Sosyal Medyada Yapılan Yiyecek İçecek Paylaşımları ile Yiyecek İçecek Tüketim Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: UNESCO Gastronomi Şehirleri Üzerine Bir Araştırma

Authors

  • Erdi SAĞDIÇ
  • Mustafa Cüneyt ŞAPCILAR

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1205

Keywords:

Travel motivation, Gastronomy tourism, UNESCO, Social media, Food and drinks

Abstract

With the development of social media tools, it is seen that the interest in food and beverages has increased. Foods and beverages shared on social media have become an element that motivates people by influencing people. In this context, the main purpose of the research is to determine whether there is a relationship between food and beverage sharing on social media and the motivation of food and beverage consumption. In the research, the questionnaire form was used as a data collection technique. The surveys created were included in the UNESCO Creative Cities Network Network program and visited Gaziantep and Hatay cities and applied in 416 local tourists who experienced food and drinks. The primary data obtained were analyzed using the package program. Data reliability and validity analysis and correlation analysis were applied. A statistically significant relationship was found between food and beverage sharing on social media and food and beverage consumption sub-dimensions, which constitute the main problem of the research. Within the framework of the study results, it is important for food and beverage enterprises to actively use social media and produce quality content in terms of promotion and marketing of food and beverages.

References

Akman, M. & Hasipek, S. (1999). Yabancı turistlerin Türk mutfağı ile ilgili tutum ve davranışları. Beslenme ve Diyet Dergisi, 28(2), 47-53.

Ardabili, F. S., Es-hagh R., Shahram M. D., Manouchehr M. & Bahman S. (2011). The role of food and culinary condition in tourism ındustry. Middle-East Journal of Scientific Research, 9(6), 826-833.

Bayrakcı, S. (2014). Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Niyetlerine Etkisi: Gaziantep’i Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Binbaşıoğlu, H. & Türk, M. (2018). Y kuşağının yiyecek-içecek işletmesi tercihlerinde sosyal medyanın etkisi. Turizm Akademik Dergisi, 5(1), 221-237.

Birdir, K. & Akgöl, Y. (2015). Gastronomi turizmi ve türkiye’yi ziyaret eden yabancı turistlerin gastronomi deneyimlerinin değerlendirilmesi. İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 3(2), 57-68.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32(32), 470-483.

Çaycı, A. E. (2019). Küreselleşen Yemek Kültürünün Dönüşümünde Sosyal Medyanın Rolü: Instagram Gurmeleri. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.

Duman, M. Ş., Akmeşe, K. A. & Sormaz, Ü. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Yöresel Mutfak Tercihlerinde Sosyal Medyanın Etkisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(4), 3174-3188. DOI: 10.21325/jotags.2019.522.

Eryılmaz, B. (2014). Sosyal Medya Kullanımının Müşteri Tercihleri Üzerine Etkileri: Konaklama İşletmelerinde Bir İnceleme. Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya.

Fox, R. (2007). Reinventing the Gastronomic Identity of Croatian Tourist Estinations. Hospitality Management, 26, 546–559. DOI: 10.1016/j.ijhm.2006.03.001.

Güler, O., Şahin, E. & Akdağ, G. (2018). Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Turistlerin Tekrar Ziyaret Niyetine Etkisi: Adana’yı Ziyaret Eden Yerli Turistler Üzerine Bir Araştırma. 19. Ulusal turizm Kongresi-Sağlık Turizmi, Afyonkarahisar.

Güzel Şahin, G. & Ünver, G. (2015). Destinasyon pazarlama aracı olarak gastronomi turizmi: istanbul’un gastronomi turizmi potansiyeli üzerine bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(2), 63-73.

Guzman, T. L. & Canizares, S. S. (2011). Gastronomy, tourism and destination differentiation: A case study in Spain. Review of Economics & Finance, 2, 63-72.

Henderson, J. C. (2009). Food Tourism Reviewed. British Food Journal, 111(4), 317-326. DOI: 10.1108/00070700910951470.

Jahromy, Z. N. & Tajik, Y. (2011). Tourism and Local Food and Beverages Consumption (The case of Mazandaran Province, North of Iran). Lulea University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Master Thesis, Sweden.

Kim, Y. G. & Eves, A. (2012). Construction and validation of a scale to measure tourist motivation to consume local food. Tourism Management, 33, 1458-1467. DOI: 10.1016/j.tourman.2012.01.015.

Kivela, J. & Crotts, J. C. (2006). Tourism and Gastronomy: Gastronomy’s Influence on How Tourists Experience a

Destination. Journal of Hospitality & Tourism Research, 30(3), 354-377. DOI: 10.1177/1096348006286797.

Kivela, J. & Crotts, J. C. (2008). Gastronomy Tourism: A Meaningful Travel Market Segment. Journal of Culinary Science & Technology, 4(2/3), 39-55. DOI: 10.1300/J385v04n02_03.

Kocaman, E. M. (2018). A Cross-Cultural Comparison of the Attitudes of Employees Towards the Presence of Traditional Foods in Business Menus. International Journal of Gastronomy and Food Science, 13, 10-15. DOI: 10.1016/j.ijgfs.2018.05.002.

Lertputtarak, S. (2012). The relationship between destination image, food image and revisiting pattaya, Thailand. International Journal of Business and Management, 7(5), 111-122. DOI: 10.5539/ijbm.v7n5p111.

Mak, A. H. N., Lumbers, M. & Eves, A. (2012). Globalisation and food consumption in tourism. Annals of Tourism Research, 39(1), 171-196. DOI: 10.1016/j.annals.2011.05.010.

Mckercher, B., Okumuş, F. & Okumuş, B. (2008). Food Tourism as a Viable Market Segment: It's All How You Cook the Numbers!. Journal of Travel & Tourism Marketing, 25(2), 137-148. DOI: 10.1080/10548400802402404.

Minihan, C. (2014). Exploring the Culinary Tourism Experience: An Investıgatıon of the Supply Sector for Brewery and Restaurant Owners. Colorado State Üniversitesi, Degree of Doctor of Philosophy, Colorado.

Nummedal, M. & Hall, C. M. (2006). Local Food in Tourısm: An investigation of the New Zealand South Island’s Bed and Breakfast Sector’s Use and Perceptıon of Local Food. Tourism Review International, 9(4), 1-14.

Okumuş, B., Okumuş, F. & McKercher, B. (2007). Incorporating local and ınternational cuisines in the marketing of tourism destinations: The Cases of Hong Kong and Turkey. Tourism Management, 28(1), 253-261. DOI: 10.1016/j.tourman.2005.12.020.

Pekerşen, Y. & Kaplan, M. (2020). Tüketicilerin yeme içme alışkanlıkları ve yiyecek-içecek işletmesi tercihlerinde sosyal medya kullanımının rolü: Muğla örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12(3), 2362-2381. DOI: 10.20491/isarder.2020.981.

Richards, G. (2002). Gastronomy: An essential ıngredient in tourism production and consumption? Anne-Mette H. and Greg R. (Der.), Tourism and Gastronomy içinde (3-21), London: Routledge.

Richards, G. (2015). Gastronomic Experiences: From foodies to foodscapes. Journal of Gastronomy and Tourism, 1, 5-18.

Soronika, A. (2016). Typology of Gastronomy Tourists and Tourism. Hellenic Üniversity, Master Thesis, Greece.

Şimşek, A. & Selçuk, G. N. (2018). Gastro-turistlerin tipolojisinin belirlenmesi: Gaziantep ölçeğinde bir araştırma. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 28-43.

Text100 Digital Index: Travel & Tourism Study, Temmuz, 2021.

Tikkanen, I. (2007). Maslow’s hierarchy and food tourism in Finland: Five cases. British Food Journal, 109(9), 2007, 721-734. DOI: 10.1108/00070700710780698.

Williams, H. A., Yuan, J. & Williams Jr, R. L. (2018). Attributes of Memorable Gastro-tourists’ Experiences. Journal of Hospitality & Tourism Research, 20(10), 1-22. DOI: 10.1177/1096348018804621.

Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46, 74-85.

Zengin, B. &Çakmak, M. (2019). Sosyal medya kullanımının tüketicilerin yiyecek içecek işletmesi tercihlerine etkisi. Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 243-256.

Published

14.04.2023

How to Cite

SAĞDIÇ , E. ., & ŞAPCILAR , M. C. . (2023). Sosyal Medyada Yapılan Yiyecek İçecek Paylaşımları ile Yiyecek İçecek Tüketim Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: UNESCO Gastronomi Şehirleri Üzerine Bir Araştırma . Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(1), 523–545. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1205