Üniversite Öğrencilerinin Turizm Bölümü Tercihlerinin Demografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi ve Yaşam Doyumları İlişkisi: Ön lisans ve Lisans Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Çalışma: Fethiye Örneği (Department Choice Among the Factors

Authors

  • Gizem ÖZEN
  • Emre ERGÜN

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1242

Keywords:

Tourism students, Tourism, Life satisfaction

Abstract

The aim of the study is to determine the factors affecting the department preferences of the students studying in the tourism department, examining the effects of factors on students' life satisfaction and to reveal whether the factors differ according to the age, gender and education level of the students. To achieve this purpose, data were collected from 224 tourism students with associate and bachelor programmes using simple random sampling technique. SPSS 22.0 program was used in orer to analyze the data. As a result of the factor analysis, the expressions constituting the department preference of the students were reduced to four dimensions and the expressions constituting the life satisfaction were reduced to one dimension. Statistically significant differences were found in the choice of the tourism department of the students according to their age, gender and their education level. It has been revealed that the attractiveness of the area from the tourism choice dimensions of the students and their belief that they can realize themselves in this area have a positive effect on their life satisfaction.

References

Abolghasemi, A. & Varaniyab, S.(2010). Resilience and Perceived Stress: Predictors of Life Satisfaction in the Students of Success and Failure, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 748-752.

Akgül, A., & Çevik, Ç. (2003). İstatistiksel Analiz Teknikleri. Ankara: Emek Ofset Baskı.

Alleyne, M.; Alleyne, P. & Greenidge, D.(2010). Life Satisfaction and Perceived Stress Among University Students in Barbados, Journal of Psychology in Africa , 20, 291-297.

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., & Yıldırım, E. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı. (4. Baskı). Sakarya: Sakarya Kitabevi .

Arıkan, R. (2015). Anket Yöntemi Üzerinde Bir Değerlendirme, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 97- 159.

Ateş, V. (2017). E-müşteri algıları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 3(2), 15-31.

Baş, A.U. (2011). Investigating Levels and Predictors of Life Satisfaction Among Prospective Teachers, Eurasian Journal of Educational Research, 44, 71-88.

Chow, H. (2005). Life Satisfaction Among University Students In A Canadian Prairie City: A Multivariate Analysis,

Social Indicators Research, 70, 139–150.

Civitci, A.(2015). Perceived Stress and Life Satisfaction in College Students: Belonging and Extracurricular Participation as Moderators, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 205( 9), 271-281.

Coffmann, D. & Gilligan, T. (2002). Social Support, Stress, and Self-Efficacy: Effects on Students' Satisfaction, Journal of College Student Retention, 4(1), 53-66.

Çapan, B.E. (2010). Relationship among perfectionism, academic procrastination and life satisfaction of university students. Procedia, Social and Behavioral Sciences, 5, 1665–1671.

Çokluk, Ö.; Şekercioğlu, G.; Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik SPSS ve LISREL Uygulamaları, 4. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.

Dağlı, A. & Baysal, N.(2016). Yaşam Doyumu Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1250-1262.

Diener, E. (2000). Subjective Well-Being: The Science of Happiness and A Proposal For A National İndex. American Psychologist, 55 (1), 34-43.

Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R.E. (2003). Personality, culture, and subjective wellbeing: Emotional and cognitive evaluations of life. Annual Review of Psychology, 54,403-425.

Dinçer, İ.F, Akova, O.& Kaya, F. (2013). Meslek yüksekokulu turizm ve otel işletmeciliği programı öğrencilerinin kariyer planlaması üzerine bir araştırma: İstanbul Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi örneği. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, 1(2), 42-56.

Dost, M.T. (2007). Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2) 22, 132-143.

Erdinç, S.& Kahraman, S. (2012). Turizm mesleğini seçme nedenlerinin incelenmesi. VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Antalya, 229-237

Ergün, E. (2020). Perceived Stress Dimensions and Life Satisfaction in Tourism Vocational School Students, Atlas Journal, 6 (34), 902-908.

Ergün, E., Uslu, A., Akay, B.(2016).A Study Of Perceptions Of Hospitality And Tourism Students Tourism Preferences, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 2573-2579.

Gündoğar, D.; Gül, S.; Uskun, E.; Demirci, S. & Keçeci,D. (2007). Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi. Klinik Psikiyatri, 10(1), 14-27.

İbiş, S., Şengel, Ü., Batman, O.& Zengin, B.(2016). Turizm Öğrencilerinin Bölüm Tercihinde Genel Bilgi Düzeylerinin Rolü. 3rd International Congress of Tourism & Management Researches. 20-22 Mayıs, Antalya.

Karaçıl, G. (2018). Türkiye’de Turizm Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Yükseköğrenim Yaşam Doyumlarının Belirlenmesi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep.

Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar Teknikler İlkeler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, C.; Tansey, T., Melekoğlu, M. & Çakııroğlu, O.(2015). Stress and Life Satisfaction of Turkish College Students, College Student Journal, 49, 257-261.

Kayış, A. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Editör: Şeref Kalaycı. Ankara: Asil Yayıncılık.

Keleş, Y. (2017). Neden turizm eğitimi? Lisans düzeyinde turizm öğrencilerine yönelik bir araştırma. 18. Ulusal Turizm Kongresi, Mardin, 143-150.

Keskin, E., Yayla, Ö.& Aktaş, F. (2020). Duygusal Zeka, Kariyer Uyumu ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkiler: Turizm Sektörü Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (3), 2985-2995.

Kuşluvan, S. & Kuşluvan, Z. (2003). Perceptions and attitudes of undergraduate tourism students towards working in tourism industry in Turkey. Tourism Management, 21, 251-269.

Küçüksille, E. (2010). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Editör: Şeref Kalaycı. Ankara: Asil Yayıncılık.

Lee, J., Kim, E. & Wacholtz, A. (2016). The Effect of Perceived Stress on Life Satisfaction : The Mediating Effect of Self-Efficacy. Korean Journal of Youth Studies, 23(10), 29-47.

Lee, M.; Kim, S.& Lo, A. (2008). Perceptions of hospitality and tourism students towards study motivations and preferences:A study of Hong Kong students, Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 7(2), 45 – 58.

Matheney, K.; Curlette, W.; Aysan, F.; Herrington, A.; Gfroerer, C.; Thompson, D. & Hamarat, E.(2002). Coping Resources, Perceived Stress, and Life Satisfaction Among Turkish and American University Students. International Journal of Stress Management, 9, 81–97.

Özdemir, D & Dilekmen, M. (2016). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi, Sakarya University Journal of Education, 6(1), 98-113.

Özgür, G., Gümüş, A.& Durdu, B. (2010). Evde ve Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 1(1), 25-32.

Özer, M. &Karabulut, Ö. (2003). Yaşlılarda Yaşam Doyumu, Geriatri, 6(2), 72-74.

Özkara, A.B., Kalkavan, A. & Çavdar, S. (2015). Spor Bilimleri Alanında Eğitim Alan Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyum Düzeylerinin Araştırılması, International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), Special Issue 3, 336-346.

Pavot, W. & Diener, E. ( 1993). Rewiev of the Satisfaction with Life Scale. Psychological Assessment. 5, 164-172.

Perman, L.,Mikinac, K. (2014). Effectiveness of Education Processes in tourism and Hospitality in the Republic of Crotia, Congress Proceedings Trends in Tourism and Hospitality Industry, Tourism and Hospitality Industry.

Pınar, Ş.; Bilgiç, D.; Demirel, G.; Akyüz, M.; Karatepe, C. & Sevim, D. Sağlık alanlarında okuyan üniversite öğrencilerinin tükenmişlik ve yaşam doyumları arasındaki ilişki, TAF Prev Med Bull, 14(4), 284-292.

Recepoğlu, E. (2013). Öğretmen Adaylarının Yaşam Doyumları ile Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı, (1), 311-326.

Shi, M. ; Wang, X.; Bian, Y.& Wang, L.(2015). The Mediating Role Of Resilience İn The Relationship Between Stress And Life Satisfaction Among Chinese Medical Students: A CrossSectional Study, BMC Medical Education, 15(16), 1-7.

Simons, C., Aysan, F., Thompson, D., Hamarat, E.& Steele, D. (2002). Coping Resource Availability and Level of Perceived Stress as Predictors of Life Satisfaction in A Cohort of Turkish College Students, College Student Journal, 36(1), 129-141.

Sipahi, B., Yutkoru, E.S., Çinko, M. (2010). Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, 3. Baskı. İstanbul: Beta Basım. Tabachnic, Barbara; Fidell, Linda (2013). Using Multivariate Statistics. Sixth edition. Boston: Pearson.

Terzi, Y (2019). SPSS İle İstatistiksel Veri Analizi, Samsun.

Ulucan, H., Kılınç, M., Kaya, K.& Türkçapar, Ü. (2011). Beden Eğitimi Spor Yüksekokullarında Öğrenimlerine Devam Eden Öğrencilerin Umutsuzluk ve Yaşam Doyum Düzeylerinin İncelenmesi, Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi, 13 (3): 349–356.

Üzümcü, T.P., Alyakut, Ö.& Günsel, A. (2015). Turizm eğitimi alan öğrencilerin mesleğin geleceğine ilişkin bakış açıları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(33), 179-199.

Zengin, B. ve Uzut, İ. (2017). Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin üniversite tercihlerini etkileyen nedenler: İstanbul vakıf üniversiteleri örneği. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(3), 16-30.

Yılmaz, Y ve Yılmaz, Y. (2005). Parametrik Olmayan Testlerin Pazarlama Alanındaki Araştırmalarda Kullanımı: 1995-2002 Arası Yazın Taraması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(3), 177-199.

Published

07/01/2023

How to Cite

ÖZEN, G. ., & ERGÜN , E. (2023). Üniversite Öğrencilerinin Turizm Bölümü Tercihlerinin Demografik Özelliklerine Göre Değerlendirilmesi ve Yaşam Doyumları İlişkisi: Ön lisans ve Lisans Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Çalışma: Fethiye Örneği (Department Choice Among the Factors . Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(2), 1243–1261. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1242