SÖKMEN, A. (2023). Lider Üye Etkileşimi, İş Tatmini ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi: Ankara’daki Otel İşletmelerinde Ampirik Bir Araştırma (The Relationship Between Leader-Member Exchange, Job Satisfaction and Organizational Identification: An Empirical Study in Hotel Businesses in Ankara). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 8(3), 2132–2143. https://doi.org/10.21325/jotags.2020.652