SÖKMEN, A. ., & IŞIK YAVANOĞLU , Şennur . (2023). Vizyoner Liderlik, Örgütsel Bağlılık ve İş Performansı İlişkisi: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma (The Relationship between Visionary Leadership, Organizational Commitment and Job Performance: A Research on Hotel Employees). Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 11(2), 1561–1580. https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1256