Sokak Lezzetlerine Yönelik Tutumun Kuşaklara Göre İncelenmesi: İstanbul Örneği (Investıgatıon of Attitude to Street Flavors According to Generations: The Case of Istanbul)

Authors

  • Salim İBİŞ
  • Dilek ÇOŞAN
  • Murat DOĞDUBAY

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1333

Keywords:

Gastronomy, Food and beverage, Street delicacies, Generations

Abstract

It is known that street flavors are preferred by all segments of the society for many reasons such as diversity, easy accessibility, reasonable price and speed. The aim of this research is to examine whether the attitudes towards street tastes differ in terms of X, Y and Z generations, to determine the preferred street tastes and to reveal what kind of street tastes are preferred by which generations. For this purpose, the data were obtained by using the convenience sampling technique through the prepared scale. Frequency analysis, factor analysis, t-test and ANOVA tests were applied to the obtained data. According to the factor analysis made; A total of six dimensions were determined as hygiene, pleasure, monetary value, service quality, convenience and socialization. According to the results of the research, while there is no significant difference according to the generations in the hygiene dimension, it has been determined that there are significant differences according to the generations in the dimensions of pleasure, monetary value, service quality, convenience and socialization. Accordingly, it can be said that the Z generation cares more about the service quality, monetary value and convenience than the X generation.

References

Abiş, A. D. (2019). Algılanan Değerin Tüketici Davranışlarına Etkisi: Sokak Yemekleri Üzerine Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Altunbağ, E. (2020). Türkiye’de Yazılı Medyada Sokak Lezzetleri (Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. & Yıldırım, E. (2012). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: SPSS Uygulamalı (Sakarya Yayıncılık, Sakarya)

Aşık Akşit, N. (2019). Yerli Turistlerin sokak yiyeceklerine yönelik tutumlarının belirlenmesi. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 4 (1): 47-61.

Ballı, E. (2016). Gastronomi turizmi açısından Adana sokak lezzetleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, (4) 1, 3-17.

Bayraktar, G. & Zencir, E. (2019). Sokak satıcılarının gözünden sokak lezzetleri: İzmir örneği. Street Foods From the. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1367, 1382.

Bektarım, N., Çakıcı, C., & Ballı, E. (2019). Sokak lezzetleri tüketim sıklığı. 3. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik içinde (ss. 678–684). Mersin.

Berkup, S. B. (2015). Sosyal Ağlarda Bireysel Mahremiyet Paylaşımı: X ve Y Kuşakları Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz (Doktora Tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Beyaz, R. (2020). Z kuşağı tüketicilerinin kişilik özellikleri ve bilinçli tüketim eğilimleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 8(22), 51-75.

Bezgin, L. (2016). “X, Y, Z Kuşağı Tüketicilerinin Yeniden Satın Alma Kararı Üzerinde Algılanan Marka Denkliği Öğelerinin Etki Düzeyi Farklılıklarının Nörogörüntüleme Tekniklerinden Elektroensefalografi (EEG) ve Göz İzleme Yöntemleriyle Belirlenmesine Dair Deneysel Bir Çalışma (Yüksek Lisans Tezi). Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum.

Bozkurt, İ. S. (2021). Gastronomi Turizmine Sokak Lezzetlerinin Etkileri “İstanbul Avrupa Yakası Örneği” (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul.

Buzcu Z. Oğuz, S. & Ballı E. (2022). Yerli turistlerin sokak lezzeti algılarının davranış niyeti ve memnuniyet üzerindeki etkisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10(4), 3310-3331.

Büyüköztürk, Ş. (2015). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 21. Baskı, Pegem Akademi

Calloni, M. (2013). Street food on the move: A socio‐philosophical approach. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93(14), 3406-3413.

Choi J., Lee A. & Ok C. (2013). The effects of consumers perceived risk and benefit on attitude and behavioral ıntention: a study of street food. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30, 222–237.

Choudhury, M., Mahanta, L., Goswami, J., Mazumder, M. & Pegoo, B. (2011). “Socio-economic profile and food safety knowledge and practice of street food vendors ın the city of Guwahati, Assam, India”. Food Control, (22): 196-203.

Cumhur, Ö. (2020). Sokak gıdalarının güvenliği için risk faktörlerinin değerlendirilmesi. Food and Health, 6(2), 128-139.

Çavuşoğlu, M. & Çavuşoğlu O. (2018). Gastronomi turizmi ve Kıbrıs sokak lezzetleri üzerine bir araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 637-651.

Çekiç, İ. (2022). Sokak Yemeklerine yönelik algılanan risk ve faydanın öznel normlar ile davranışsal niyetler üzerindeki etkisi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 21(3), 1780-1794

Çöp, S. İbiş, S. & Kızıldemir, Ö. (2020). Seyahat motivasyonlarının X, Y ve Z kuşaklarına göre farklılıklarının incelenmesi üzerine bir araştırma. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16(30), 2528-2550.

Demir, Ö., Avcıkurt, C., & Güleç, E. (2019). Eminönü’nde (İstanbul) balık ekmek yeme deneyimleri. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(Özel Sayı 5), 201–218.

Demir, Ş., Akdağ, G., Sormaz, Ü., & Özata, E. (2018). Sokak lezzetlerinin gastronomik değeri: İstanbul sokak lezzetleri. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 589-601.

Demir, Y. & Sağlam, K. (2023). X, Y ve Z kuşaklarının Türk kahvesi tüketim alışkanlıklarına yönelik bir araştırma. Aydın Gastronomy, 7(1), 57-73.

Ercan İştin, A. & Avcı C. (2022). Adana sokak lezzetlerine ilişkin tutumların ve Adana sokak lezzetlerinin belirlenmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10(3), 1581-1603.

Erin, B. (2019). Türkiye'de İşveren Markasının Önemi ve İşveren Markasının, Y ve X kuşağı Açısından İncelenmesi Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Erol, G. (2017). X, Y ve Z Kuşağı Tüketicilerinin Satın Alma Davranışları Üzerine Pilot Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ertürk, M. (2018). Tüketicilerin dışarıda yemek yeme nedenleri. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17(3), 1203-1224.

Göksel, A. & Güneş, G. (2017). Kuşaklar arası farklılaşma: X ve Y kuşaklarının örgütsel sessizlik davranışı bağlamında analizi. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(3), 807-828.

Iğdır, E. (2020). Gastronomi turizmi kapsamında sokak lezzetlerinin yeri ve gastronomik bir ürün olarak değerlendirilmesi. Journal of Tourism Research Institute, 1(2), 101-110.

İnce, F. (2018). Kuşaklar Arası Etkin İletişim ve Davranış. Konya: Eğitim Yayınevi.

İslamoğlu, A.H. & Alnıaçık, Ü. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. 5. Baskı, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Kargiglioğlu, Ş. & Aksoy, M. (2019). Sokak lezzetlerin tatma amacıyla İstanbul’u ziyaret eden turistlerin İstanbul seyahatlerinin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(3), 1821-1835.

Karsavuran, Z. & Özdemir, B. (2017). Understandıng street food consumptıon: A theoretıcal model Includıng atmosphere and hedonism. II. International Conference On Tourism Dynamics And Trends Proceedıngs Book. Spain 26-29 June, 541-553.

Kavalcı, K. & Ünal, S. (2016). Y ve Z kuşaklarının öğrenme stilleri ve tüketici karar verme tarzları açısından karşılaştırılması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (3), 1033-1050.

Kılıç, B & Girgin, G. (2021), Tüketicilerin sokak lezzeti tercihleri ve hijyen algılarının kişilik tipleri kapsamında incelenmesi. Journal of Gastronomy Hospitality and Travel 4 (1), 122-133.

Kurt, O. C. (2018). Bağımsız Seyahat Eden Turistlerin Sokak Yiyeceklerini Tüketme Niyetinin Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde İncelenmesi: İstanbul’da Bir Çalışma (Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği, Antalya.

Mercan, N. (2016). X, Y ve Z kuşağı kadınların farklı tüketim alışkanlarının modern dünyada inşa edilmesi. KADEM Kadın Araştırmaları Dergisi, 2(1), 59-70.

Oğuz, S., Ballı, E. & Buzcu Z. (2020). Yerel halkın sokak lezzetlerine karşı algıları: Adana örneği. Turizm Akademik Dergisi, 7(2), 107-121.

Öztürk & Onurlubaş (2019). Yeni ürün geliştirme sürecinde X-Y-Z kuşaklarının satın alma tercihleri üzerine bir araştırma. SETSI Conference Proceedings, 4(8), 159-166.

Pill, A. (2014). Changing food landscapes. Understanding the food truck movement in Atlanta, Georgia, USA. In: De Cassia, R., Companion, M., Marras, S.R. (Eds.), Street Food: Culture, Economy, Health and Governance. Routledge, New York, NY, pp. 119-132.

Sert, S. & Kapusuz, F. (2010). Açıkta satılan gıdalar: Öğrencilerin görüşleri ve tercih etme nedenleri üzerine bir araştırma. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 5(3): 25-35.

Solunoğlu, A. & Nazik, M. H. (2018). Sokak lezzetlerine ilişkin tüketici tercihleri: Gaziantep örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(3), 40-59 DOI: 10.21325/jotags.2018.271

Soylu, A.G., Taştan, H., Eban, F. & Aslantürk, E. (2021). Tüketicilerin sokak lezzetlerine yaklaşımlarının neofobi tutumları açısından değerlendirilmesi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 151-167.

Strauss, W. & S. Howe. (1991). Generations: The History of America’s Future, 1584 to 2069. New York: Quill/William/Morrow.

Şen, Ş. (2018). Medya İletileri Perspektifinden Türkiye‟nin Avrupa Birliği’ne Giriş Süreci ile X,Y,Z, Kuşaklarının Birliğe Bakış Açılarının ve Tutumlarının Değerlendirilmesi (Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Taş, H. Y. & Kaçar, S. (2019). X, Y ve Z kuşağı çalışanlarının yönetim tarzları ve bir işletme örneği. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 645-675.

Toh, P. S., & Birchenough, A. (2000). Food safety knowledge and attitudes: culture and environment impact on hawkers in Malaysia.: Knowledge and attitudes are key attributes of concern in hawker foodhandling practices and outbreaks of food poisoning and their prevention. Food Control, 11(6), 447-452

Tufan, E. & Bekar, A. (2023). Z Kuşağının yeşil tüketim davranışları: yiyecek-içecek işletmesi müşterileri üzerine bir uygulama, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(3), 1758-1770.

Uçar, B. (2021). X, Y, Z Kuşaklarında Sağlığın Önemi ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değişimi (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Ünal, A. & İpar, S. (2020). Destinasyon pazarlamasının bir bileşeni olarak sokak lezzetlerinin değerlendirilmesi: İzmir örneği. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 26: 843-863.

Yazıcıoğlu, Y. & Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

Yıldırım, Ö. & Albayrak, A. (2019). Yabancı turistlerin istanbul sokak yemeklerini değerlendirmeleri üzerine bir. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 1077, 1092.

Published

01/01/2024

How to Cite

İBİŞ, S., ÇOŞAN , D., & DOĞDUBAY , M. (2024). Sokak Lezzetlerine Yönelik Tutumun Kuşaklara Göre İncelenmesi: İstanbul Örneği (Investıgatıon of Attitude to Street Flavors According to Generations: The Case of Istanbul). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(4), 3093–3111. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1333

Most read articles by the same author(s)