SÖKMEN, Alev, and Şennur IŞIK YAVANOĞLU. 2023. “Vizyoner Liderlik, Örgütsel Bağlılık Ve İş Performansı İlişkisi: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma (The Relationship Between Visionary Leadership, Organizational Commitment and Job Performance: A Research on Hotel Employees)”. Journal of Tourism & Gastronomy Studies 11 (2):1561-80. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1256.