Çevrim İçi Yorumların Destinasyon Deneyimine Etkisi, Turistik Deneyim Kalitesi ve Memnuniyetinin Araştırılması: Çatalhöyük ile Göbeklitepe Kıyaslaması

Authors

  • Mete SEZGİN
  • Bilge ARICAN

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1203

Keywords:

Destination experience, Online comments, Çatalhöyük, Göbeklitepe

Abstract

With the widespread use of the Internet, online comments have begun to play an important role in the destination experience of complaints. In the research, content analysis was carried out using the text mining method. The effect of the comments about Çatalhöyük and Göbeklitepe on destination experiences, touristic experience quality and satisfaction were investigated. The dating of both destinations to ancient times is a factor in the preference of these destinations. With the multi-criteria decision-making method, the prominent criteria of the destinations are aimed as "Parking-Safety, Transportation, Environment-Maintenance, Service, Appearance, Historical Meaning". Frequency tables and graphic values of determinations related to determined weights. It has been understood that Göbeklitepe is desired to be visited more than Çatalhöyük. Moreover; that they paid attention to three (3) criteria for Çatalhöyük ruins and they were satisfied. These; respectively, "Historical Meaning", "Environment-Care", "Appearance" criteria. All six (6) criteria defined for Göbeklitepe ruins draw attention. These; respectively, "Historical Meaning", "Environment-Care", "Service", "Car Park Security", "Transportation", "Appearance" criteria.

References

Akbıyık, A (2019). Sosyal Bilimlerde Metin Madenciliği, 1. Baskı, Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

Ateş, A., Sunar, H. & Bilge, F. A. (2019). Analysis of İstanbul airport with online passenger comments: The case of google maps, The Third International Congress on Future of Tourism: Innovation, Entrepreneurship and Sustainability, Mersin, Türkiye. Bildiriler Kitabı, 753-756.

Altuntaş, Y. S. (2013). Eskiçağ’da Çatalhöyük. Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi. Konya.

Aydın, U. (2007). Yöneylem Araştırması, İşletmecilik Uygulamalı Bilgisayar Destekli Modelleme. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Bengisü, E. (2020). Human History and Göbeklitepe, International Journal of Social, Political and Economic Research, Sayı: 7, Sıra: 1, 2020, 1-10 ISSN: 2667-8810 (Online) ijosper.uk.

Cirlot, J. E. 1971. A Dictionary of Symbols, translated by Jack Sage (London: Routledge and Kegan Paul Publisher), Sayfa: 123.

Collins, A. (2014). Gözcüler Tapınağı ve Cennet Bahçesinin Keşfi, Göbekli Tepe Tanrıların Doğuşu, Ankara: Alfa Yayıncılık.

Crawford, H. (2010). Sümer ve Sümerler, Çev: Nihal Uzan. Ankara: Arkadaş Yayınevi.

Doğan, N. & Gencan, S. (2013). Seyahat Acentası yöneticilerinin bakış açısıyla en uygun otel seçimi: Bir analitik hiyerarşi prosesi (AHP) uygulaması. Erciyes Üniversitesi İİBF Dergisi (41), 69-88.

Dolgun, M. Ö., Özdemir, T. G., & Oğuz, D. (2009), Veri madenciliğinde yapısal olmayan verinin analizi: Metin ve web madenciliği, İstatistikçiler Dergisi: İstatistik ve Aktüerya, 2(2), Sayfa: 48-58.

Eliade, M. (2003). Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi: Taş Devrinden Eleusis Mysteria’larına. Çev: Ali Berktay. İstanbul: Kabalcı Yayınevi, Sayfa: 51.

Etli, Ö. B. (2014). Dünyanın ilk gözlemevi: Göbeklitepe Tapınağı. Popüler Bilim Dergisi, 229, Sayfa: 26-35.

Fairbairn, A., Asouti, E., Near, J. & Martinoli, D. (2002). Macro-Botanical evidence for plant use at Neolithic Çatalhöyük South-Central Anatolia, Turkey, Vegetation History and Archaeobotany, Sayfa: 41-54.

Gökdemir, S. & Eren, D. (2020). Turist rehberi seçiminin analitik hiyerarşi süreci ile belirlenmesi: Tripadvisor örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(2), 1510-1526.

Göral, R. (2015). E-WOM’a dayalı çok kriterli karar verme teknikleri ile en uygun otelin belirlenmesi ve bir uygulama. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (33), Sayfa: 1-17.

Güler, M. E. (2008). Incorporating multi-criteria considerations ınto supplier selection problem using analytical hierarchy process: A case study. Journal of Yasar University, 3(12), 775-798.

Gündüz, H. & Güler, M. E. (2015). Termal turizm işletmelerinde çok ölçütlü karar verme teknikleri kullanılarak uygun tedarikçinin seçilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 30(1), 203-222.

Hodder, I. (2013). Humans and landscapes of Çatalhöyük: Reports from The 2000-2008 seasons, Çatalhöyük research poject series Sayı: 8, British Institute at Ankara Monograph No: 7, Monumenta Archaeologica 30, Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology Press.

Hodder, I. (2014a). Çatalhöyük Excavations: The 2000-2008 Seasons, Çatalhöyük Research Project Series Volume 7, Cotsen Institute of Archaeology Press, Los Angeles.

Hodder, I. (2014b). Integrating Çatalhöyük: Themes from The 2000-2008 Seasons, Çatalhöyük Research Project Series Volume 10, Cotsen Institute of Archaeology Press, Los Angeles.

İşler, H. & Akyurt, H. (2021). AHP Yöntemi ile Seyahat Acentalarının Ekoturizm Kriterleri Algılarının Tespiti: Giresun Örneği, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, Sayı: 5(2), Sayfa: 1103-1121.

Karahan, M. & Peşmen, S. (2020). İllerarası Rekabet Gücünün Promethee Gaia Yöntemiyle Analizi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, 272-287.

Kurt, AO-Göler, M. E. (2017). Anadolu’da İlk Tapınak: Göbeklitepe-The first temple in minor Asia: Gobeklitepe. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, Sayı: 2 (Aralık/December 2017): 1107-1138.

Lin, H. C. K., Wang, T. H., Lin, G. C., Cheng, S. C., Chen, H. R. & Huang, Y. M. (2020), Applying sentiment analysis to automatically classify consumer comments concerning marketing 4Cs Aspects, Applied Soft Computing, 97, Sayfa:1-9. https://doi.org/10.1016/J.ASOC.2020.106755

Medhat, W., Hassan, A. & Korashy, H. (2014), Sentiment analysis algorithms and applications: A survey, Ain Shams Engineering Journal, 5(4), 1093–1113.

Mellaart, J. (2003). Çatalhöyük Anadolu’da Bir Neolitik Kent, (Çev: G.Bike Yazıcıoğlu), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Okladnikova, E, A. (2014). Fantastic Predator of Kalbak-Tash (High Altai Mountains): Göbekli Tepe Parallels (Kalbak'ın Fantastik Yırtıcısı-Tash (Yüksek Altay Dağları): Göbekli Tepe Paralellikleri), Procedia Social and Behaviour Sciences(Procedia - Sosyal ve Davranış Bilimleri), Cilt: 120, Sayfa: 133-141.

Özen, İ. A., Karadeniz, G. & Zaro, E. (2022). Kadın Girişimci Restoranlar ve Turist Tercihlerinin Belirlenmesi: Kapadokya Örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10 (3), Sayfa: 2314-2326.

Özen, İ. A. (2022). Lüks turizm kapsamında butik otellerin değerlendirilmesi: Kapadokya örneği, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 24-39.

Polat, H. & Ağca, Y. (2022). Tripadvisor kullanıcılarının Türkçe ve İngilizce yorumları kapsamında duygu analizi yöntemlerinin karşılaştırmalı analizi. Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 22(2), 901-916. doi: 10.11616/asbi.1103992.

Sahinbas, K. & Doguc, Ö. (2022). Otel rezervasyon iptal tahmin modelinin veri madenciliği algoritmaları ile uygulanması. Selcuk Tourism and Information Technology Research Journal, 1(2),15-24.

Schmidt, K. (2007). Göbekli Tepe En Eski Tapınağı Yapanlar. trc. Rüstem Aslan. İstanbul: Arkeoloji ve Sanat Yayınları.

Sezgin, M. & Yurtlu, M. (2021). Selecting the optimum hotel from the perspective of digital marketing managers: Analytical Hierarchy Process (AHP) and PROMETHEE Approach, Journal of Turkish Tourism Research, 5(3), 1756-1784. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi.

Sirius Hakkında https://tr.wikipedia.org/wiki/Sirius sitesinden bilgi edinilmiştir (Erişim Tarihi: 22.11.2022).

Sunar, H. (2021). Çevrimiçi değerlendirmelere yönelik inceleme: Uzungöl örneği, Çatalhöyük International Journal of Tourism and Social Research, Sayı: 7, Sayfa: 47.

Tekerkaya, U. (2021). Boncuklu Höyük ve Çatalhöyük 10.000 Yıllık Mutfak Kültürü, Konya: Karatay Belediyesi Kültür Yayınları.

Temel Britannica Ansiklopedisi, (2008). Çatalhöyük Adının Nereden Geldiği ile İlgili, Sayfa: 260, Cilt: 4, İstanbul: Hürriyet Yayınları.

Tuncer, B. & Bulut, İ. (2019). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), Cilt:12, Sayı: 64, Yayın No: 1307-9581, Doi Number: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3351.

Uğur, U. & Sarıoğlu Uğur, S. (2021). Tatilde nereye gitsek? Turizmde Analitik Hiyerarşi Süreci Yöntemi ile Destinasyon Seçimi. Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, Sayı: 3(3), 261-270.

W. Luckert, K. (2013). Avcılıktan Evcilleştirme, Savaş ve Uygarlığa Dek Taşçağında Kültür ve Din Üzerine Gözlemler, Göbekli Tepe. Ankara: Alfa Yayıncılık.

Published

04/14/2023

How to Cite

SEZGİN , M. ., & ARICAN , B. . (2023). Çevrim İçi Yorumların Destinasyon Deneyimine Etkisi, Turistik Deneyim Kalitesi ve Memnuniyetinin Araştırılması: Çatalhöyük ile Göbeklitepe Kıyaslaması . Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(1), 484–511. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1203