(1)
SÖKMEN, A. .; IŞIK YAVANOĞLU , Şennur . Vizyoner Liderlik, Örgütsel Bağlılık Ve İş Performansı İlişkisi: Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma (The Relationship Between Visionary Leadership, Organizational Commitment and Job Performance: A Research on Hotel Employees). Jotags 2023, 11, 1561-1580.