Sinema Filmlerinde Gastronomi Semiyolojisi (Gastronomy Semiology in Moiıon Picture Film)

Authors

  • Elif Zeynep ÖZER
  • Birengül ŞALKAMOĞLU

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1438

Keywords:

Gastronomy, Turkish Culture, Semiology in Cinema, Nuri Bilge Ceylan, Once Upon a Time in Anatolia

Abstract

The aim of the study is to reveal the coincidental or conscious use of semiotic gastronomic elements in cinema films. The first of the sub-objectives is to reveal the symbols with which gastronomic reflections are represented. Another sub-goal is to analyze the meanings of the gastronomic symbols in Turkish culture and to establish a relationship between gastronomy culture in movies and social culture dynamics. In line with the purpose of the study, the method of the study was determined as qualitative. Semiological analysis has been applied to gastronomic elements in cinema films. This study aims to analyze which gastronomic symbols are used in cinema films and the gastronomic elements and meanings that have a generally accepted social meaning; It is also important to reveal the meanings of gastronomic symbols reflected in the movie, such as status, family and social class. The cinema films of Nuri Bilge Ceylan, the screenwriter and director who has many national and international awards and is socially considered to reflect Turkish culture realistically, constitute the universe of the study. The example is the movie "Once Upon a Time in Anatolia". As a result of the study, it was revealed that gastronomic symbols were included in the movie and elements such as hospitality, ascribed gender roles and hierarchy were conveyed through gastronomic symbols.

References

Abalı, İ. (2021). Türk halk düşüncesinde bekâret sembolü olarak bal. Milli Folklor, 17(131), 62-74.

Ağırbaş, Ö. G. D. S. (2020). Barış sembolü: Zeytin ve sanat tarihindeki izleri. Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, 1.

Akarçay, E. (2016). Beslencenin sosyolojisi: Orta sınıfların yeme içme ve eğlence örüntüleri. Ankara, Phoenix Yayınları, 28-44.

Aktürk, Z. (2019). Kodlama-kodaçımı bağlamında nuri bilge ceylan sinemasındaki dini figürler: Ahlat ağacı ve kış uykusu örnekleri. Toplum Bilimleri Dergisi, (26), 96-128.

Arslan, S. (2014). Türk kültüründe ağaç kültü ve hayat ağacı. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 59-71.

Avcı, A., Erkoc̣, S., & Otman, E. (2012). Yemekte tarih var: yemek kültürü ve tarihçiliği. (No Title).

Aydın, D. (2016). Göstergebilim ve sinemada propaganda kodları. Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi, (43-69).

Beşirli, H. (2010). Yemek, kültür ve kimlik. Milli Folklor, 22(87), 159-169.

Beşirli, H. (2011). Türk kültüründe güç, iktidar, itaat ve sadakatin yemek sembolizmi esasında değerlendirilmesi. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, (58), 139-152.

Beyazperde (2024). Bir zamanlar anadolu’da film afişi. https://www.beyazperde.com/filmler/film-191041/ Fransızca Afişi: https://www.beyazperde.com/filmler/film-191041/fotolar/detay/?cmediafile=9001674008 Erişim Tarihi: 11.04.2024

Bulut, H. İ. (2014). Bir Kur'an meyvesi olarak incir ve türk kültüründe incir yorumları. Electronic Turkish Studies, 9(5).

Çakır, M. U., Şengül, S., & Parmaksızoğlu, E. (2020). Sinema perdesinde gastronomi görüntüsü: Yemeğin sosyolojik yansımaları. Journal of Tourism and Gastronomy Studies.

Çalışır, G., Türkal, İ., Türten, B., Kütükoğlu, E., & Özarslan, C. (2019). Çay içme kültürünün kişilerarası iletişime katkısı. Mavi Atlas, 7(2), 54-87.

Çaycı, A. E., & Aktaş, C. (2018). Dijitalden tatmak: Yemeğin “yeni” gastro mekânlardaki seyirlik gösterisinin kültürel yansımaları. Trt Akademi, 3(6), 710-727.

Çiçek, M. (2019). Göstergebilim ve sinema ya da sinema göstergebilimi. Kesit Akademi, 2(3), 25-41.

Dağ ve Budak (2022). İletişim Araştırmalarında Göstergebilim Yöntemi. ASEAD 9. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu. (Antalya - Türkiye, 28-30 Mayıs / May 2022), ed. İrfan Türkoğlu (14 Temmuz 2022, 405-414), ISBN: 978-625-8045-49-9.

Diyanet İşleri Başkanlığı (2024). 19. Meryem Suresi. Kur’an-ı Kerim, 23-26. Ayet, Cüz 16., (s.305-306). https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-1/meryem-suresi-19/ayet-26/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1 Erişim Tarihi: 09.04.2024.

Diyanet İşleri Başkanlığı (2024). 24. Nûr Suresi. Kur’an-ı Kerim, 35. Ayet, Cüz 18 (s.353). https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-1/nur-suresi-24/ayet-32/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1 Erişim Tarihi: 09.04.2024.

Diyanet İşleri Başkanlığı (2024). 95. Tîn Suresi. Kur’an-ı Kerim, 1. Ayet, Cüz 30. (s.596) https://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-1/tin-suresi-95/ayet-1/diyanet-isleri-baskanligi-meali-1 Erişim Tarihi: 09.04.2024.

Elinç, Z. K., & Kaya, L. G. Mitoloji ve İnanışlar Işığında Türk Kültüründe Hurma Ağacı (Phoenıx Dactylıfera L.) Ve Sembolleri.

Ercan, C. A. (2017). Söylencelerde ve masallarda elma sembolü. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(3), 1043-1060.

Erim, G., & Kartı, C. (2023). Sanatta kültürel simgeler: Zeytin Ağacı. Milli Eğitim Dergisi, 52(240), 3033-3062. https://doi.org/10.37669/milliegitim.1181314

Erkman, F. (1987). Göstergebilimine Giriş. İstanbul: Alan Yayıncılık.

Eroğlu, A. H. (1999). Ekmek-şarap ayini (Evharistiya) konusunda Katolikler ve Protestanlar arasındaki anlayış farklılıkları. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 39(1), 439-454.

Fenerci, B. Ş. (2021). Eskiçağ’da bal. Masrop E-Dergi, 15(1), 62-74.

Film Afişi-1: https://i.pinimg.com/736x/dc/0e/1c/dc0e1cde5797f7ae2b8f5334eeccedc4--bir-zamanlar-once-upon-a-time.jpg [Erişim: 07.01.2024]

Film Afişi-2: https://kultfilmler.com/wp-content/uploads/2020/04/96ffc749305a70cf76d1fb4175ca141e.jpg [Erişim: 07.01.2024]

Film Afişi-3: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BNTMxYTQwYjctMjhmNS00ZDkyLTlmYjEtMWYxNjQ4NjhkNDI5XkEyXkFqcGdeQXVyMjgyNjk3MzE@._V1_.jpg [Erişim: 07.01.2024]

Florıotı, H. (2015). Eski Yakındoğu’da “nar” sembolizmine dair: bir derleme çalışması. Tarih Okulu Dergisi 8(22), 19-38.

Gürhan, N. (2017). Yemek ve din: yemeğin dini simgesel anlamları üzerine bir inceleme. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1204-1223.

Gürsoy D. (2005), Demlikten Süzülen Kültür: Çay. Oğlak Yayıncılık ve Reklamcılık Ltd. Şti.

https://live.staticflickr.com/6153/6174400190_47bb0bc5c3_k.jpg [Erişim: 07.01.2024]

IMDb (2024). Once Upon a Time in Anatolia. https://www.imdb.com/title/tt1827487/mediaviewer/rm69972480/ Erişim Tarihi: 11.04.2024

İnternet Kaynakları

Kanık, İ. (2018). Gastro Sinema. Alfa Yayınları.

Karabina, S., İflazoğlu, N., Karakuş, H., & Kuvvetli, M. (2016). Mutfaktaki kutsal emanet. Zeytin Bilimi, 6(2), 99-104.

Karaköse, S. (2023). Hükümet Kadın” filminin göstergebilimsel analizi. Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (SKAD), 9(18), 83-102.

Karatosun, M. O. (2022). Kilise hukukunda evharistiya ayininin sıhhat şartları. Marife Dini Araştırmalar Dergisi, 22(2), 585-604.

Kayalıoğlu, S. (2023). İkonolojik bir biçim olarak nar ve sanatsal temsillerde kadın-nar alegorisi. Sanat ve Tasarım Dergisi, (31), 167-191.

Kitabı Mukaddes, (2003). Kitabı Mukaddes Eski ve Yeni Ahit Tevrat, Zebur (Mezmurlar) ve İncil. Ohan Matbaacılık: İstanbul. ISBN 975-462-011-3.

Küngerü, A. (2016). Bir ifade aracı olarak dijital öykü anlatımı. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 1(2), 33-45.

Nuribilgeceylan, (2024). Bir Zamanlar Anadolu’da (Ones Upon a Time in Anatolia). https://www.nuribilgeceylan.com/movies/anatolia/displayphoto.php?mid=7&desc=&file=posterdesign4.jpg&hires=posterdesign4_hires.jpg ve https://www.nuribilgeceylan.com/movies/anatolia/displayphoto.php?mid=7&desc=Poster+for+the+Turkish+release+%28Design+by+It+is+red%29&file=posterdesign8.jpg&hires=posterdesign8_hires.jpg Erişim Tarihi: 11.04.2024.

Ölmez, F. (2012). Meyve ve Türk sanatları bağlamında elma. Art-E Sanat Dergisi, 5(10), 77-102.

Özdemir, N. & Öztürk, B. (2022). Nuri Bilge Ceylan sinemasında Tarkovsky öykünmesi. İletişim Çalışmaları Dergisi, 8(3), 293-314.

Parsa, P. A. & Akmeşe, Z. (2012). Nuri Bilge Ceylan Sinemasında Anlatı Kodları ve Arketipler ‘Bir Zamanlar Anadolu’da. Türk XIII. Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler Konferansı: Sinema ve Bellek, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Uluslararası Konferans, 03-05 Mayıs.

Riera, J. J. (2024) Semiotic Theory. Theoretıcal Models For Teachıng And Research. PB Press Books. https://opentext.wsu.edu/theoreticalmodelsforteachingandresearch/chapter/semiotic-theory/ Erişim tarihi: 08.04.2024.

Saçlı, M. (2020). İncir ve zeytin: Tîn Sûresi bağlamında Kur’ân’ın teşrîfine mazhar olmuş iki nimet. Mecmua- Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 5(10), 216-239. ISSN: 2587-1811

Sağır, A. (2016). Ölüm sosyolojisi bağlamında yemek, cenaze ve ölümün sofra pratikleri üzerine. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 20(1), 271-298.

Sakınmaz, R. & Özçınar, M. (2020). Nuri Bilge Ceylan sinemasında karakterlerin sinematografik sunumları. The Journal of Academic Social Science

Sarıgül, A. (2023). The platform filminin sınıf bilinci bağlamında göstergebilimsel yöntemle analizi. Edebiyat ve Beşeri Bilimler Dergisi, (70), 36-48.

Şimşek, A. (2021). Rakı ve Türk rakı sofrasındaki yemek kültürü. Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (12), 76-95.

Şimşek, M. A. (2006). https://www.hristiyanturk.com/forums/topic/fysyh-yemedi-yazan-m-ali-thimthek/[Erişim: 13.01. 2024]

Yel, H. (2020). Toplumsal cinsiyet rollerindeki eşitsizlik bağlamında Nuri Bilge Ceylan sinemasında kadının konumu (Master's thesis, Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Published

07/01/2024

How to Cite

ÖZER , E. Z., & ŞALKAMOĞLU, B. (2024). Sinema Filmlerinde Gastronomi Semiyolojisi (Gastronomy Semiology in Moiıon Picture Film). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 12(2), 1329–1346. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1438