Otel Müşterilerinde Algılanan Yeşil Yıldız İmajı: Nevşehir Örneği (Green Star Image Perceived by Hotel Customers: The Example of Nevsehir)

Authors

  • Taybe APLAK
  • Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1233

Keywords:

Green star, Green hotel, Green image, Nevsehir

Abstract

Environmental problems, which have become a global threat, negatively affect the future of the tourism sector, as in many areas. In the tourism sector, some environmentally sensitive activities are implemented in order to minimize environmental problems. The green star certificate given to environmentally sensitive accommodation establishments is one of the most important of these applications. This study was conducted to determine how green star hotel applications are perceived by customers. In this study, the interview method, one of the qualitative research methods, was used. For this purpose, the customers of a green star hotel in Nevşehir were interviewed. Within the scope of the research, 26 participants were reached and interviews were conducted within the pre-prepared semi- structured interview form. The data obtained in this direction were analyzed by descriptive analysis method. Within the scope of the findings, it was concluded that the green star creates a positive image in the perceptions of hotel customers. In addition, the results of the research show that hotel customers differ in their perspectives on their travels after staying in a green star hotel. Mostly, it has been reached that the customers will prefer green star hotels in their next trips. However, the results of the research show that the biggest shortcoming of green star hotels is advertising and promotion activities. It has been determined that if the customers have information about green star hotels, they will prefer environmentally friendly hotels.

References

Andereck, K. L. (2009). Tourists' perceptions of environmentally responsible innovations at tourism businesses.

Journal of Sustainable Tourism, 17 (4), 489-499.

Armağan, E. & Karatürk, E. H. (2014). Yeşil pazarlama faaliyetleri çerçevesinde aydın bölgesindeki

tüketicilerin çevreye duyarlı ürünleri kullanma eğilimlerini belirlemeye yönelik bir araştırm, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6 (1), 1309-8039.

Atay, L. & Dilek, S. E. (2013). Konaklama işletmelerinde yeşil pazarlama uygulamaları: Ibıs otel örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (1), 203-219.

Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1), 231-274.

Bohdanowicz, P. (2005). European hoteliers’ environmental attitudes. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 46 (2), 188–204.

Brown, M. (1996). Environmental policy in the hotel sector: “green”strategy or stratagem?. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 8 (3), 18–23.

Bülbül, T. (2003). Ankara Üniversitesi eğitim bilimleri fakültesinde görev yapan öğretim üyelerinin lisansüstü öğretime öğrenci seçme sürecine ilişkin görüşleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36 (1- 2), 167-174.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Örnekleme yöntemleri.

Ceylan, Y. (2017). Yeşil yıldızlı konaklama işletmelerinde kalan turistlerin algılarına yönelik bir araştırma: Muğla ili örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü. Batman.

Chen, Y. S. & Chang, C. H. (2013). Towards green trust: the influences of green perceived quality, green perceived risk and green satisfaction. Management Decision, 51 (1), 63–82.

Cheung, R., Lam, A. Y. C. & Lau, M. M. (2015). Drivers of green product adoption: the role of green perceived value, green trust and perceived quality. Journal of Global Scholars of Marketing Science, 25 (3), 232–245.

Coşkun, R., Altunışık, R. & Yıldırım, E. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS Uygulamalı (9. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

Güneş, G. (2011). Konaklama sektöründe çevre dostu yönetimin önemi. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 13 (20), 45-51.

Ham, S. & Han, H. (2013). Role of perceived fit with hotels’ green practices in the formation of customer loyalty: Impact of environmental concerns. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 18 (7), 731–748.

Han, H. & Kim, Y. (2010). An investigation of green hotel customers’ decision formation: Developing an extended model of the theory of planned behavior. International Journal of Hospitality Management, 29, 659-668.

Hüseyinli, E. & Küçükkancabaş Esen, S. (2018). Türkiye’deki otellerin çevre dostu uygulamalarına yönelik müşteri farkındalığının incelenmesi. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7 (3), 2146- 3417.

Işık, İ. (2016). Algılanan kalitenin hastane marka değerine etkisi. Hacettepe Sağlık İdaresiDergisi, 19 (1), 57-72.

İpar, M. S. (2018). Turistlerin yeşil otel tercihlerine yönelik algıları, çevreci davranış eğilimleri ve davranışsal niyetlerle ilişkisi. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çanakkale.

Kandampully, J. & Hu, H. H. (2007). Do hoteliers need to manage image to retain loyal customers?. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 19 (6), 435-443.

Kement, Ü. (2013). Genişletilmiş planlanmış davranış teorisi modeli kapsamında otel müşterilerinin yeşil yıldızlı otelleri tekrar ziyaret etme niyetlerinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Kement, Ü. & Çavuşoğlu, S. (2017). Hafızaya yönelik müşteri deneyimlerinin müşteri sadakatine etkisi: Yeşil oteller örneği. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi,4 (8), 172-194.

LeBlanc, G. & Nguyen, N. (1996). An examination of the factors that signal hotel image to travellers. Journal of Vacation Marketing, 3 (1), 32–42.

Lee, J., Hsu, L. J., Han, H. & Kim, Y. (2010). Understanding how consumers view green hotels: how a hotel’s green image can influence behavioural intentions. Journal of Sustainable Tourism, 18 (7), 901-914.

Mason, M. (2010). Sample size and saturation in phd studies using qualitative interviews. Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research, 11 (3).

Qoura, O. & Khalifa, G. S. (2016). The ımpact of reputation management on hotel ımage among ınternal customers: The case of egyptian hotels. International Journal of Heritage, Tourism, and Hospitality, 7(2), 261- 274.

Özçoban, E. (2010). Türkiye’de turizm endüstrisinde sosyal sorumluluk kampanyaları: T.C kültür ve turizm bakanlığı’nın yeşil yıldız uygulaması ve calista otel örneği üzerinde amprik bir çalışma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

Sahilli Birdir, S., Toksöz, D. & Yenipınar, U. (2017). Sürdürülebilirlik kapsamında yeşil yıldız uygulamalarına yönelik tüketici algıları: Mersin örneği. VI. Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Gaziantep, 714-724.

Satar, İ. & Güneş, G. (2017). Turizm sertifikasyonu: Ankara Radisson Blu otel’de örnek uygulama. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 28-46.

Seyhan, G. & Yılmaz, B. S. (2010). Sürdürülebilir turizm kapsamında konaklama işletmelerinde yeşil pazarlama: Calista Luxury Resort Hotel. İşletme Fakültesi Dergisi, 11 (1), 51-74.

Sönmez, S. & İlgün, G. (2018). Nitel araştırma yöntemlerinin sağlık hizmetleri bağlamında incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (40), 375-399.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (t.y). Çevreye duyarlılık kampanyası (yeşil yıldız). Erişim Adresi: https://yigm.ktb.gov.tr/TR-11596/cevreye-duyarlilik-kampanyasi-yesil- yildiz.html, (E.T. 08.11.2021)

Verma, V. K. & Chandra, B. (2016). Hotel guest’s perception and choice dynamics for green hotel attribute: A mix method approach. Indian Journal of Science and Technology, 9 (5), 1-9.

Wang, J., Wang, S., Xue, H., Wang, Y. & Li, J. (2018). Green image and consumers’ word of mouth intention in the green hotel industry: The moderating effect of millennials. Journal of Cleaner Production, 181, 426- 436.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, Ö. (2019). İstanbul’da beş yıldızlı otellerde yeşil yıldız uygulamasının otellerin işletmeciliğine sağladığı avantajların analizi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),İstanbul Ticaret Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

Yi, S., Li, X. & Jai, T. M. C. (2016). Hotel guests’ perception of best green practices: A content analysis of online reviews. Tourism and Hospitality Research, 1-12.

Zainuddin, M. F., Riazi, S. R. M., Rashid, Z. Z. A. & Nawi, M. N. M. (2018). Hotel’s consumer attitude about ecology and perception of the green hotel. Ekoloji Dergisi, 27 (106), 411-417.

Zeithaml, V. A. (1988). Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence. Journal of Marketing, 52 (3), 2-22.

Zhang, J.J. & Mao, Z. (2012). Image of all hotels scales on travel blogs: its impact on customer loyalty. Journal of Hospitality Marketing and Management, 21, 1-19.

Published

01.07.2023

How to Cite

APLAK , T. ., & SAMIRKAŞ KOMŞU, M. . (2023). Otel Müşterilerinde Algılanan Yeşil Yıldız İmajı: Nevşehir Örneği (Green Star Image Perceived by Hotel Customers: The Example of Nevsehir). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(2), 1060–1086. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1233