(1)
SÖKMEN, A. Lider Üye Etkileşimi, İş Tatmini Ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi: Ankara’daki Otel İşletmelerinde Ampirik Bir Araştırma (The Relationship Between Leader-Member Exchange, Job Satisfaction and Organizational Identification: An Empirical Study in Hotel Businesses in Ankara). Jotags 2023, 8, 2132-2143.