Güçlendirme Yaklaşımı Perspektifinden Kadın Girişimciler: Turizm Sektörü Üzerine Nitel Bir Araştırma (Women Entrepreneurs from the Perspective of Empowerment Approach: A Qualitative Research on the Tourism Sector)

Authors

  • G. Aslı PEKTAŞ
  • Hülya KURGUN

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1441

Keywords:

Women entrepreneurs, Reflexive change, Empowerment

Abstract

This study starts from the question of what impact women entrepreneurs have on gender inequality and cultural norms as change agents. In this regard, the aim of the study is to reveal the important role of women entrepreneurs, who have a very important place in the development of countries but cannot provide the desired and expected employment in the entrepreneurship ecosystem with a male-dominated discourse, in the social change they create as well as in their economic output, from the perspective of empowerment approach. For this purpose, the reasons that influence female entrepreneurs struggling with social norms and gender inequality to enter the entrepreneurship ecosystem where women are disadvantaged, the obstacles they encounter, their motivations against these obstacles and the transformation they create, were examined through a research conducted on four female entrepreneurs operating in the tourism sector within the scope of the sample. has been attempted to be determined. In the study, the phenomenology method, one of the qualitative research designs, was preferred and content analysis was used in data analysis. As a result of the research, it was determined that women entrepreneurs not only created significant economic progress in regional development, but also changed the mentality of the society.

References

Ahl, H. (2006). Why research on women entrepreneurs needs new directions. Entrepreneurship, Theory and Practice, 1, 595-621.

Arıkan, C. (2016). Kadın girişimcilikte başarı ve başarıyı etkileyen faktörler: Bursa örneği. Yönetim ve Kalkınma Araştırmaları Dergisi, 14(3), 138-156.

Ayyıldız, A.A. (2022). Pierre Bourdieu'nun sosyolojisi ışığında sosyal çalışmayı anlamak. İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.14(3), 261-284.

Baysal, H. (2020). Türkiye'de kadın girişimci yazını(1996-2020): Pandemi Öncesi görünüm, pandemi sonrası için yol gösterici olabilir mi?. International JournalEntrepreneurship and Management Inquiries, 4(1), 50-71.

Berg, L. B. & Lune, H. (2019). Sosyal Bilimlerinde Nitel Araştırma Yöntemleri. Konya: Eğitim Yayınevi. (9.baskıdan çeviri).

Byrne, J., Fattoum, S. & Diaz Garcia, M. C. (2019). Rol Models And Women Entrepreneurs: Entrepreneurial Superwoman Has Her Say, Journal of Small Business Management, 57/1,154- 184.

Bird, B. & Brush, C. (2002). A gendered perspective on organizational creation. Entrepreneurship Theory and Practice, 26(3), 41–65.

Bosma, N., Hessels, J., Schutjens, V., Van Praag, M. & Verheul, I. (2011). Entrepreneurship and role models. Journal of Economic Psychology, 33(2), 410-424.

Bourdieu, P. (1997). Televizyon Üzerine.İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. (Çev. Turhan Ilgaz).

Boyacıoğlu, E.Z. (2014). Kırsal turzimde kadın girişimciliği: Edirne örneği. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 4(2), 82-90.

Chao, C., Greeneb, P. & Crick, A. (1998). Does entrepreneurial self efficacy distinguish entrepreneurs from managers. Journal of Business Venturing, 13(4), 295-316.

Creswell, J. W. (2016). Nitel Araştırma Yöntemleri Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni. Ankara: Siyasal Kitapevi.

Çakmak- Karaçay, H. (2003). Kalkınma iktisadı literatüründe gelişme kavramının evrimi. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 49-68.

Çelik, C. & Özdevecioğlu, M. (2001). Kadın girişimcilerin demografik özellikleri ve karşılaştıkları sorunlara ilişkin Nevşehir ilinde bir araştırma. 1. Orta Anadolu Kongresi (Nevşehir): 487-498.

Çetinel, E. & Yılmaz- Ersoy, S. (2016). Feminist teori: Yönetim ve organizasyon alanına eleştirel bir yaklaşım. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(2), 119-148.

Çitçi, S. U., & Memiş, Sağır, P. (2017). Potansiyel erkek girişimcilerin perspektifinden kadın girişimciliği. Kadın/Women 2000 Kadın Araştırma Dergisi, 18(1), 41-62.

Deveciyan, M. T. (2023). Topuklu ayakkabılardan çamurlu plastik çizmelere: Erkek egemen sektörlerde kadın girişimciliği. İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi. 27, 56-70.

De Vita, L., Mari, M. & Poggesi, S. (2014). Women entrepreneurs in and from developing countries: Evidences from the literatüre. European Management Journal, 32, 451-460.

Dursun, O. (2018). Toplumu Pierre Bourdieu ile Düşünmek. Global Media Journal TR Edition, 8(16), 68-123.

Ecevit, Y. (2007). Türkiye’de kadın girişimciliğine eleştirel bir yaklaşım, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Yayınları: Ankara. (https://silo.tips/download/trkye-de-kadin-grmclneeletrel-br-yaklaim)

Erol- Önder, P. & Eskici, Z. G. (2021). Pierre Bourdieu sosyolojide bilimsel düşünümsellik üzerine. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 14(77), 741-746.

Evrensel Gazetesi (22 Kasım, 2023). Aile Bakanlığı bütçesinde kadına ayrılan pay binde 8,6! https://www.evrensel.net/haber/504106/aile-bakanligi-butcesinde-kadina-ayrilan-pay-binde-8-6 (Erişim Tarihi: 22.05.2024).

Fagenson, E. A. & Marcus, E. C. (1991). Perceptions of the sex-role stereotypic characteristics of entrepreneurs: women's evaluations. Entrepreneurship Theory and Practice, 15(4), 33-48.

Gazete ceid (Aralık, 2023). 2023 yili toplumsal cinsiyet eşitliği bakimindan nasil geçti? Erişim Adresi: https://ceidizler.ceid.org.tr/dosya/gazete-ceid-21-sayipdf.pdf

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2018/2019 Women’s entrepreneurship report. Erişim adresi: https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50405.

Gül, Sallan, S. & Altındal, Y. (2016). Türkiye'de kadın girişimciliğinin serüveni: Başarı mümkün mü?. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(4), 1361-1377.

Güldal, D. (2006). Kadın Yöneticileri Motive ve Demotive Eden Faktörlerin Tespitine Yönelik Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Halaç, S. D. & Meşe, G. (2021). Toplumsal cinsiyet bakış açısından türkiye'de kadın girişimciliğinin durumu. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 68, 255-270.

Hughes, D. K., Jennings, E. J., Brush, C., Carter, S., ve Welter, F. (2012). Extending women's entrepreneurship research in new directions. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(3), 429-442.

Işık, D. (2024). Girişimci kadınlar kent, mekan ve kamusal alanda var olma. Mavi Atlas, 12(1), 162-181.

İlhan, S. & Oruçlu, F. (2023). Diyarbakırlı kadın girişimciler üzerine bir araştırma. Sosyolojik Bağlam Dergisi, 4(2), 119-133.

Jennings, J. E. & Brush, C. G. (2013). Research on women entrepreneurs: Challenges to (and from) the broader entrepreneurship literature?. The Academy of Management Annals, 7(1), 661–713.

Kaplan, M. & Yardımcıoğlu, M. (2020). Alan, habitus ve sermaye kavramlarıyla Pierre Bourdieu. Habitus Toplum Bilim Dergisi.1, 23-37.

Karadirek, G. (2023). Kadınların Kariyer gelişiminde cam tavan, mesleki öz yeterlik, rol model ve güç mesafesinin rolü: Ordu il sağlık müdürlüğü kamu hastaneleri örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 14(38), 496-515.

Karakuş, G. (2022). Kadın girişimciliği ve cinsiyet eşitsizliğinin insani gelişme üzerindeki etkisi. Uluslararası Fikir Araştırma Dergisi, 14(28),1-10.

Kocacık, F. & Gökkaya, V. B. (2005). Türkiye’de çalışan kadınlar ve sorunları. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(1), 195-219.

Merriam, S. B. (2015). Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık (Çeviri).

Minniti, M. (2009). History of the field. Foundation and Trends in Entrepreneurship. 5(7-8), 504- 509.

Narin, M., Marşap, A. & Gürol, M. A. (2006). Global kadın girişimciliğinin maksimizasyonunu hedefleme: Uluslararası arenada örgütlenme ve ağ oluşturma. Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 8(1); 65-78.

Neumeyer, X., Santos, S.C., Caetano, A., & Kalbfleisch, P. (2019). Entrepreneurship Ecosystems and Women Entrepreneurs: A Social Capital and Network Approach. Small

Business Economics. 53(2); 475-489.

Öğüt, A. (2006). Türkiye’de kadın girişimciliğin ve yöneticiliğin önündeki güçlükler: Cam tavan sendromu. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(1), 56-78.

Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi (Çeviri).

Pektaş, G. A. & Kurgun, H. (2023). Turizm sektöründe fark yaratan kadın girişimciler. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Kongresi, 160-170.

Sallan-Gül, S. & Altındal, Y. (2016). Türkiye'de Kadın Girişimciliğinin Serüveni: Başarı Mümkün mü?, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(4), 1361-1377

Semerci- Uyan, P. & Erdoğan, E. (2013). Farklı Pencereler, Farklı Manzaralar: Sosyal Bilimlerde Yöntem Tartışmaları. İstanbul: Hiperlink Yayınları.

Soysal, A. (2013). Kırsal alanda kadın girişimciliği: Türkiye İçin durum değerlendirmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(1), 163-189.

Soysal, A. (2010). Türkiye'de kadın girişimciler: Engeller ve fırsatlar bağlamında bir değerlendirme. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, 65(1), 83-114.

Topateş, A. K., Topateş, H. & Kıdak, E. (2022). Güçlendirme ve toplumsal cinsyet rolleri ikileminde kadın girişimciliği. Çalışma ve Toplum, 2(73), 1043-1074.

Toksöz, G., Özkazanç, A. & Poyraz, B. (2001). Kadınlar, kalkınma ve sosyal adalet, Ankara: A.Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi.

TUİK (2022). İstatistiklerle Kadın 2022 (Haber Bülteni). Erişim Adresi: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=%C4%B0statistiklerleKad%C4%B1n-202249668&dil=

Turhan, Y. (2020). Kalkınma kavramının tarihsel süreci ve etimolojik analizi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 29, 149-164.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Başkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2023). On İkinci Kalkinma Planı (2024-2028). Ankara.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (2018). Kadının Güçlenmesi strateji belgesi ve eylem planı 2018-2023. Erişim Adresi: https://www.aile.gov.tr/ksgm/ulusal-eylem-planlari/kadinin-guclenmesi-strateji-belgesi-ve-eylem-plani-2018-2023/

Ünal, Ş. & Metin, O. (2022). İçerik analizi Tekniği: İletişim bilimlerinde ve sosyolojide doktora tezlerinde kullanımı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 273-294.

Yadav, V. & Unni, J. (2016). Women entrepreneurship: Research review and future directions. Journal of Global Entrepreneurship Research, 6 (12), 2-18.

Yalçın, H. (2022). Bir araştırma deseni olarak fenomenoloji. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 213-232.

Yang, J. H. (2019). The effect of role model on entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intention: Focused on Korean and Chinese university students. Asia-PacificJournal of Business Venturing and Entrepreneurship, 14(2), 211-220.

Yaraman, A. (2008). Yanılsamanın neresindeyiz? İçselleştirilmiş cinsiyetçilikten farkındalığa. Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu Bildiri Kitabı, Gazi Kitapevi, Ankara, 830-837.

Yener, S. (2018). Sosyolojik kuramlar çerçevesinde aile ve girişimcilik ilişkisi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(6), 869-878.

Yıldırım, F. & Gül, H. (2021). Uluslararası kalkınma politikaları ve kadınların güçlendirilmesi üzerine bir değerlendirme. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi.10(1), 679-695.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, A. S. (2014). Bir sosyal değişim ajanı olarak girişimcilik eğitimi. Journal of World of Turks, 6(1), 297-310.

Yılmaz, C. (2020). Bourdieu'da temel kavramlar ve simgesel şiddet analizi. Habitus Toplumbilim Dergisi, 1, 161-179.

Zapalska, A. & Fogel, G. K. (1998). Chracteristics of Polish and Hungarian entrepeneurs. Journal of Private Enterprise, 19(2), 132-144.

Published

07/01/2024

How to Cite

PEKTAŞ , G. A., & KURGUN , H. (2024). Güçlendirme Yaklaşımı Perspektifinden Kadın Girişimciler: Turizm Sektörü Üzerine Nitel Bir Araştırma (Women Entrepreneurs from the Perspective of Empowerment Approach: A Qualitative Research on the Tourism Sector). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 12(2), 1382–1405. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1441