Otel İşletmesi Çalışanlarının Örgütsel Sinizm Algılarının İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Psikolojik Sağlamlığın Rolü (The Role of Psychological Resilience in the Effect of Organizational Cynicism Perceptions of Hotel Employees on their Intention to Leave)

Authors

  • Nuray TÜRKOĞLU
  • Okan TÜRK

DOI:

https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1181

Keywords:

Hotel management, Organizational cynicism, Resilience, Intention to leave

Abstract

In this study, it is aimed to determine the role of organizational cynicism behaviors of hotel employees, the interactions between their intention to leave and their resilience, and the role of resilience in the effect of organizational cynicism behaviors on their intention to leave. The universe of the research is the employees of the 4 and 5 -star hotel business in Muğla Province. Convenience sampling was used as the sampling method, and the data were obtained by applying a questionnaire to 419 people working in 4 and 5 star hotels in Muğla Province. The data of the study were collected with the permission of the ethics committee, taken in the decision number 45 of the 8th meeting of the Scientific Research and Publication Ethics Committee of Muş Alparslan University, dated 30.05.2022, and analyzed through computer programs used in the field of social sciences. As a result of the analyzes, it has been shown that the organizational cynicism behaviors of hotel employees have a positive effect on the intention of quitting and on their psychological strength. In addition, it has been determined that the psychological resilience of hotel employees has a negative effect on their intention to leave. Another finding of the study is that the psychological resilience of hotel management employees has a partial mediation effect on the effect of organizational cynicism behaviors on their intention to leave.

References

Akgündüz, Y. & Akdağ, G. (2014). The effects of personality traits of employees on core self-evaluation and turnover intention. Çanakkale Onsekiz Mart University Journal of Administrative Sciences, 12 (24), 295–318.

Altınöz, M., Çöp, S. & Sığındı, T. (2011a). Algılanan örgütsel bağlılık ve örgütsel sinizm ilişkisi: Ankara’daki dört ve beş yıldızlı konaklama işletmeleri üzerine bir araştırma. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 15 (21), 285-315.

Altınöz, M., Çöp, S., Kervancı, F. & Seyfert, B. (2011b). Die beziehung zwischen der organisatorischen gerechtigkeitswahrnehmung und dem organisatorischen zynismus: Eine studie in den 4 und 5 sternehotels in Ankara. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 66 (3), 29-54.

Altınöz, M., Göral, R. & Çöp, S. (2012). Örgütsel güvenin örgütsel sinizm üzerine etkisi: Bir alan araştırması. 11. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 10-12 Mayıs, Selçuk Üniversitesi, Konya.

APA American Psychological Association, (2010). The road to resilience. https://uncw.edu/studentaffairs/committees/pdc/documents/the%20road%20to%20resilience.pdf

Anderson, J. C., & Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological Bulletin, 103 (3), 411.

Andersson, L. M. (1996). Employee cynicism: An examination using a contract violation framework. Human Relations, 49, 1395–1418.

Apaydın, M. (2016). Sosyal Değişim, Psikolojik Sözleşme İhlali, Örgütsel Sinizm ve İşten Ayrılma Niyeti: Bodrum Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research:

Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality And Social Psychology, 51 (6), 1173.

Bayram, N. (2016). Yapısal Eşitlik Modellemesine Giriş Amos Uygulamaları. Bursa: Ezgi Kitabevi.

Bluedorn, A. C. (1982). A unified model of turnover form organizations. Human Relations, 35, 135–153.

Canbek, M., & Kanbur, E. (2019). Örgütsel sinizmin işten ayrılma niyetine etkisinde yaşın düzenleyici rolünün incelenmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (3), 1493-1502.

Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. (2nd Ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Çağ, A. (2011). Algılanan Örgütsel Adaletin, Örgütsel Sinizme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.

Dalgıç, A. & Türkoğlu, N. (2018). Otel çalışanlarının iş becerikliliği ve polikronisite eğilimlerinin işten ayrılma niyetleri üzerine etkisi, 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, 30 Kasım 2 Aralık, Samsun, Türkiye.

Dean, J. W. Jr., Brandes, P., & Dharwadkar, E. (1998). Organizational cynicism, Academy of Management Review, 23 (2), 341-352.

Diktaş, G., & Özgeldi, M. (2020). Çalışan performansı ve işten ayrılma niyeti konularında örgütsel sinizm ve sosyal zekânın rolü. Journal of Management and Economics Research, 18 (2), 11-28.

Doğan, T. (2015). Kısa psikolojik sağlamlık ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Happiness & Well-Being, 3(1), 93-102.

Doğan, D. (2018). SmartPLS ile Veri Analizi, US: Charleston SC

Erbil, S. (2013). Otel İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Sinizm Algılarının İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Erer, B. & Şahin, M. (2020). Çalışanların örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi: Konya ili örneği. İşletme Araştırmaları Dergisi, 12 (3), 2944-2959.

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.

Güner, E., Yıldırım, M. H. & İçerli, L. (2012). Hizmet işletmelerinde çalışanların örgütsel güven ve sinizim davranışı arasındaki ilişki. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (1), 75-84.

Gürbüz S., & Şahin, F. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Güzel, B. & Ayazlar, G. (2014). Örgütsel adaletin örgütsel sinizm ve isten ayrılma niyetine etkisi: Otel işletmeleri araştırması. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 16 (26), 133-142.

Güzel, B. & Güripek, E. (2020). Örgütsel adalet, sapkın davranış, örgütsel sinizm ve işten ayrılma niyeti ilişkisi: Karşılılık normu yaklaşımı. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8 (2), 870-895.

Hair, E., Halle, T., Terry-Humen, E., Lavelle, B., & Calkins, J. (2006). Children's school readiness in the ecls-k: predictions to academic, health, and social outcomes in first grade. Early Childhood Research Quarterly, 21(4), 431-454.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., & Thiele, K. O. (2017). Mirror, mirror on the wall: a comparative evaluation of composite-based structural equation modeling methods. Journal of The Academy of Marketing Science, 45(5), 616-632.

Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of The Academy of Marketing Science, 43(1), 115-135.

Işık, Ö. G. (2018). Organizational cynicism: A study among advertising agencies. Akdeniz İletişim Dergisi, 130-151.

Jung, H. S., & Yoon, H. H. (2013). The effects of organizational service orientation on person-organization fit and turnover intent. The Service Industries Journal, 33(1), 7–29.

Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Dinamik Akademi.

Karagöz, Y. (2017). SPSS ve AMOS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kong, F., Ma, X., You, X. & Xiang, Y. (2018). The resilient brain: Psychological resilience mediates the effect of amplitude of low-frequency fluctuations in orbitofrontal cortex on subjective well-being in young healthy adults. Social Cognitive And Affective Neuroscience, 13 (7), 755-763.

Özgan, H., Külekçi, E. & Özkan, M. (2012). Analyzing of the relationships between organizational cynicism and organizational commitment of teaching staff. International Online Journal of Educational Sciences, 4 (1), 196-205.

Pelit, E. & Ayduğan, N. (2011). Otel İşletmeleri İşgörenlerinin Örgütsel Sinizm Tutumları Üzerine Bir Araştırma, 12. Ulusal Turizm Kongresi, 30 Kasım-4 Aralık, Akçakoca, Düzce.

Polat, M. & Meydan, C. H. (2010). Örgütsel özdeşleşmenin sinizm ve işten ayrılma niyeti ile ilişkisi üzerine bir araştırma. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Dergisi, 9 (1), 145-172.

Psailla, G., & Roland, W. (Eds.). (2007). E-Commerce and Web Technologies: 8th International Conference, EC-Web 2007, Regensburg, Germany, September 3-7, 2007, Proceedings (Vol. 4655). Springer.

Smith, B. W., Dalen, J., Wiggins, K., Tooley, E., Christopher, P., & Jennifer Bernard, J. (2008). The brief resilience scale: Assessing the ability to bounce back. International Journal of Behavioral Medicine, 15, 194–200.

Tekiner, M. A. & Demirci, U. (2019). Örgütsel sinizm ile işten ayrılma niyeti ilişkisi: Kamu ve özel sektör farkı. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (3), 2306-2321.

Turgut. H., Bitmiş, G. & Sökmen. A. (2013). Psikolojik dayanıklılığın işten ayrılma niyeti üzerine etkisi: kamu kurumu çalışanları üzerine bir araştırma. 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, 2-4 Mayıs, Marmaris, Muğla.

Varıcıer, Ş. E. (2019). Yetişkin Psikolojik Sağlamlığı Üzerine Bir İnceleme: Algılanan Ebeveyn Tutumu, Kontrol Odağı, Algılanan Sosyal Destek ve Stresle Başa Çıkma Stilleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Başakşehir, İstanbul.

Yafang T. & Shih-Wang W. (2010). The relationships between organisational citizenship behaviour, job satisfaction and turnover intention. JCN Journal of Clinical Nursing, 19 (23-24), 3564-3574.

Yang, J. T., Wan, C. S. & Fu, Y. J. (2012). Qualitative examination of employee turnover and retention strategies in international tourist hotels in Taiwan. International Journal of Hospitality Management, 31(3), 837-848.

Yasım, Y. K. & Uğur, A. (2016). Bankacı kadınların örgütsel sinizmin algılarının işten ayrılma niyetine etkisi: Ordu ili örneği. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 554 - 572.

Yıldız, K. (2013). Örgütsel bağlılık ile örgütsel sinizm ve örgütsel muhalefet arasındaki ilişki. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8 (6), 853-879.

Published

04/14/2023

How to Cite

TÜRKOĞLU , N. ., & TÜRK , O. . (2023). Otel İşletmesi Çalışanlarının Örgütsel Sinizm Algılarının İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Psikolojik Sağlamlığın Rolü (The Role of Psychological Resilience in the Effect of Organizational Cynicism Perceptions of Hotel Employees on their Intention to Leave). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(1), 71–90. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1181