Determination of Internship Place Selection Criteria of Students in Tourism Field With Pre-Bachelor’s Degree Education By SWARA Method

Authors

  • Ahmet AKNAR
  • Ayhan BAŞÇI
  • Murat KARTAL

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1236

Keywords:

Tourism, Internship, Internship Place, Selection Criteria, SWARA

Abstract

The study aims to determine the criteria that university students consider when choosing an internship site. The criteria taken into consideration in the study were determined with the opinions of tourism department students within the scope of literature review and expert opinion. After the criteria were determined, a SWARA (Step-by-Step Weight Rating Ratio Analysis) swara form was created and this form was applied separately to a group of 10 students doing internship in the tourism program and a group of 10 students not doing internship. The SWARA method was applied to the data obtained from two separate student groups with the criteria form and the priorities of the criteria were determined for each student. Then, the final priorities were determined by averaging the values found for each criterion in terms of students and the ranking of the criteria was made. Accordingly, as a result of the research, it was revealed that the most important criterion for students who did not do internship was self-development opportunities in enterprises, while the most important criterion for students who did internship was accommodation facilities. At the end of the study, the findings obtained in terms of the two groups were evaluated and suggestions for future studies were presented.

References

Aghdaie, M. H., Zolfani, S. H., & Zavadskas, E. K. (2013). Decision making in machine tool selection: An integrated approach with SWARA and COPRAS-G methods. Engineering Economics, 24(1), 5–17.

Akay, B., Abdullah, U., & Sancar, M. F. (2018). Turizm eğitimi alan öğrencilerin staj döneminde yaşadıkları sorunlar: Lisans ve ortaöğretim turizm öğrencileri örneği. OPUS International Journal of Society Researches, 8(1), 212–236.

Akay, B., & Şıttak, S. (2019). Staj deneyiminin kariyer seçimine etkisi: Trakya Bölgesi’ndeki turizm öğrencilerine yönelik bir araştırma. OPUS International Journal of Society Researches, 11(18), 757–784.

Alp, E., Karadeniz, O., Çağlar, A., & İslamoğlu, E. (2022). Does extending the internship period in vocational schools of higher education lead to better employment results?: The case of Turkey. Education+ Training, (ahead- of-print). Emerald Publishing Limited.

Bakır, M. (2019). SWARA ve MABAC yöntemleri ile havayolu işletmelerinde ewom’a dayalı memnuniyet düzeyinin analizi. İzmir iktisat dergisi, 34(1), 51–66.

Baltacı, F., Üngüren, E., Avsallı, H., & Demirel, H. N. (2012). Turizm eğitimi alan öğrencilerin eğitim memnuniyetlerinin ve geleceğe yönelik bakış açılarının belirlemesine yönelik bir araştırma. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4(1), 17–25.

Başçı, A. (2022). Destinasyon İmajı ve Deneyiminin Destinasyon Aşkına Etkisi. Nevşehir Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.

Boyraz, M. (2020). Turizm İşletmeciliği Bölümü Öğrencilerinin Staj Deneyimlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Turar Turizm ve Araştırma Dergisi, 9(2), 97–120.

Bratberg, E., & Nilsen, O. A. (2000). Transitions from school to work and the early labour market experience. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 62, 909–929. Wiley Online Library.

Çemberci, M., & Cömert, P. N. (2022). Bağlamsal Faktörlerin Staj Deneyimi İle İlişkisi. Yıldız Journal of Educational Research, 7(1), 42–50.

Çeşmeci, N., Çalışkan, N., & Özsoy, A. (2020). Turizm rehberliği öğrencilerinin bireysel kariyer hedefleri ve mesleğe yönelik tutumları. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 8(2), 852–869.

Chacaltana, J., Elder, S., & Lee, M. (2019). ILO, Employment Policy Department, Youth transitions and Lifetime Trajectory (Vol. 253). Geneva.

Dost, Z. D., & Bilgin, K. U. (2020). Gençlerin İşgücü Piyasasına Geçişinde Deneyim ve Staj Etkisi. Çalışma İlişkileri Dergisi, 1, 119–153.

Duran, Y., & Dolmacı, N. (2017). Ön Lisans Düzeyinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Zorunlu Staj Uygulamasına İlişkin Görüşleri, Sorunları Ve Çözüm Önerileri: Isparta Meslek Yüksekokulu Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(21), 254–267.

Emir, O., Arslan, S., & Kılıçkaya, Ş. (2008). Turizm işletmeciliği ve otelcilik programı öğrencilerinin staj uygulamaları hakkındaki görüşlerinin değerlendirilmesi: Afyon Kocatepe Üniversitesi örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.

Emir, O., Pelit, E., & Arslan, S. (2010). Turizm Alanında Önlisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Öncesi Ve Sonrası Görüşlerinin Karşılaştırılması (Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(33), 141–165.

Gardner, P., & Bartkus, K. R. (2014). What’s in a Name? A Reference Guide to Work-Education Experiences. Asia- Pacific Journal of Cooperative Education, 15(1), 37–54. ERIC.

Güzel, Ö. F. (2010). Turizm öğrencilerinin staj döneminde edindikleri motivasyonun Herzberg teorisine göre değerlendirilmesine yönelik bir araştırma. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 5(20), 3415–3429.

ILO. (2022). Global Employment Trends for Youth 2022: Investing in transforming futures for young people. Geneva: ILO Cataloguing in Publication Data. Retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--- dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_853321.pdf

Inceoglu, I., Selenko, E., McDowall, A., & Schlachter, S. (2019). (How) Do work placements work? Scrutinizing the quantitative evidence for a theory-driven future research agenda. Journal of Vocational Behavior, 110, 317–337. Elsevier.

İslamoğlu, E., & Alp, E. (2019). Türkiye’de okuldan işe geçiş: TÜİK’in Gençlerin işgücü piyasasına geçişi araştırma sonuçları üzerine bir değerlendirme. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 9(1), 103–121.

Jackson, D. (2016). Re-conceptualising graduate employability: The importance of pre-professional identity. Higher Education Research & Development, 35(5), 925–939. Taylor & Francis.

Kamil, U., & Köşker, H. (2015). Türkiye’de turizm eğitimi ve turizm eğitimi alan öğrencilerin turizme bakış açılarına yönelik araştırmaların incelenmesi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 44–71.

Karabašević, D., Stanujkić, D., Urošević, S., & Maksimović, M. (2016). An approach to personnel selection based on SWARA and WASPAS methods. Bizinfo (Blace) Journal of Economics, Management and Informatics, 7(1), 1–11.

Karabıyık, B. K., & Gündoğmuş, M. E. (2018). Üniversitelerde Bilgi Sistemi Seçim Kriterlerinin SWARA Yöntemi İle Ağırlıklandırılması: Ampirik Bir Çalışma. İşletme Bilimi Dergisi, 6(1), 59–85.

Keršuliene, V., Zavadskas, E. K., & Turskis, Z. (2010). Selection of rational dispute resolution method by applying new step‐wise weight assessment ratio analysis (SWARA). Journal of Business Economics and Management, 11(2), 243–258. Taylor & Francis.

King, B., McKercher, B., & Waryszak, R. (2003). A comparative study of hospitality and tourism graduates in Australia and Hong Kong. International Journal of Tourism Research, 5(6), 409–420. Wiley Online Library.

Köşker, H., & Unur, K. (2017). Turizm lisans öğrencilerinin turizm sektöründe çalışma eğilimleri üzerine bir araştırma. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 14(2), 126–141.

Lu, T., & Adler, H. (2009). Career goals and expectations of hospitality and tourism students in China. Journal of Teaching in Travel & Tourism, 9(1–2), 63–80. Taylor & Francis.

Maruf, M., & Özdemir, K. (2021). Türkiye’deki ticari bankalara ait web sitelerin performanslarının SWARA ve ARAS yöntemi ile sıralanması. OPUS International Journal of Society Researches, 18(Yönetim ve Organizasyon Özel Sayısı), 1514–1537.

Nogueira, T., Magano, J., Fontão, E., Sousa, M., & Leite, Â. (2021). Engineering Students’ Industrial Internship Experience Perception and Satisfaction: Work Experience Scale Validation. Education Sciences, 11(11), 671. MDPI.

Nunley, J. M., Pugh, A., Romero, N., & Seals Jr, R. A. (2016). College major, internship experience, and employment opportunities: Estimates from a résumé audit. Labour Economics, 38, 37–46. Elsevier.

Oğuz, A., & Ustasüleyman, T. (2019). Staj Yeri Seçimini Etkileyen Faktörlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) İle Ağırlıklarının Belirlenmesi: Meslek Yüksekokulu Örneği. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 12–21.

Olcay, A., Yıldırım, İ., & Sürme, M. (2015). Turizm eğitimi alan öğrencilerin staj eğitimi hakkında görüşleri: Gaziantep ili örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, (3), 324–334.

Özbek, A., & Demirkol, İ. (2018). Lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin SWARA ve GİA yöntemleri ile analizi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 71–86.

Popović, M., Popović, G., & Karabašević, D. (2021). Determination of the importance of evaluation criteria during the process of recruitment and selection of personnel based on the application of the SWARA method. Ekonomika, 67(4), 1–9.

Roney, A., & Öztin, P. (2007). Career perceptions of undergraduate tourism students: A case study in Turkey. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 6(1), 4–17. Elsevier Ltd.

Ruhanen, L., Robinson, R., & Breakey, N. (2013). A tourism immersion internship: Student expectations, experiences and satisfaction. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 13, 60–69. Elsevier.

Tengilimoğlu, E. (2019). Lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin eğitim öncesinde ve eğitim sürecinde sektöre ilişkin algıları. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(7), 491–507.

TÜİK. (2021). İşgücü İstatistikleri, 2021. Retrieved December 11, 2022, from https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Isgucu-Istatistikleri-2021-45645

Tunç, Y., & Dal, M. (2018). Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaz Stajı Hakkındaki Görüş ve Önerileri: Iğdır Üniversitesi Örneği. Researcher, 6(3), 377–403.

Türkmen, M., & Demirel, A. (2022). SWARA Ağırlıklı Bulanık COPRAS Yöntemi ile Tedarikçi Seçimi. Alanya Akademik Bakış, 6(1), 1739–1756.

Ünlüönen, K., & Boylu, Y. (2005). Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde turizm eğitimindeki gelişmelerin değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(12), 11–32.

Walmsley, A. (2004). Assessing staff turnover: a view from the English Riviera. International Journal of Tourism Research, 6(4), 275–287. Wiley Online Library.

Wang, H., Jiang, J., Sun, M., & Xiao, Y. (2021). Analytic hierarchy process based internship selection. Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1903, p. 12023). IOP Publishing.

Yavaş, V., Macit, A., & Yeşilay, R. B. (2021). Havacılık Alanında Eğitim Gören Öğrencilerin Mesleki Staj Deneyimlerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Yükseköğretim Dergisi, 11(2 Pt 1), 331–343.

Yozukmaz, N., Kılıç, B., & Ön Esen, F. (2018). Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin “Helal” Konseptli Otellerde Çalışma Deneyimi (Work Experience of Tourism Students At “Halal” Hotels). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 6(4), 714–732.

Yücekaya, P., Gürol, P., & Karahan, K. (2016). Lojistik Bölümü Öğrencilerinin Staj Yeri Seçiminin Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) Yardımıyla Tespit Edilmesi. Journal of Life Economics, 3(4), 235–254.

Published

07/01/2023

How to Cite

AKNAR , A., BAŞÇI , A. ., & KARTAL , M. . (2023). Determination of Internship Place Selection Criteria of Students in Tourism Field With Pre-Bachelor’s Degree Education By SWARA Method. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(2), 1126–1141. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1236