SÖKMEN, A. “Lider Üye Etkileşimi, İş Tatmini Ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi: Ankara’daki Otel İşletmelerinde Ampirik Bir Araştırma (The Relationship Between Leader-Member Exchange, Job Satisfaction and Organizational Identification: An Empirical Study in Hotel Businesses in Ankara)”. Journal of Tourism & Gastronomy Studies, vol. 8, no. 3, Feb. 2023, pp. 2132-43, doi:10.21325/jotags.2020.652.