İkinci El Pazarlarında Üretim ve Satış Yapan Kadın Girişimcilerin Sürdürülebilir Pazarlamaya Etkileri: Köyceğiz İlçesi Örneği

Authors

  • Figen GÜRCOŞKUN
  • Kadriye KUBAT
  • Arzu AKDENİZ

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1315

Keywords:

Second-hand market, Women entrepreneur, Sustainable marketing

Abstract

International unions, environmental non-governmental organizations and states constantly express in global common platforms that future generations will have to continue their lives with great difficulties and call for urgent measures to be taken. In this context, second-hand markets are considered as an element that can contribute to reducing the amount of waste in many sectors and recycling, a concept used within the scope of sustainable marketing. It is thought that the role of women entrepreneurs is important in the functionality of the second-hand markets and their contribution to sustainable marketing. In this study, the role of women entrepreneurs in the formation and effectiveness of second-hand markets is determined and their contributions to sustainable marketing are examined. The aim hand markets in sustainable marketing. With this study, it is planned to make both sustainable marketing activities and women entrepreneurship more effective in second-hand markets. One of the goals of the study is to bring the materials used by women in the disadvantaged group in the labor market to the position of reproducing. With these aspects of the research, it is thought to be an original study in terms of eliminating the deficiency in the literature. Qualitative research method was used in the study. It is assumed that the study will mobilize and shed light on potential women entrepreneurs who want to venture in this field but do not dare.

References

Akın, M. S. (2020). Çevrimiçi ikinci el alışveriş motivasyonları: ölçek uyarlama çalışması. Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (2), 74-88.

Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 231-274.

Ciochina, I. (2014). Female entrepreneurship in local development. Management Strategies Journal. [s. L.], 571-579.

Çağlar, A. G. (2019). Women entrepreneurship in local economic development: women producer bazaars as an alternative organizational model (Master's thesis, Middle East Technical University).

Çetin, A. (2018). Sürdürülebilir pazarlama ekseninde ikinci el giyim modasına dair bir analiz. I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu (USSBS), 10 (12), 214-236.

Dengin, H. P. S. İkinci el giysi pazarları ve türkiye'deki durumu. Akdeniz Sanat, 4(8).

İşçioğlu, T. E ve Yurdakul, D. (2018). İkinci el giyim motivasyonları ve sürdürülebilirlik üzerine keşifsel bir araştırma. Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 4 (2), 253-280

Kayıkçı, P., Armağan, K., ve Dal, N. E. (2019). Sürdürülebilir pazarlama: Kavramsal bir çalışma. Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, 2 (1), 77-93.

Kaypak, Ş. (2010). Ekolojik turizmin sürdürülebilirliği. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2(2).

Keleş, R., (1998), Kentbilim Terimleri Sözlüğü, 2. Baskı, İmge Kitabevi,Yayınları, Ankara.

Kogut, C. S., and Mejri, K. (2021). Female entrepreneurship in emerging markets: Challenges of running a business in turbulent contexts and times. International Journal of Gender and Entrepreneurship.

Kuduz, N. (2011). Yeşil Pazarlama Faaliyetlerinin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Norris, L. (2005). Creative Entrepreneurs: The Recycling of Second-Hand Indian Clothing. Old clothes, new looks: Second hand fashion. Oxford: Berg.

Padmavathy, C., Swapana, M., and Paul, J. (2019). Online second-hand shopping motivation: Conceptualization, scale development, and validation. Journal of Retailing and Consumer Services, (51), 19-32.

Pektaş, H., ve Dengin, S. (2012). İkinci el giysi pazarları ve türkiye’deki durumu. Akdeniz Sanat Dergisi, 4(7), 109-112

Reutlinger, J. (2012). Sustainable marketing: The importance of being a sustainable business.

Stewart, C., and Cash, W. (2008). Interviewing: Principles and Practices. McGraw-Hill Humanities/Social Sciences/Languages.

Sweet, S. A., and Grace-Martin, K. (1999). Data Analysis With SPSS (Vol. 1). Boston, MA, USA: Allyn & Bacon.

Şahiner, Z. B. (2019). Kırsal Alanda Sürdürülebilir Yaşam Girişimleri: Kadın Girişimciler Üzerine Bir Araştırma (Doctoral dissertation, Marmara Universitesi (Turkey)).

To, P. (2019). Creating Sustainable Marketing Plan For a Vegan Bakery.

Tosun, C. (2001). Challenges of sustainable tourism development in the developing world: the case of Turkey. Tourism Management, 22(3), 289-303.

TÜİK, (2022). www.tuik.gov.tr. 15.07.2022 tarihinde https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Kadin-2021-45635 adresinden erişildi.

Yasatekin, H., ve Polat, V. (2021). Bit pazarlarından, elektronik kanallara: Türkiye’de tüketiciden tüketiciye pazarlarin gelişimi ve trendleri. Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi, 2 (2), 71-87.

Yasım, Y. K. (2019). Dezavantajlı gruplar ve işgücü piyasası. Yasım, Y. K. (Ed.), İşgücü Piyasasında Dezavantajlı Gruplar içinde (1-19. ss.). TAEM Türk Metal Yayınları.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık: Ankara.

Published

01/01/2024

How to Cite

GÜRCOŞKUN , F., KUBAT , K., & AKDENİZ , A. (2024). İkinci El Pazarlarında Üretim ve Satış Yapan Kadın Girişimcilerin Sürdürülebilir Pazarlamaya Etkileri: Köyceğiz İlçesi Örneği. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(4), 2711–2732. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1315