Mcdonaldlaşma Yaklaşımı ve Erzurum’da Su Böreğinin Fast-Foodlaşma Süreci (McDonaldization Approach and Fast-Food Process Layered Pastry in Erzurum)

Authors

  • Nihangül DAŞTAN
  • Gülhan ATNUR

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1195

Keywords:

Küreselleşme, Kültür, McDonaldlaşma, Geleneksel yemek, Su böreği

Abstract

In the last century, the phenomenon of globalization has become the focus of interest of many disciplines. One of the fields of interest of the folklore discipline, which focuses on folk culture, is the cultural effects of globalization. There are three different approaches that aim to analyze the effects of globalization on culture. These are clash of civilizations, McDonaldization and hybridization. In this article, a layered pastry business operating in Erzurum is examined in the context of McDonaldization theory. It has been determined that the layered pastry company, which is discussed in the article, has a high level of compliance with the principles of efficiency, calculability, predictability and control in the operation process. However, it has been observed that traditional values that are not in line with the principles of McDonaldization come into prominence. In the study, structured interview and observation method, one of the qualitative research methods, was used. The interview method was preferred because it is a method that makes it possible to obtain in-depth information about a subject. Observation was used as an auxiliary method. The study focused on a single firm. For this reason, the interview was carried out individually with the founder of the company.

References

Dundes, A. (1998). Halk kimdir? (Çev. M. Ekici). Milli Folklor, (37), 139-153.

İbn-i Haldun. (2004). Mukaddime I (Çev. H. Kendir). Ankara: Yeni Şafak Kültür Armağanı.

Kut, T. (2009). Eski Harfli Basılı Yemek Kitapları Bibliyografyası. İçinde N. Kadıoğlu Çevik (Hzl.), Hünkâr Beğendi:

Yıllık Mutfak Kültürü (ss. 75-80). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, (50), 370-396.

Mehmed Kâmil. (2015). Melceü’t-Tabbâhîn-Aşçıların Sığınağı-İnceleme-Metin-Tıpkıbasım (Hzl. G. Kut & T. Kut). İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları: 57.

Önçel, S. (2015). Türk mutfağı ve geleceğine ilişkin değerlendirmeler. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(4), 33-44.

Örnek, S. V. (2014). Türk Halkbilimi. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

Özsağır, A., & Akın, A. (2012). Hizmetler sektörü içinde hizmet ticaretinin yeri ve karşılaştırmalı bir analizi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(41), 311-331.

Pieterse, J. N. (2009). Globalization and Culture (2. Edition). USA: Rowman&Littlefield Publishers.

Ritzer, G. (2011). Modern Sosyoloji Kuramları (Çev. Ş. S. Kaya). Ankara: De Ki Basım Yayım.

Ritzer, G. (2019). Toplumun McDonaldlaştırılması-Çağdaş Toplum Yaşamının Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme (Çev. A. E. Pilgir). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Robertson, R. (1994). Glocalization: Space, Time and Social Theory. In M. Featherstone, S. Lash, and R. Robertson (Eds.). Global Modernities (pp. 24-44). London: Sage Publications.

Robertson, R. (2011). Glocalleşme: Zaman-mekân ve homojenlik-heterojenlik. Kaygı (17), 185-203.

Safi, İ., Atnur, G. & Küçükyıldız, D. (2020). Dışarda yeme kültürü ve lokantalar: Rize örneği. Mukaddime, 11(1), 124-153.

Samancı, Ö. (2021). Gastronomi ve yemek tarihi. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 32(1), 106-109.

Tayfun, A., & Tokmak, C. (2007). Tüketicilerin Türk usulü fastfood işletmelerini tercih etme sebepleri üzerine bir araştırma. Ekonomik Sosyal Bilimler Dergisi, 6(22), 169-183.

Tekin, H. H. (2006) Nitel araştırma yönteminin bir veri toplama tekniği olarak derinlemesine görüşme. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 3(13), 101-116.

Tuncel, M. (2000). Fast-Food (Hızlı Yemek) Sisteminin Türk Mutfağına Uyarlanması ve Bir Uygulama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ve Otel İşletmeciliği Ana Bilim Dalı.

Türk Patent ve Marka Kurumu (t.y.) https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/105

Published

14.04.2023

How to Cite

DAŞTAN , N. ., & ATNUR , G. . (2023). Mcdonaldlaşma Yaklaşımı ve Erzurum’da Su Böreğinin Fast-Foodlaşma Süreci (McDonaldization Approach and Fast-Food Process Layered Pastry in Erzurum). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(1), 328–346. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1195