Türkiye’ye Gelen Ziyaretçi Sayılarına Göre Türkiye-Rusya Turizm İlişkilerinin Analizi: 1973-2021 Dönemi (Analysis of Turkey-Russia Tourism Relations According to the Number of Visitors to Turkey: 1973-2021 Period)

Authors

  • Ümit GABERLİ

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1186

Keywords:

Tourism, Turkey- Russia relations, Income growth, War, The influenza epidemic, Pandemic

Abstract

The economic, social, cultural, and cyclical events experienced by Russia, which has a significant share in Turkey's tourism, both with other countries and in itself are substantial. Since the progresses in these fields affect the tourism activity between Russia and Turkey and plays an active role in the decision-making processes of visitors from Russia. In this direction, the study aims to evaluate Turkey-Russia relations as part of tourism in the context of the number of visitors from Russia. In this research, statistical data analysis based on annual border statistics between 1973 and 2021 was also used besides literature review method. According to the findings, during the Soviet period income increases and constitutional regulations impact positively on the number of visitors to Turkey, however, the flu epidemic affected negatively. Although the immigration wave that started with the 1989 events increased the number of people coming to Turkey, it was not considered a tourism activity. For the period of the Russian Federation, facts such as pandemics, wars, and political and military crises that reduced the number of visitors were determined, unlike income increases. Considering the increasing trends, it was concluded that the brightest era in Turkey-Russia tourism relations was between 2000 and 2014.

References

Aksakal, M., & Çilan, Ç. A. (2015). Türkiye’ye yönelik turizm talebinin görünürde ilişkisiz regresyon modelleri ile incelenmesi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 14, 235-256.

Atay, L. (2020). KOVID-19 salgını ve turizme etkileri. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17(1), 168-172.

Aydın, A., Darıcı, B., & Taşçı, H. (2015). Uluslararası turizm talebini etkileyen ekonomik faktörler: Türkiye üzerine bir uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 0(45), 143-177.

BBC News (2017). https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39587523 Erişim Tarihi: 19.12.2022.

Bingöl, O. (2013). Tarihsel süreçte Rusya’nın Kuzey Kafkasya’yı kontrol stratejilerinde gelinen aşama: Başarısızlık ve terör. Karadeniz Araştırmaları, (37), 137-158.

Bulut, R. (2014). SSCB’nin dağılması ve Rusya Federasyonu’nda serbest piyasaya geçiş. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 7-19.

Can Gaberli, Y., Gaberli, Ü., & Güler, M. E. (2022). Impact of political stability and absence of violence/terrorism on tourism: A panel co-integratıon analysis. Journal of Management and Economics Research, 20(4), 387-400.

Can, E., Özmutlu, S. Y., & Aykaç, C. (2019). Politik iklim değişikliklerinin ülkelerarası ticaretle ilişkisi: Türkiye

Rusya uçak krizi üzerine ekonometrik bir inceleme. Siyasal: Journal of Political Sciences, 28(1), 1-18.

Erşen, E. (2016). Suriye sorunu gölgesinde Türkiye-Rusya ilişkilerinde normalleşme süreci. Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 3(2), 153-171.

Gaberli, Ü., Akdeniz, C., & Eti, H. S. (2021). Does the value of currency affect the numbers of ınternational ınbound tourists to Turkey?. Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 16(63), 1150-1163.

Gündüz, M., & Karabulut, M. (2008). SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşan ülkelerde ortalama yaşam süresi ile sosyo-ekonomik değişkenler arasındaki ilişkiler. Coğrafi Bilimler Dergisi, 6(1), 69-83.

Güney, T., Göktepe, S., & Kokonalioğlu, H. T. (2022). Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Türkiye turizmine olası etkileri. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 12(1), 92-104.

Hainsworth, F. (1978). Economics, What Went Wrong? An İntroduction to Political Economy. 1. Sidney: Taylor & Francis. ISBN 0-454-00092-8.

Jular, N. A. (2022). Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde kültürel mekan ve iktidar ilişkisi. Medya ve Kültürel Çalışmalar Dergisi, 4(2), 31-49.

Kervankıran İ., & Çuhadar M. (2017). Türkiye’de iç turizmin gelişimi ve mekânsal istatistik yöntemlerle analizi, Turizm Akademik Dergisi, 4(2), 1-18.

Kesimli, I. G. (2011). Turizm perspektifinden politik krizlerin ekonomiye yansımaları. Electronic Journal of Vocational Colleges (EJOVOC), 1(1), 25-42.

Kozak, N., Kozak, M.A., & Kozak M. (2021) Genel Turizm: İlkeler ve Kavramlar, Ankara: Detay Yayıncılık.

Köstem, S. (2018). The political economy of Turkish-Russian relations: Dynamics of asymmetric interdependence. Perceptions: Journal of International Affairs, 23(2), 10-32.

Kurban, V., & Cabbarli, H. (2019). Türkiye-Rusya ilişkileri ve uçak krizinin rus-türk kamuoyundaki yansıları. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 10(2), 105-118.

Macit, N. (2010). Soğuk savaş sonrası Rusya’da ulusal ideolojinin oluşumu, din ve diplomasi. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 10(2), 97-122.

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50, 370-396.

Mulyukova, O. (2006). Uluslararası Turizmde Rus Turizminin Yeri ve Türk-Rus Turizm İlişkilerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Özbay, F. (2011). Soğuk savaş sonrası Türkiye-Rusya ilişkileri: 1992-2010. Bilge Strateji, 3(4), 35-77.

Özdal, H., Özertem, H. S., Has, K., & Demirtepe, M. T. (2013). Türkiye-Rusya İlişkileri: Rekabetten Çok Yönlü İşbirliğine. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Yayınları, Ankara. ISBN: 978-605-4030-79-8.

Özel, S., Uçar, B. G., & Sekreter, G. (2019). Türkiye-Rusya ilişkilerinin ekonomik boyutu. Edam Dış Politika/Güvenlik, 11, 1-27.

Özkural Köroğlu, N. (2015). Avrupa Birliği ve Rusya'nın güç alanları arasında kalan Ukrayna'da yaşanan halk ayaklanmaları: Turuncu Devrim ve Meydan Devrimi. Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi, 6(1), 31-52.

Sputnik International (2008). https://sputniknews.com/20080301/100381963.html Erişim Tarihi: 25.12.2022.

Şimşek, H. (2013). Türk-Rus vize serbestliği anlaşmasının turizm ekonomisine katkısı. International Conference on Eurasian Economies 2013 Proceedings Book, 683-694. ISBN: 978-975-6319-21-5.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2022). https://yigm.ktb.gov.tr/TR-249709/yillik-bultenler.html Erişim Tarihi: 11.11.2022.

Taysumov, D. (2010). Türkiye Rusya Arasındaki Tatil Turizmi: Rus Turistlerin Türkiye'yi Tercih Etme Nedenlerine İlişkin Bir Araştırma. Doktora Tezi, DEÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Tokgöz, D. E. (2011). Dünden bugüne Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinde üç büyük dönem. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 6-14.

Topçuoğlu, Ö., & Bozkurt, E. (2013). Türkiye’de ekonomik büyüme ve turizm ilişkisi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumus/issue/7516/99052.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (2022). https://www.tursab.org.tr/istatistikler/turizmin-ekonomideki-yeri Erişim Tarihi: 13.12.2022.

Yaşar, G. & Yaşar, M. M. (2017). Türkiye–Rusya uçak krizi sonrasında Türkiye Turizmi. VII. Uluslararası Karadeniz Sempozyumu “Türk Rus İlişkileri” Bildiriler E-Kitabı, 100-106, 19-20 Ekim 2017, Giresun.

Yenişehirlioğlu, E., Salha, H., & Şahin, S. (2016). Politik krizlerin turizm talebi üzerindeki etkileri. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 74-83.

Yılmaz, S., & Hazır, Ü. N. (2016). Rusya-Türkiye arasındaki Rus jeti krizi ’ne Türkiye’den bakış. Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi, Ortadoğu Özel Sayısı-VI, 22(87), 150-158.

Published

14.04.2023

How to Cite

GABERLİ , Ümit . (2023). Türkiye’ye Gelen Ziyaretçi Sayılarına Göre Türkiye-Rusya Turizm İlişkilerinin Analizi: 1973-2021 Dönemi (Analysis of Turkey-Russia Tourism Relations According to the Number of Visitors to Turkey: 1973-2021 Period). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(1), 180–192. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1186