SÖKMEN, A. (2023) “Lider Üye Etkileşimi, İş Tatmini ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi: Ankara’daki Otel İşletmelerinde Ampirik Bir Araştırma (The Relationship Between Leader-Member Exchange, Job Satisfaction and Organizational Identification: An Empirical Study in Hotel Businesses in Ankara)”, Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 8(3), pp. 2132–2143. doi: 10.21325/jotags.2020.652.