Ayvalık Zeytin Müzesi Sergileme Şekillerinin İncelenmesi (Investigation of Ayvalık Olive Museum Exhibits)

Authors

  • Sevil ATALAY TOHUMCU
  • Gencay SAATCI SAVSA

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1258

Keywords:

Gastronomy museum, Olive museum, Display styles, Ayvalık

Abstract

In this study, it is aimed to determine the exhibition forms of the Ayvalık Olive Museum. Scope of work; Information about the purpose of establishment of the museum, the way of providing equipment, what was done about the promotion of the museum and its importance were obtained from the museum officer. In the study, structured interview questions and observation technique were used as the primary data collection technique from qualitative research methods. As a result of the study, it was seen that static exhibition forms were preferred in the museum and dynamic exhibition forms were not preferred. Stand-on display and information boards are among the static display forms. While the tools used in the process of olive production and olive oil production were included in the display on the stand, it was determined that information about the olive culture was given through the information boards. When we look at the facilities of the museum, it is seen that while there are treats, sales area and cafeteria for the visitors, there is no activity area and parking lot.

References

Ağcakaya, H., Can, İ. I. (2019). Somut olmayan kültürel miras kapsamında mutfak kültürünün sürdürülebilirliği: Türkiye’deki gastronomi müzeleri örneği. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 3 (4) (Özel Sayı), 788-804.

Akyürek, S., Erdem, B. (2019). Gastronomy museums as sustainable hangouts in gastronomy tourism: a gastronomy museum proposal for Gümüşhane city, Turkey. TURIZAM, 23 (1), 17-33.

Arıkan Saltık, I., Yıldız, M. (2019). Kültür turizminin yeni meyvesi: zeytinyağı müzeleri üzerine bir araştırma. Journal of Recreation and Tourism Research, 6 (2), 147-160.

Aşkın Uzel, R. (2018). Geleneksel mutfak kültürü ve tarımsal ürün çeşitliliğinin, üniversite öğrencileri beslenme durumu üzerine etkisi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 55 (1), 37-44.

Baycar, A. (2022). Yerel gastronomik kimlik oluşum unsuru gastronomi müzeleri olarak: Safranbolu Türk kahve müzesi örneği. Aydın Gastronomy, 6 (2), 119-136.

Baycar, A. (2022). Yerel ürünlerin müze aracılığıyla turizme kazandırılması: Siirt arıcılık müze önerisi. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism, Recreation and Sports Sciences (ATRSS), 5 (2), 242-255.

Bekar, A., Arman, S., Sürücü, Ç. (2017). Turizmde çekicilik unsuru olarak gastronomi müzeleri: Marmaris bal evi örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi. 5 (4), 2, 468-477.

Bilir, Z. (2022). Turizmde Yeni Bir Değer Gastronomi Müzeleri Olarak: Adana İli İçin Bir Öneri. Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Konya.

Bozagcı, E. C., Çevik, A. (2021). Destinasyon çekim gücü olarak gastronomi müzeleri: Safranbolu Türk kahve müzesi örneği. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(2), 320-330.

Coğrafi İşaret. (2023). Ayvalık Zeytinyağı Coğrafi İşareti. Erişim Tarihi 10.05.2023, https://ayvalikto.org.tr/ayvalik- zeytinyagi-cografi- isareti/#:~:text=Ayval%C4%B1k%20Ticaret%20Odas%C4%B1%2C%20T%C3%BCrk%20Patent,tescilini%2 0Men%C5%9Fe%20Ad%C4%B1%20olarak%20alm%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r.

Çakıcı, S., Sırtlı, A., Korkmaz, M. (2021). Gökçeada’ya ait gastronomik değerlerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik bir araştırma: gastronomi müzesi örneği. Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 5 (2), 302-335.

Çekal, N., Doğan, E., Aktürk, H. (2022). Türkiye’de gastronomi müzeleri ve özellikleri. Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 5 (11), 1655-1673.

Çetin, M., Küçükkömürler S. (2019). Destinasyon çekicilik unsuru olarak gastronomi müzeleri: Oleatrium zeytin ve zeytinyağı tarihi müzesi örneği. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi. 22 (1), 1-17.

Demirci, B. (2021). Türkiye’deki gastronomi müzelerinin web sitelerinin içerik analizi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5 (2), 1184-1199.

Ersoy, U. (2016). Türk Müzeciliğinde Mevcut Durum Analizi. Müze Profesyonelleri Projesi.

Garibaldi, R., Pozzi, A. (2021). Food museums as cultural instutions and tourist attractions: evidence from Italy. Journal of Gastronomy and Tourism, 5 (2), 83-94.

Gül, M. (2022). Kahramanmaraş tematik mutfak müzesi ve dondurma müzesinin gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesi. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (1), 312-334.

ICOM, (2023). Museum, Erişim Tarihi 14.03.2023, https://icom.museum/en/news/icom-approves-a-new-museum definition/#:~:text=%E2%80%9CA%20museum%20is%20a%20not,museums%20foster%20diversity%20and%20sustainability.

Karabey Tekin, A. (2023). Küçük detaylarla tarihi hafızalaştıran hisart canlı tarih ve diorama müzesi. Premium E- Journal of Social Sciences. 7 (26), 06-15.

Kırbaç, K. ve Bucak, T. (2022). Yerel gıda ürünlerinin sürdürülebilirliğinde gastronomi müzelerinin önemi: Kars Zavot ekomüze örneği. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 581-603.

Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2023). Türkiye’de Müzecilik. https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-69904/turkiye39de- muzecilik.html. Erişim tarihi 14.3.2023.

Lokman, U., Yarmacı, N., Güdül, H. (2022). Turizmde çekicilik unsuru olarak gastronomi müzeleri: Adatepe zeytinyağı müzesi örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10 (1), 380-399.

Mankan, E. (2017). Destinasyon pazarlamasında çekici bir faktör olarak Türkiye’deki gastronomi müzeleri örneği. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12 (4), 641-654.

Mankan, E. (2017). Dunyadaki gastronomi muzeleri uzerine genel bir değerlendirme. Turkish Studies, 12(1), 157- 176.

Miral Çavdarlı, C., Adan Gök, Ö. (2020). Müzeler ve kültürel mirasın sürdürülebilirliği: Köstem zeytinyağı müzesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (3), 2241-2262.

Önçel, S., M. Ö. Göde, (2016). Bir İletişim Biçimi Olarak Gastronomi içinde, Gastronomi ye Sosyolojik Bakış, (Ed: H.Yılmaz), Ankara: Detay Yayıncılık.

Park, E., Kim, S., Xu, M. (2022). Hunger for learning or tasting? An exploratory study of food tourist motivations visiting food museum restaurants. Tourism Recreation Research, 47 (2), 130-144.

Sandıkcı, M., Mutlu, A.S. & Mutlu, H. (2019a). Emine Göğüş mutfak müzesi sergileme şekilleri. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(4), 3045-3059.

Sandıkcı, M., Mutlu, A.S. ve Mutlu, H. (2019b). Mutfak müzelerinin sergileme şekilleri ve turist rehberlerinin etkisi: Şanlıurfa Hacıbanlar Evi mutfak müzesi örneği, Turist Rehberliği Dergisi, 2(2), 104-112.

Sandıkçı, M., Mutlu, A. S., Mutlu, H. (2019). Türkiye’deki gastronomi müzelerinin turistik sunum farklılıkları açısından araştırılması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12 (68), 1210-1231.

Sarı Gök, H., Şalvarcı, S. (2020). Türkiye’deki gastronomi temalı müzelere yönelik çevrimiçi ziyaretçi deneyimlerinin incelenmesi. Journal of Travel and Hospitality Management, 18 (1), 120-140.

Savaşkan, Y., Çavuş, Ş. (2021). “Gastronomi Temalı Müzelerin Ziyaretçi Deneyimlerin İncelenmesi: Adatepe Zeytinyağı Müzesi Örneği.” Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi, 27-28 Mayıs 2021, (93-114). Sakarya.

Savaşkan, Y. (2021). Türkiye’deki gastronomi müzelerine genel bakış. Turizm Çalışmaları Dergisi, 3 (2), 61-78.

Solmaz, Y., Dülger Altıner, D. (2018). Türk mutfak kültürü ve beslenme alışkanlıkları üzerine bir değerlendirme. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 1 (3), 108-124.

Soruç, K. (2021). Mutfak Kültürünün Sürdürülebilirliğinde Gastronomi Müzelerinin Rolü. Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sakarya.

Şahin, O. ve Aydın, A. (2021). Kültürel, Gastronomik ve Turistik Değer: Muğla’da Arıcılık ve Özel Muğla Arıcılık Müzesi Örneği, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1): 459-473.

Şahinoğlu, Ş. (2015). Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamına Farklı Bir Yaklaşım: Mutfak Müzeleri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul.

Timothy, D. J. (Ed.) (2016). Heritage Cuisines Traditions, identities and tourism. Routledge, London and New York, 1-24.

Yeşilyurt, H., Arıca, R. (2018). Mutfak müzesi ziyaretçilerinin deneyimlerinin incelenmesi: Emine Göğüş mutfak: müzesi örneği, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 60-70.

Yılmaz, H., Şenel, P. (2014). “Turistik Bir Çekicilik Olarak Gastronomi Müzeleri”. 15. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 13-16 Kasım, 499-510. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Yüksel, İ. (2018). Geleneksel Urfa Evi’nin gastronomi turizmi içinde değerlendirilmesi. Online Journal of Art and Design, 6 (1), 1-14.

Published

07/01/2023

How to Cite

ATALAY TOHUMCU , S. ., & SAATCI SAVSA, G. (2023). Ayvalık Zeytin Müzesi Sergileme Şekillerinin İncelenmesi (Investigation of Ayvalık Olive Museum Exhibits). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(2), 1600–1620. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1258