Healing Journey, Health Tourist Profiles: The Case of a Public Hospital

Authors

  • Yaşar DEMİR
  • Erdinç YAVUZ

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1423

Keywords:

Health tourism, Medical tourism, Health tourist profiles, Samsun

Abstract

The aim of the study is to analyze the data of international patients who received health services from a public hospital in Samsun between 2019 and 2023 and to evaluate the medical tourism potential of Samsun. The descriptive study included 10,526 international patients who applied to a public hospital in Samsun between 2019 and 2023. In the study, the socio-demographic characteristics of the patients, patient categories, the branches they applied to, and the income obtained were analyzed. The mean age of the patients was found to be the lowest X̄=29.28 and the highest X̄=32.30. 50.37% (n=5302) of the patients were within the scope of health tourism and 49.63% (n=5224) were within the scope of tourist health. Patients mostly came from Iraq, Germany, Azerbaijan and Georgia. The average revenue per patient was ₺574.11. As a result of the study, it was determined that most patients came to Samsun from the Middle East, Central Asia, and Germany, where the Turkish diaspora is high. In addition, it was determined that the income obtained from patients is very low compared to the income obtained from medical tourists in Türkiye in general.

References

Anadolu Ajansı (2024). Trabzon Sağlık Turizminde Yeni Pazar Arayışında https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/trabzon-saglik-turizminde-yeni-pazar-arayisinda/3195158 Erişim Tarihi:18.04.2024.

Ağazade, S., & Ergün, A. (2023). Medical tourism demand to Türkiye: Sub-sectoral panel data estimations. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 1–19. https://doi.org/10.1080/1528008X.2023.2272631

Alpaslan, M. N., & ÇIraqlı, Ü. (2024). Sağlıkta dönüşüm programının sağlık hizmeti kullanımına etkisi: Ekonometrik bir analiz. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 15(41), 299–311. https://doi.org/10.21076/vizyoner.1272828

Buzcu, Z., & Birdir, K. (2018). Medikal turizmde mevcut durum analizi: İstanbul ve Antalya örneği. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 65, 279-293.

Cansever, İ. H., & Gökkaya, D. (2022). Numune hastanelerinden şehir hastanelerine: Türkiye’de hastanelerin dünü, bugünü ve yarını. Balıkesır Health Sciences Journal, 425–436. https://doi.org/10.53424/balikesirsbd.1070010

Çapar, H., & Aslan, Ö. (2020). Factors affecting destination choice in medical tourism. International Journal of Travel Medicine and Global Health, 8(2), 80–88. https://doi.org/10.34172/ijtmgh.2020.13

Çavmak, Ş., & Çavmak, D. (2017). Türkiye’de sağlık hizmetlerinin tarihsel gelişimi ve sağlıkta dönüşüm programı. Sağlık Yönetimi Dergisi, 1(1), 48–57.

Cham, T., Lim, Y., & Sigala, M. (2022). Marketing and social influences, hospital branding, and medical tourists’ behavioural intention: Before‐ and after serviceconsumption perspective. International Journal of Tourism Research, 24(1), 140–157. https://doi.org/10.1002/jtr.2489

Demir, Y., Oruç, P., Baştürk, Y. A., & Övey, İ. S. (2020). Medikal turistlerin tercih nedenleri: Samsun ili örneği. Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(1), 18–30.

Demir, Y., & Sağlık, E. (2020). Medikal turizmin kurumsal yeterliliğinin ve potansiyelinin hekim görüşleriyle değerlendirilmesi: Samsun ili örneği. Journal of Tourism Studies, 2(1), 1–20.

Dikici, M. S., & Akkılıç, M. emin. (2023). Algılanan hizmet kalitesi ile davranışsal niyetler arasında müşteri memnuniyetinin aracı etkisi: Medikal turistler üzerine bir araştırma. İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 275–298. https://doi.org/10.25204/iktisad.1341846

Farrukh, M., Shahzad, I. A., Sajid, M., Sheikh, M. F., & Alam, I. (2022). Revisiting the intention to travel framework in the perspective of medical tourism: The role of eWord-of-mouth and destination image. International Journal of Healthcare Management, 15(1), 28–35. https://doi.org/10.1080/20479700.2020.1836733

Gül, S. (2019). A qualitative research on medical tourism of Samsun (Türkiye) ın the context of ınternatıonal patıents. İnternational Journal of Geography and Geography Education, 40, 283–294. https://doi.org/10.32003/iggei.570459

Guru, S., Sinha, A., & Kautish, P. (2023). Determinants of medical tourism: application of Fuzzy Analytical Hierarchical Process. International Journal of Emerging Markets, 18(11), 4819–4842. https://doi.org/10.1108/IJOEM-08-2021-1173

Hall, C. M. (2012). Medical Tourism (C. M. Hall, Ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203109458

Hasan Salman Salman, E., & Bike Esen, Ü. (2023). Türkiye’deki Sağlık turizmi hizmetlerine yönelik memnuniyet algısı: Iraqlı turistler örneği. Journal of Humanities and Tourism Research (Online), 13(2), 410–430. https://doi.org/10.14230/johut1333

Karagöz, Y., Yalman, F., & Karaşin, Y. (2022). The effect of service quality on patient satisfaction and patient loyalty in medical tourism: a study on the turkish diaspora. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi. https://doi.org/10.54709/iisbf.1172168

Küçükkendirci, H., Yücel, M., Durduran, Y., Okka, B., & Dilek, S. (2023). Bir tıp fakültesi hastanesinin uluslararası sağlık turizmi biriminin verilerinin incelenmesi. Aksaray Üniversitesi Tıp Bilimleri Dergisi, 4(3), 11–15.

Medical Tourism. (2023). Compare Prices. Https://Www.Medicaltourism.Com/Compare-Prices.

Patientsbeyondborders. (2023). Patients beyond borders price. Https://Www.Patientsbeyondborders.Com/Media.

Pessot, E., Spoladore, D., Zangiacomi, A., & Sacco, M. (2021). Natural resources in health tourism: A systematic literature review. In Sustainability (Vol. 13, Issue 5, pp. 1–17). MDPI. https://doi.org/10.3390/su13052661

Rahman, M. K. (2019). Medical tourism: tourists’ perceived services and satisfaction lessons from Malaysian hospitals. Tourism Review, 74(3), 739–758. https://doi.org/10.1108/TR-01-2018-0006

Samori, Z. & Rahman, F. A. (2013). Establishing shariah compliant hotels in Malaysia: Identifying opportunities, exploring challenges. West East Journal of Social Sciences, 2(2), 95-108.

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü. (2024). Samsun turizm merkezleri. Https://Samsun.Ktb.Gov.Tr/TR-335970/Turizm.Html.

Sancar, T. (2023). Medikal turizmde algılanan değer, erişilebilirlik ve yeniden ziyaret niyeti arasındaki ilişkiler. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34, 399–413. https://doi.org/10.54600/igdirsosbilder.1314090

Sevim, E., & Sevim, E. (2019). Medikal turizm tercihini etkileyen faktörlerin incelenmesi: Türkiye örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 22(3), 633-652.

SHGM. (2023). Sağlık turizmi yetki belgesi. Https://Shgmturizmdb.Saglik.Gov.Tr/TR-76664/Yetkili-Saglik-Tesisleri.Html Erişim Tarihi:01.12.2023.

Tengilimoğlu, D. (2021). Sağlık turizmi ve devlet teşvikleri. Journal of Life Economics, 8(1), 1–10. https://doi.org/10.15637/jlecon.8.1.01

Tontus H, O., & Nebioglu, S. (2018). Türkiye as a health tourism destination: Reviewing of 2015-2016 Data. Journal of Tourism & Hospitality, 07(01). https://doi.org/10.4172/2167-0269.1000336

Top, M., Aslan, H., & Zengin, N. (2018). Sağlık turizmi ve turistin sağlığı uygulamalarının hasta faturaları ve teşhis ilişkili gruplara göre maliyet analizi. Journal of Financial Politic & Economic Reviews, 55, 9–26.

TUİK. (2024). Göç İstatistikleri. Https://Data.Tuik.Gov.Tr/Bulten/Index?P=Uluslararasi-Goc-Istatistikleri-2022-49457.

Turob.com. (2023). Aralık 2023 Antalya turizm istatistikleri. Https://Www.Turob.Com/Tr/Bilgi-Merkezi/Istatistikler/2023/Show/1219/Aralik-2023-Antalya-Turizm-Istatistikleri.

USHAŞ. (2023). Sağlık turizmi verileri. Https://Www.Ushas.Com.Tr/Saglik-Turizmi-Verileri/ Erişim Tarihi:16.12.203.

Üstün, U. & Uslu, Y. D. (2022a). Türkiye’nin sağlık turizminde tercih edilme nedenleri üzerine bir çalışma: Medikal turizm endeksi. European Journal of Science and Technology. https://doi.org/10.31590/ejosat.1020647

Yalman, F. (2023). The relatıonshıp between motivational factors, behavioral intention and hospital image: A study on medical health tourists. International Journal of Economic and Administrative Academic Research, 3(2), 105–121.

Zarei, A., Feiz, D., Maleki Minbashrazgah, M., & Maleki, F. (2020). Factors influencing selection of medical tourism destinations: A special niche market. International Journal of Healthcare Management, 13(sup1), 192–198. https://doi.org/10.1080/20479700.2018.1492764

Published

07/01/2024

How to Cite

DEMİR , Y., & YAVUZ , E. (2024). Healing Journey, Health Tourist Profiles: The Case of a Public Hospital . Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 12(2), 1037–1048. https://doi.org/10.21325/jotags.2024.1423