Sapanca’daki Bungalov İşletmecilerinin Sürdürülebilir Turizm ve Çevre Tutumları Üzerine Bir Araştırma (A Research on Sustainable Tourism and Environmental Attitudes of Bungalow Managers in Sapanca)

Authors

  • Recep YILDIRGAN
  • Hümeyra TAŞÇIOĞLU

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1228

Keywords:

Sustainable Tourism, Sustainable Environment, Bungalow, Sapanca

Abstract

The main purpose of this research is to evaluate the effects of bungalow businesses, which are increasingly gaining weight in Sapanca tourism, on sustainable tourism and the environment in terms of bungalow operators. For this purpose, data were collected from bungalow operators operating throughout Sapanca. The study was designed as a qualitative research. As the working group, 9 operators determined by snowball sampling method were selected among the bungalow operators operating in Sapanca. In this regard, support was received from SAVIBU (Sapanca Villa and Bungalow Operators Association). The collected data were subjected to content analysis using the MAXQDA program. Findings were interpreted with code maps according to the Single Case Model. According to the results obtained, it has been observed that there is an excessive growth in the bungalow supply of Sapanca, which may pose a risk for the natural environment of the district. However, it has been revealed that bungalow operators have a certain awareness of sustainable tourism and the environment, and they apply various methods on issues such as waste management, energy saving and recycling.

References

Akgül, U. (2010). Sürdürülebilir kalkınma: uygulamalı antropolojinin eylem alanı, Antropoloji , (24) , 133-164 . https://dergipark.org.tr/tr/pub/antropolojidergisi/issue/43247/525290

Aydın, S. (2014). Olgu bilim araştırması. Metin, M. (Edt.), Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri (s. 300-301). Ankara: Pegem Akademi.

Ciegis, R., Ramanauskiene, J., & Martinkus, B. (2009). The concept of sustainable development and its use for sustainability scenarios. Engineering Economics, 62(2).

Çahantimur, A., & Turgut Yıldız, H. (2009). Sürdürülebilir kentsel gelişmeye sosyokültürel bir yaklaşım: Bursa örneği. İtüdergisi/a, 7(2).

Çavuş, Ş., & Tanrısevdi, A. (2000). Sürdürülebilir Turizm ve Yerel Ölçekli Bir Sürdürülebilir Turizm Gelişme Modeli Önerisi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 11(2), 149-159.

Fernandez, S., Ferreiara, D., Alves, T. & Sousa, BMG. (2021). Glamping and the Development of Sustainable Tourism: A Portuguese Case Study. Handbook of Sustainable Development and Leisure Services pp 201–222

Gedik, Y. (2020). Sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarla sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma . Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi , 3 (3) , 196-215 . https://dergipark.org.tr/en/pub/ijephss/issue/54205/722850

Gladwin, T. N., Kennelly, J. J. & Krause, T-S., (1995), Shgifting paradigms for sustainable development: Implications for management theory and research, The Academy of Management Review, Vol:20, No:4, 874-907

Gössling, S. (2000). Sustainable tourism development in developing countries: some aspects of energy use. Journal of Sustainable Tourism, 8(5), 410–425. doi:10.1080/09669580008667376

https://sakarya.ktb.gov.tr/ https://sakarya.ktb.gov.tr/TR-296809/konaklamatesisleri.html E.T. 21.02.2023 https://sakarya.ktb.gov.tr/ https://www.ktb.gov.tr/genel/searchhotelgenel.aspx?lang=tr E.T. 21.02.2023

Kaymaz Ç. K., Birinci S., Camcı A. ,Sürdürülebilir turizm açısından Uzundere sakin (cittaslow) şehri, AL-FARABI

st International Congress on Social Sciences, Gaziantep, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017, cilt.1, ss.1000-1026

Kaypak, Ş. (2012). Ekolojik turizm ve sürdürülebilir kırsal kalkınma. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 14 (22), 11-29

Keskin, E., & Örgün, E. (2015). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla sürdürülebilir turizm olgusunun kavramsal analizi: Ürgüp örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3 (1) ss. 30-40.

Kıvılcım, B. & Aydın, E. (2022). Turistlerin Bungalov Evleri Tercihinde Önemli Olan Unsurlar: Çamlıhemşin Örneği. Journal of Academic Tourism Studies, 3(2), 16-24.

Koçoğlu, C. M. & Acar, A, (2017), Turizm eğitimi alan lisans öğrencilerinin sürdürülebilir turizme bakış açıları, 1st International Sustainable Tourism Congress / November 23-25, Kastamonu-Turkey

Kuter, N. & Ünal, H. (2009). Sürdürülebilirlik kapsamında ekoturizmin çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel etkileri. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty , 9 (2) , 146-156 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kastorman/issue/17239/180101

Meuser, T., Von Peinen, C. (2013). Sustainable tourism “wish you weren’t here”. In: Jenkins, I., Schröder, R. (eds) Sustainability in tourism. Springer Gabler, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-8349-7043-5_5

Mihalic, T. (2016). Sustainable-responsible tourism discourse–Towards ‘responsustable’tourism. Journal of Cleaner Production, 111, 461-470.

Seghezzo, L. (2009) The five dimensions of sustainability, Environmental Politics, 18:4, 539-556, DOI: 10.1080/09644010903063669, https://doi.org/10.1080/09644010903063669

Sezgin, M. & Karaman, A. (2008). Turistik destinasyon çerçevesinde sürdürülebilir turizm yönetimive pazarlaması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19), 429-438. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/susbed/issue/61795/924273

Şahan. A. B. & Çarıkçı, B. (2016). Kamu Kurumlarının Vizyon İfadelerinin MAXQDA Çözümlemesi ve Evriminin Analiz Edilmesi, Yönetim Bilimleri Sempozyumu 8-9 Aralık 2016 / İSTANBUL

Şen, H., Kaya, A. & Alpaslan, . B. (2018) A historical and current perspective on sustainability. Ekonomik Yaklaşım, 29 (107), 1-47. Turkish. doi:10.5455/ey.39101

Temizkan, S. P. & Yıldırım, G. (2014). Sürdürülebilir turizm kapsamında alan kılavuzluğu uygulaması: Kaçkar dağları milli parkı örneği, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (49) , 124-149 . DOI: 10.17755/esosder.27823

Tıraş, H. H. (2012). Sürdürülebilir kalkınma ve çevre: teorik bir inceleme, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2 (2), 57-73. Retrieved from http://iibfdergisi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/10265/125901

Torunoğlu, E. (2004), Sürdürülebilir Kalkınma Paradigması Üzerine Ön Notlar, TÜBİTAK Vizyon 2023 Panel İçin Notlar, http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_ content_files/vizyon2023/csk/EK-16.pdf.

Tutulmaz, O. (2012). Sürdürülebilir kalkınma: Sürdürülebilirlik için bir çözüm vizyonu, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3):601 -626 ISSN: 1303-0094

www.sapanca.com.tr/https://www.sapanca.com.tr/savibu-da-isletme-sayisi-328-e-ulasti/haberi/1476, E.R.20.02.2023

www.sapanca.info https://www.sapanca.info/savibu/E.T. 20.02.2023.

Yeni, O. (2014). Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma: Bir yazın taraması, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16 (3),181-208 https://dergipark.org.tr/tr/pub/gaziuiibfd/issue/28309/300838

Yıldırgan, M.S. & Batman, O. (2022). Rekreaktif Faaliyetlerin Tamamlayıcı Konaklama İşletmeleri Üzerindeki Rolü: Sapanca Örneği, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Cilt:19(3), Yıl: 2022, ss, 444-468

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yurtsal, K. (2019). Türkiye’de sürdürülebilir turizm, Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, (4) , 61-70 Retrieved from http://sita.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/53767/722390

Zeng, X., Yu, Y., Yang, S., Lv, Y., & Sarker, M. N. I. (2022). Urban resilience for urban sustainability: Concepts, dimensions, and perspectives. Sustainability, 14(5), 2481.

Zhu, L., Zhan, L., & Li, S. (2021). Is sustainable development reasonable for tourism destinations? An empirical study of the relationship between environmental competitiveness and tourism growth. Sustainable Development, 29(1), 66-78.

Published

07/01/2023

How to Cite

YILDIRGAN , R. ., & TAŞÇIOĞLU, H. (2023). Sapanca’daki Bungalov İşletmecilerinin Sürdürülebilir Turizm ve Çevre Tutumları Üzerine Bir Araştırma (A Research on Sustainable Tourism and Environmental Attitudes of Bungalow Managers in Sapanca). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(2), 969–990. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1228