kanık, İ. (2016). Gastro Gösteri. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Özel, S. (2020). Talebe bağlı video servisleri çağında Netflix etkisi. İnsan ve İnsan, 7 (26), 115-138. DOI: 10.29224/insanveinsan.786938

Punch, K.F. (2014). Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar (3. Baskı). Ankara: Siyasal Yayınları.

Satıcı, H. (2017). Bir Kitle İletişim Aracı Olarak Televizyonun Sinemada Temsili (Yüksek Lisans tezi). Ulusal Tez Merkezi.

Sezgin, E.K. (2010). Mutfak Personelinin Hizmet İçi Eğitiminin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatminine Etkisi Üzerine Bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi). Ulusal Tez Merkezi.

TDK (2022). Mutfak. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/ (Erişim tarihi: 07.11.2022)

Türksoy, A. (2015). Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Uçkan Çakır, M., Şengül, S. & Parmaksızoğlu, E. (2020). Sinema perdesinde gastronomi görüntüsü: Yemeğin sosyolojik yansımaları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (4), 3173-3191.

Uçkan Çakır, M., Okat, Ç. & Koç, P. (2022). Sinemada sosyal sınıf olgusunun yemek üzerinden aktarımı: Snowpiercer filminin göstergebilimsel analizi. Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel, 5(2).

Uygun, E., Şahin, B. & Sipahi, N. (2021). Netflix platformu ‘‘Aşk 101’’ dizisinde yer verilen gastronomik ögelerin incelenmesi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2): 235-257.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9.Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, H. & Şenel, P. (2016). Kitle İletişiminde Gastronomi. Yılmaz, H. (Edt.), Bir İletişim Biçimi Olarak Gastronomi İçinde. Ankara: Detay Yayıncılık.

Yılmaz, H. & Yüksel, N.A. (2021). Gastronomy-themed movies. Journal of Tourism, Leisure and Hospitality, 3(2), 129-137.

Yüksel, N.A. (2018). Beyazperdede Gastronomi: Sinema. Yılmaz, H. (Edt.), Gastronomi ve Medya İçinde. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Zıvalı, E. (2018). Mutfak Personelinin Örgütsel Bağlılığının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Ankara’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Ulusal Tez Merkezi.

WTO (2012). Global Report on Food Tourism, UNWTO, Madrid.

Published

04/14/2023

How to Cite

ISLAKOĞLU , Ünal G. . (2023). Endüstriyel Mutfakta Çalışma Olgusunun The Bear Dizisinde Temsili Üzerine Bir İnceleme (An Analysis of the Representation of the Phenomenon of Working in an Industrial Kitchen in The Bear Series). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(1), 372–394. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1197