Siyez Ürünü Çeşitliliği ve Çevrim İçi Pazarlanması: Kastamonu Örneği (Einkorn Product Diversity and Online Marketing: The Case of Kastamonu)

Authors

  • Elif ASLAN

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1187

Keywords:

Turkish cuisine, Kastamonu, Einkorn wheat, Online shopping, Marketing

Abstract

Türk Mutfak kültüründe önemli yere sahip olan siyez geçmişten günümüze kadar önemli bir besin maddesi olmuştur. Bu çalışmanın temel amacı bir mutfak kültürü mirası olan siyezin, ürün çeşitlerinin nasıl pazarlandığını tespit etmek ve bunu paylaşmaktır. Bu kapsamda Kastamonu ilinde siyez ürünü satan işletmelerin ürün çeşitliliği hakkında doküman taraması yaparak bilgiler sunmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi yapılarak verilere ulaşılmıştır. Araştırmanın evrenini Kastamonu ilinde siyez ürünlerinin satışını yapan çevrim içi alışveriş siteleri oluşturmaktadır. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’nın web sitesinde yer alan, “Kastamonu siyez unu ve bulguru satışı yapan firmalar” incelenmiş ve ayrıca “Kastamonu siyez alışverişi, Kastamonu siyez ürünleri alışverişi” anahtar sözcükler kullanılarak 01/05/2022-10/10/2022 tarihler arasındaki tarama yapılmıştır. Araştırma sonucunda 11 adet çevrim içi yöresel yiyecek alışveriş sitesinin olduğu tespit edilmiş ve tespit edilen bu siteler hakkında detaylı araştırma gerçekleştirilmiştir. En fazla siyez ürünleri satan işletmenin ürün çeşit sayısına bakıldığında 37 adet olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda işletmelerin hepsinde siyez unu, siyez bulguru ve siyez ekmeğinin satıldığı tespit edilmiştir. Siyez ürünleri çeşitlerinde ise sırasıyla çoğunlukla siyez eriştesi, siyez tarhanası, siyez makarnası ve siyez kurabiyesinin olduğu tespit edilmiştir. En fazla ürün çeşidi olan “Siyez Evi” adlı işletme hakkında detaylı araştırma yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda çevrim içi satış yapan işletmelere, yetkili kurum ve kuruluşlara siyez ürünlerinin pazarlanması hakkında öneriler sunulmuştur.

References

Algür, S., & Cengiz, F. (2011). Türk tüketicilere göre online (çevrimiçi) alışverişin riskleri ve yararları. Journal of Yasar University, 22(6), 3666-3680.

Aslan, E. ve Bozok, D. (2022). Çevrim içi yöresel yiyecek-içecek pazarlaması: Kastamonu örneği. 6. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi (UGTAK), 06-9 Ekim 2022, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.

Atasoy, R. & Ertop, M. H. (2017). Thermal Heat Processing Effects On Phyticacid Content and Mineral Bioavailability of Siyez Wheat. Incongress on Food Quality and Safety, Health (Pp. 38-39).

Ateş, E., Kaya, C. & Esin, Y. (2014). Coğrafi işaretli “Turhal Yoğurtmacı”nın yöre ekonomisi ve tanıtımına katkısı. 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 17-19 Nisan 2014, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Başat, H. T., Sandıkçı, M. & Çelik, S. (2017). Gastronomik kimlik oluşturmada yöresel ürünlerin rolü: ürünlerin satış ve pazarlanmasına yönelik bir örnek olay incelemesi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5 (2), 64-76.

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9 (2), 27-40.

Brandolini, A., Hidalgo, A. & Moscaritolo, S. (2008). Chemical composition and pasting properties of einkorn (Triticum monococcum L. subsp. monococcum) whole meal flour. Journal of Cereal Science, 47 (3), 599-609.

Çelik, S. (2013). Kimler, neden organik gıda satın alıyor? Bir alan araştırması. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30: 93-108.

Demirdöğmez, M., Gültekin, N. & Taş, H. Y. (2018). Türkiye’de e-ticaret sektörünün yıllara göre gelişimi. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (15), 2216-2236.

Devaraj, S., Fan, M. & Kohli, R. (2002). Antecedents of B2C channel satisfaction and preference: validating e-commerce metrics. Information Systems Research, 13 (3), 316–333.

Emeksizoğlu, B. (2016). Kastamonu Yöresinde Yetiştirilen Siyez (Triticum Monococcum L.) Buğdayının Bazı Kalite Özellikleri ile Bazlama ve Erişte Yapımında Kullanımının Araştırılması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, On dokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Ensititüsü, Samsun.

Erbaş, M. (2006). Yeni Bir Gıda Grubu Olarak Fonksiyonel Gıdalar. Türkiye, 9, 24- 26.

Gök, S. A. (2008). Genişleyen Avrupa Birliği Pazarında Değerlendirilmesi, AB Uzmanlık Tezi, Tarım ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Ankara. Türkiye’nin Organik Tarım Ürünleri Ticareti Açısından Köy İşleri Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği

Han, Ş. & M. H. Ertop (2022) Kastamonu'da üretilen siyez buğdayının (triticum monococcum) bazı kimyasal ve fiziksel özellikleri. Akademik Gıda, 20 (1), 63-70.

Hazarhun, E. & Tepeci, M. (2018). Coğrafi işarete sahip olan yöresel ürün ve yemeklerin Manisa’nın gastronomi turizminin gelişimine katkısı. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 371-389.

Hidalgo, A. & Brandolini, A. (2012). Lipoxygenase activity in wholemeal flours from Triticum monococcum, Triticum turgidum and Triticum aestivum. Food Chemistry, 131 (4), 1499-1503.

Hidalgo, A. & Brandolini, A. (2014). Nutritional properties of einkorn wheat (Triticum monococcum L.). Journal of the Science of Food And Agriculture, 94 (4), 601.

İhsangazi İlçesi Kaymakamlığı (2020). http://www.ihsangazi.gov.tr/14ihsangazi-siyez-ve-sepetcioglu-festivali, Erişim Tarihi: 10.09.2022.

Kadanalı, E. & Dağdemir, V. (2016). Tüketicilerin yöresel gıda ürünleri satın alma istekliliği. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 33 (1), 9-16.

Karabak, S., Taşcı, R., Ceyhan, V., Özbek, K. & Arslan H. Y. (2019). İhsangazi tarlalarından soframıza kültür mirası siyez buğdayı. Toprak Su Dergisi, Özel Sayı: (86-93) Araştırma Makalesi.

Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü (2016). Siyez Buğdayı ve Ürünleri, https://kastamonu.tarimorman.gov.tr/Belgeler/Kutu%20Men%C3%BC/Siyez%20Bu%C4%9Fday%C4%B1%2 0ve%20Bulguru.pdf, Erişim Tarihi: 10.09.2022.

Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü Resmî Web (2020). 09.09.2020 tarihinde https://kastamonu.tarimorman.gov.tr/Haber/529/Ihsangazide-Organik-SiyezBugdayi-Yetistiriciligi-Proje-Toplantisi-Yapildi adresinden erişilmiştir.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (2022). Coğrafi İşaretli ürünler, 2022 https://www.kastamonutso.org.tr/, Erişim Tarihi: 10.09.2022.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (2022). https://www.kastamonutso.org.tr, Erişim Tarihi: 10.09.2022.

Keçeli, A. (2019). A review on the bioactive, antioxidant properties of einkorn (triticum monococcum l. ssp. monococcum) populations and using in organic agriculture. Turkish Journal of Agriculture-Food Science And Technology, 7 (12), 2111-2120.

Kelemcı Schneıder, G. & Ceritoğlu, B. (2010). Yöresel ürün imajının tüketici satın alma davranışı ve yüksek fiyat ödeme eğilimi üzerindeki etkisi: İstanbul ilinde bir uygulama. Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 3 (6), 29-52.

Khatibi, A., Haque, A. & Karim, K. (2006). E-commerce: A study on internet shopping in Malaysia. Journal of Applied Science, 3 (6), 696-705.

Kim, S., & Stoel, L. (2004). Dimensional hierarchy of retail website quality. Information & Management, 41 (5), 619–633.

Kocaman, M., Kocaman, E. M. & İlban, M. O. (2022). Geleneksel gıdaların pazarlanmasında e-ticaretin önemi: mağaza satışları ile e-ticaret satışlarının karşılaştırılması. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 10 (3), 1658-1673.

Köksal, Y. (2014). Yöresel ürünlerin ulusal pazarlara açılmasında karşılaşılan pazarlama sorunları ve çözüm önerileri; Burdur ceviz ezmesi örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28 (3), 159-171.

Levent, G. Koyuncu, M., Bilgiçli, N., Adıgüzel, E. & Dedeoğlu, M. (2020). Improvement of chemical properties of noodle and pasta using dephytinized cereal brans. LWT, 128: 109470.

Lubis, A. N. (2018). Evaluatıng The Customer Preferences of Onlıne Shoppıng: Demographıc Factors and Onlıne Shop Applıcatıon Issue, 17 (2), 1939-6104-17-2-185.

Mercan, Ş. O. & Üzülmez, M. (2014). Coğrafi işaretlerin bölgesel turizmdeki önemi: Çanakkale ili örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29, (2), 67-94.

Montoya-Weiss, M., Voss, G. & Grewal, D. (2003). Determinants of online channel use and overall satisfaction with a relational, multichannel service provider. Journal of the Academy of Marketing Science, 31 (4), 448–458.

Morganosky, M. A. & Cude, B. J. (2000). Consumer response to online grocery shopping. International Journal of Retail & Distribution Management, 28 (1), 17–26.

Orhan, A. (2010). Yerel değerlerin turizm ürününe dönüştürülmesinde coğrafi işaretlerin kullanımı: İzmit pişmaniyesi örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 21 (2), 243-254.

Özberk F., Karagöz, A., Özberk, İ. & Atlı, A. (2016). Buğday genetik kaynaklarından yerel ve kültür çeşitlerine; Türkiye'de buğday ve ekmek. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25 (2), 218-233.

Sarısakal, M. N. & Aydın, M. A. (2003). E-ticaretin yeni yüzü mobil ticaret. Journal of Aeronautics and Space Technologies, 1 (2), 83-90.

Saydan, R. (2008). Tüketicilerin online alışverişe yönelik risk ve fayda algılamaları: geleneksel ve online tüketicilerin karşılaştırılması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (23), 386-402.

Sayılı, M. & Büyükköroğlu, A. (2012). E-ticaret yoluyla gıda maddeleri satın almaya yönelik tüketicilerin tutumunu etkileyen faktörlerin analizi. Journal of Agricultural Sciences, 18 (3), 246-255.

Sezer, M. (2021). Yöresel ve Ekolojik Ürünlerin Turizm Pazarlamasında Kullanılması: Kastamonu Siyez Ürünleri Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı, Kastamonu.

Sim, L. L. & Koi, S. M. (2002) Singapore’s Internet shoppers and their impact on traditional shopping patterns. Journal of Retailing and Consumer Services, 9 (2), 115-124.

Sünbül, Ö. (2016). Yöresel Ürünlerin Pazarlanmasında E-Ticaret-Facebookta Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri.

Şahin, A. (2017) Gastromilliyetçilik kavramının incelenmesi: coğrafi işaret ve markalaşma faktörleri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research, 10 (48), 459-464.

Türk Patent ve Marka Kurumu (2022). Kastamonu Siyez Bulguru, https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38426, Erişim Tarihi: 01.09.2022).

Türk Patent ve Marka Kurumu (2022). Coğrafi İşaret, Coğrafi İşaret, https://www.turkpatent.gov.tr/cografi-isaret, Erişim Tarihi: 01.09.2022).

Türk Patent ve Marka Kurumu (2022). Kastamonu Siyez Unu, https://ci.turkpatent.gov.tr/cografi-isaretler/detay/38601, Erişim Tarihi: 01.09.2022

Usta, S. & Şengül, S. (2022). Türkiye’deki coğrafi işaretli yiyecek-içecek ürünlerinin analizi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 604-634.

Ustaahmetoğlu, E. & Toklu, İ. T. (2015). Organik gıda satın alma niyetine tutum, sağlık bilinci ve gıda güvenliğinin etkisi üzerine bir araştırma. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1), 197-211.

Üzümcü, T. P., Alyakut, Ö. & Fereli, S. (2017). Gastronomik ürünlerin coğrafi işaretleme açısından değerlendirilmesi: Erzurum-Olur Örneği. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 10 (2), 44-53.

Vellido, A., Lisboa, P. & Meehan, K. (2002). Segmentation of the on-line shopping market using neural networks.

Expert Systems With Applications,17 (4), 303-314.

Winter, C. K. and Davis, S. F. (2006). Organic Foods. Journal of Food Science, 71 (9), 117-124.

Wolfinbarger, M. & Gilly, M. (2003). Etailq: dimensionalizing, measuring and predicting etail quality. Journal of Retailing, 79 (3), 193-198.

Xi, G., Zhen, F. Cao X. & Xu, F. (2020) The interaction between e-shopping and store shopping: empirical evidence from Nanjing, China. Transportation Letters, 12, 157–165.

Yalçın, B. (2013). Yöresel ürünlerin pazarlanması üzerine değerlendirmeler. Akdeniz Sanat Dergisi, 6 (11), 205-2013.

Yılmaz, V. A. (2012). Siyez (Triticum monoccum, L.) ve Durum (Triticum durum) Buğdaylarının Kalite, Biyoaktif Bileşenler ve Antioksidan Aktivitedeki Değişmeler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, On dokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Yılmaz, V., Arı, E. & Doğan, R. (2016). Online alışverişte müşteri şikâyet niyetleri ve davranışlarının yapısal eşitlik modeli ile incelenmesi. Journal of Yasar University, 11 (42), 102-112.

Yücer, A. A. (2016). Kırsal kalkınma için bir köy bir ürün projeleri ve başarı koşulları. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.

Zanoli, R. & Naspetti, S. (2002). Consumer motivations in the purchase of organic food a means-end approach. British Food Journal, 104 (8), 643-653.

Published

14.04.2023

How to Cite

ASLAN , E. . (2023). Siyez Ürünü Çeşitliliği ve Çevrim İçi Pazarlanması: Kastamonu Örneği (Einkorn Product Diversity and Online Marketing: The Case of Kastamonu). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(1), 193–209. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1187