Adana İlinin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi (Evaluation of Adana Province in terms of Gastronomy Tourism)

Authors

  • Dilek KARAKAŞ
  • Didar SARI ÇALLI

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1212

Keywords:

Adana, Gastronomi, Gastronomi Turizmi, Yöresel Yemekler

Abstract

Evaluating Adana's gastronomy tourism potential from the perspective of tourism stakeholders constitutes the main purpose of the study. For this purpose, semi-structured interview technique, which is one of the qualitative research methods, was used with tourism stakeholders (food and beverage businesses, travel agencies, hotels, university and local government) in Adana. The data were obtained by descriptive analysis. In revealing the gastronomy tourism potential of Adana province; it has been concluded that problems such as lack of publicity, image problems, not gathering gastronomic flavors under one roof, mostly meat and meat products in the menus, insufficient public support and insufficient physical conditions in festival-type events for gastronomy purposes have a negative impact. On the other hand, the cultural and historical texture, the fact that it has fertile lands with the effect of its geographical location, that it contains many civilizations, and most importantly, its unique cooking techniques and use of natural products have also been determined as the factors that affect Adana province positively in terms of gastronomy.

References

Alparslan, K. (2019). Yöresel Yemeklerde Moleküler Gastronomi Kullanımı. (Yüksek Lisans Tezi). Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı.

Arslan, C. (2017). Otel İşletmelerinde Gastronomi Etkinlikleri: Bir Örnek Olay Analizi. (Yüksek Lisans Tezi).

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalı.

Arslan, İ. (2015). Sanat Olarak Gastronomi ve Görsel Sanatlarla İlişkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı.

Arslantaş, F. (2020). Adana Yemek Kültürü. (Yüksek Lisans Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Halk Bilimi Bilim Dalı.

Atasoy, B. (2019). Destinasyon Tercihinde Bir Motivasyon Faktörü Olarak Gastronomi. (Yüksek Lisans Tezi). Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı.

Ateş, U. (2014). Gastronomi Turizminin Çanakkale Turizmine Katkısı. (Yüksek Lisans Tezi) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı.

Ballı E. (2013). Gastronomi Turizmi ve Adana Mutfak Kültürü. 2. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, Adana, 206-218.

Bayram, O. (2021). Gastronomi Destinasyonu Seçiminde Turist Tercihlerini Etkileyen Faktörler ve Gastronomi Destinasyonlarının Algılanan Performansı: Gaziantep, Adana, Hatay, Şanlıurfa Ve Mardin Örnekleri. (Yüksek Lisans Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Ana Bilim Dalı.

Belpınar, A. (2014). Gastronomi Turizmine Yönelik Turist Görüşlerinin Kültürlerarası Karşılaştırılması: Kapadokya Örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı.

Berg, I., Marion N., & Bentley, A. (2003). Food Studies, in the Encyclopaedia of Food and Culture, (Vol. l, pp. 102-103). New York: Encyclopaedia of Food and Culture.

Binici, Z. K. (2022). Destinasyon Pazarlamasında Gastronomik Kimliğin Etkisi: Adana Örneği. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Gastronomi Ana Bilim Dalı.

Boztoprak, F. (2019). Gastronomi Turizminin Kentin Tanıtımına ve Markalaşmasına Etkisi: Erzurum İli Örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı.

Brillat-Savarin, J. A. (2015). Lezzetin Fizyolojisisi ya da Yüce Mutfak Üzerine Düşünceler. (H. Bucak, Çev.) İstanbul: Oğlak Yayıncılık ve Reklamcılık Ltd. Şti.

Burchell, Jon., & Cook, Joanne (2006). Assessing the impact of stakeholder dialogue: Changing relationships between ngos and companies, Journal Of Public Affairs, 6:210–227.

Correıa, A., Moıtal, M., Costa, C. F. D., & Peres, R. (2008). The determinants of gastronomic tourists’ satisfaction: A second-order factor analysis. Journal of Foodservice, 19(3), 164–176.

Çağlı, I. B. & Kerimoğlu, Y. E. (2012). Türkiye’de Yerel Kültürün Turizm Odaklı Kalkınmadaki Rolü: Gastronomi Turizmi Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)”, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.

Çavuşoğlu, M., & Çavuşoğlu, O. (2018). Gastronomi turizmi ve kıbrıs sokak lezzetleri üzerine bir araştırma, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi Cilt: 2, Sayı: Ek.1, Bahar: 637-651, 2018 E-Issn: 2602-3008.

Çelik, M. (2017). Şanlıurfa’daki Gastronomi Kültürünün, Kenti Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Kalış Sürelerine Etkisi Üzerine Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı.

Dinler, B. V. (2019). Adana İli Gastronomik Kimliğinin Destinasyon Markalaşması Açısından Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı.

Erşen, G. (2017). İzmir Karaburun Yarımadası Gastronomi Turizmi Ürününe Yönelik Rotalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Belirlenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı.

Gökdeniz, A., Erdim, B., Dinç, Y., & Çelik Uğuz, S. (2015). Gastronomi turizmi: Ayvalık’ta yerli turistler üzerinde görgül bir araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies 3/1 (2015), 14-29.

Güzel Şahin, G., & Ünver, G. (2015). Destinasyon pazarlama aracı olarak “gastronomi turizmi”: İstanbul’un gastronomi turizmi potansiyeli üzerine bir araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies 3/2 (2015), 63-73.

Karaca, E. (2018). Dünya Genelindeki Yükseköğretim Kurumlarında Verilen Gastronomi Öğreniminin Karşılaştırılmalı Analizi. (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Karahan, G. (2019). Gastronomi Turizminin Yerel Halk Üzerindeki Algısı ve Sürdürülebilirliği: Giresun İli Örneği. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı.

Karakaş, D. (2020). Adana İlinin Gastronomi Turizmine Yönelik Potansiyelinin Değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.

Kemer, A. K. (2011). Otellerde Çalışan Mutfak Personelinin ve Açılık Alanında Yüksek Öğrenim Gören Öğrencilerin Moleküler Gastronomi Konusundaki Bilgi ve Görüşleri. (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi.

Keskin, E., Örgün E. & Akbulut B.A. (2017). Gastronomi kavramının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla analizi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies 5/3 (2017) 255-267.

Kılıçhan R., & Köşker H. (2015). Destinasyon markalaşmasında gastronominin önemi: Van kahvaltısı örneği. Journal Of Tourism And Gastronomy Studies 3 (3), 102- 115.

McKercher, B., Okumuş., & F. A., Okumuş, B. (2008). Food tourism as a viable market segment: ıt's all how you cook the numbers!. Journal of Travel & Tourism Marketing, 25 (2), 137-148.

Öney, H. (2016). Gastronomi eğitimi üzerine bir değerlendirme, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 35 / 2016.

Özçelik, N. E. (2019). Bolu İlinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Nitel Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ana Bilim Dalı.

Özöğütçü, B. (2018). Turist Rehberlerinin Gastronomi Bilgisi ve Algısının Tavsiye Niyetine Etkisi. (Yüksek Lisans Tezi). Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.

Rand, G. E. and Heat, E. (2006) Towards a framework for food tourism as an element of destination marketing. Current Issues in Tourism, 9(3), 206-234.

Richards, G. (2002). Gastronomy: An Essential Ingredient in Tourism Production and Consumption. into Hjalager, A.M. Ve Richards, G. Tourism and Gastronomy. London: Routledge.

Risitano M. (2006). The Role of Destination Branding in the Tourism Stakeholders System, the Campi Flegrei Case. (Doktora Tezi), University of Naples Federico II, Department of Business Managment, Napoli, İtalya.

Saatçi, G. (2019). Coğrafi işaretli ürünlerin tanıtım unsuru olarak yöresel yemekler kapsamında değerlendirilmesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(1), 358-374.

Santich, B. (2004). The study of gastronomy and ıts relevance to hospitality education and training, International Journal of Hospitality Management, (23), 15-24.

Sarıışık, M. ve Özbay, G. (2015). Gastronomi turizmi üzerine bir literatür incelemesi Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 26, Sayı 2, Güz: 264 – 278.

Schneider, G. K., & Ceritoğlu, A. (2010). Yöresel ürün imajının tüketici satın alma davranışı ve yüksek fiyat ödeme eğilimi üzerine etkisi-İstanbul ilinde bir uygulama. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi (6), 29-52.

Seyitoğlu, F., & Çalışkan, O. (2018). Akademik disiplin olarak gastronomi: Kavramsal bir çalışma, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/ Journal of Travel and Hospitality Management 15 (3), 2018, 523-537.

Silkes, C., A., K., Cai, L. A. & Lehto, X.Y. (2008). Conseptualizing Festival- Based Culinary Tourism in Rural Destinations. in M. Hall ve L. Sharples (Eds) Food and wine festivals and events around the world, 63-77. Hungary: Elsevier.

Sims, R., (2009). Food, place and authenticity: Local food and the sustainable tourism experience, Journal of Sustainable Tourism, 17 (3), 321-336.

Sormaz, Ü., Özata, E., & Güneş, E. (2015). Turizmde Gastronomi. Sosyal Bilimler Dergisi, 1(2), 67-73.

Tartıcı, R. (2018). Geleneksel ve yerel lezzetlerin kenti: Adana. Bütün Dünya Dergisi, 117-121.

Taşpınar, O. (2016). Gastronomi Turizminde İçecek Menülerinin Planlanması ve Geliştirilmesinde Marka İmajı İlişkisinin Analizi: İstanbul Örneği. (Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı.

Türkoğlu, H., & Akoğlan Kozak, M. (2015). Türk mutfağının gelişiminde gurmelerin rollerine yönelik algılamalar. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 26 (2), 207- 220.

Wilkins, J. & Hill, S. (1994). The Life of Luxury. Blackawton, Totnes: Prospect Books.

Wolf, E. (2006). Culinary Tourism The Hidden Harvest. Abd- Lowa: Kendall/Hunt Publishing Company.

Yarış, A. (2014). Mardin’de Gastronomi Turizmi: Turist Görüşlerine İlişkin Bir Uygulama. (Yüksek Lisans Tezi). Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı Gastronomi Turizmi Bilim Dalı.

Yürdigül, A. (2010). Kültür Endüstrisi Bağlamında Yemek Kültürü Eleştirisi. (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. adana.cu.edu.tr (2020). Mart 24, 2020 tarihinde http://adana.cu.edu.tr/cografya.asp adresinden alınmıştır. egitim.tarimorman.gov.tr (2020). Mart 24, 2020 tarihinde https://egitim.tarimorman.gov.tr/adana/Menu/23/Adanayi-Taniyalim adresinden alınmıştır.

Published

04/14/2023

How to Cite

KARAKAŞ, D., & SARI ÇALLI , D. . (2023). Adana İlinin Gastronomi Turizmi Açısından Değerlendirilmesi (Evaluation of Adana Province in terms of Gastronomy Tourism). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(1), 671–694. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1212