SÖKMEN, Alev. 2023. “Lider Üye Etkileşimi, İş Tatmini Ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi: Ankara’daki Otel İşletmelerinde Ampirik Bir Araştırma (The Relationship Between Leader-Member Exchange, Job Satisfaction and Organizational Identification: An Empirical Study in Hotel Businesses in Ankara)”. Journal of Tourism & Gastronomy Studies 8 (3):2132-43. https://doi.org/10.21325/jotags.2020.652.